112-rådet

112-rådet bildades av SOS Alarm den 20 november 2002 efter samråd med Regeringskansliet. I rådet, som är en mötesplats för strategisk samverkan, ingår företrädare för myndigheter och organisationer som samarbetar med SOS Alarm kring nödnumret 112.

112-rådet har till uppgift att vara förslagsställare, rådgivare och referensorgan till SOS Alarm avseende SOS-tjänstens funktion, utformning och utveckling. Rådet ska särskilt följa tillämpningen av det så kallade alarmeringsavtalet inklusive dess bilagor mellan staten och SOS Alarm och vid behov föreslå ändringar i detta.

I 112-rådet behandlas bland annat utvecklingen av SOS-tjänsten, utbildning och kompetenskrav, utvärdering, kvalitetsmätning och nyckeltal, information, teknikstöd, EU och internationell samverkan samt framställningar och redovisningar till Regeringskansliet.

112-rådet sammanträder fyra gånger per år efter kallelse från SOS Alarm. 

112-rådets ledamöter

NAMNORGANISATION
Ulrika Odén Justitiedepartementet
Gunilla Sjöberg Giftinformationscentralen
Bernt Stedt Kustbevakningen
Johan Ekermann Länsstyrelsen i Stockholm
Eleonor Storm Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Leif Zetterberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ann-Charlotte Bejerskog Post & Telestyrelsen
Jörgen Berggren Rikspolisstyrelsen
Peter Hellberg Sjöfartsverket
Lennart Engbom Socialstyrelsen
Gunnar Bergström SOS Alarm
Björn Skoglund SOS Alarm
Monica Eckerdal-Kjellström Svenska kyrkan
Max Ekberg Sveriges Kommuner och Landsting
Mats Kjellman Trafikverket
Katarina Leijonberg Transportstyrelsen
Christer Nilsson Tullverket
Helena Åkerlund Post & Telestyrelsen