Användarvillkor SOS.larm

Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av SOS.larm gäller dessa allmänna villkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på http://www.sosalarm.se. Som användare av SOS.Larm ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på www.sosalarm.se eller av din organisation och ändringen gäller då mot dig som användare från och med att informationen gått i respektive kanal.

Acceptans av dessa villkor

Genom att använda SOS.larm förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler så kan du inte använda SOS.larm och behöver lyfta det till din organisations kontaktperson.

Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor eller tvingande lagstiftning ansvarar SOS Alarm inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom SOS.larm.

SOS Alarm ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som användare av SOS.larm och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

SOS Alarm tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation, PIN-koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter. SOS Alarm ansvarar inte för de tjänster som utomstående parter utför för användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör användares förhållande till utomstående parter.

Rättigheter

Du får inte som användare av SOS.larm kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls genom SOS.larm på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av SOS.larm beslutad av er organisation. Sådant material får inte distribueras utan skriftligt tillstånd från SOS Alarm. SOS.larm kan komma att innehålla känslig information varvid särskild aktsamhet av dig som användare krävs.

Övrigt innehåll i SOS.larm tillhör exklusivt SOS Alarm och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SOS Alarm-innehåll kan bryta mot samtliga ovannämnda lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och är strängeligen förbjuden.

Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SOS Alarm-innehållet på tillåtna kopior du gör av SOS Alarm-innehåll. All kod som SOS Alarm skapat för att generera eller visa något SOS Alarm-innehåll eller sidorna som ingår i någon SOS Alarm-webbplats är också skyddade av SOS Alarms upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

Handhavande av tjänsten

SOS.larm kan inte användas privatpersoner, utan användare måste vara knutna till en organisation som är kund hos oss på SOS Alarm. Varje organisation ansvarar för sin administrering av användare och ansvarar för att ha rutiner för att säkerställa att detta ständigt hålls uppdaterat.

För att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse av appen rekommenderar vi att du alltid laddar ned den senaste versionen av appen samt att du håller operativsystemet på din enhet uppdaterat.

Analysverktyg för statistik

SOS Alarm använder analysverktyg för att samla in statistik om hur vår tjänst används. Vi använder inte insamlat data i något kommersiellt syfte och vi sprider inte heller vidare den till andra parter. SOS Alarm använder analysverktyg för att samla in statistik om hur vår tjänst används. I samband med detta samlar vi även in uppgifter från den enhet du nyttjar för att använda SOS.Larm, exempelvis din mobiltelefonmodell, version av operativsystem och version av appen samt dina inställningar för positionering och notiser.

SOS Alarm använder inte insamlat data i något kommersiellt syfte. Om du trots detta inte vill att vi ska samla in data från SOS.larm, kan du välja att avinstallera tjänsten och lyfta frågan med din organisations kontaktperson.

Sekretesspolicy

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter i appen SOS.larm och använder dem i enlighet med villkoren nedan och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Laglig grund för insamling av personuppgifter

SOS Alarm har ett berättigat intresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), att samla in och hantera dina personuppgifter för att möjliggöra att du kan använda SOS.Larm samt för att fullfölja det avtal som SOS Alarm ingått med den organisation du tillhör.

Hur samlar vi in information om dig?

Vi samlar in de uppgifter du som användare eller din organisation registrerar om dig i vår tjänst eller i samband med att du kontaktar oss på SOS Alarm. Vi samlar också in uppgifter från din enhet som exempelvis positionsdata, om du har givit ditt godkännande till det, denna data kommer då även att samlas in när appen ligger i bakgrunden. Vi samlar även in information om hur vår tjänst används med hjälp av analysverktyg, läs mer hur dessa analysverktyg används under användarvillkor.

Vilken information samlar vi in?

I SOS.larm samlar vi in dessa personuppgifter om våra användare:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Geografisk position

Din mobila enhets geografiska position kommer regelbundet att skickas till och sparas hos SOS Alarm för att säkerställa att du kan nås av relevant information baserat på var du befinner dig. Denna information delas inte vidare utan hanteras specifikt för att tillhandhålla relevant information till dig som användare av tjänsten. Informationen hämtas endast om du är inloggad och tillgänglig i tjänsten samt att du har platstjänster påslagen. Om din organisation har konfigurerat tjänsten för att tilldela uppdrag baserat på position måste du som användare ha platstjänster påslagen för att tjänsten ska fungera. När position är tvingande så upplyses du som användare om detta i samband med att du gör dig tillgänglig i tjänsten.

Ditt telefonnummer används i SOS.larm för att säkerställa att du kan få notiser och sms samt nås av relevant information. Ditt nummer kommer också att skickas till SOS Alarms larmoperatörer i samband med att du har accepterat ett uppdrag i appen för att underlätta hanteringen av uppdrag och larmhändelser för att tiden till en eventuell räddningsinsats i möjligaste mån kan minskas.

Om du som användare väljer att skicka in supportärenden om SOS.larm kommer systemloggar sparas för att förstå din fråga och förenkla eventuell felsökning. Systemloggarna kommer att innehålla information såsom:

  • din mobiltelefonmodell, version av operativsystem och version av appen.
  • dina inställningar för positionering och notiser.

Hur används informationen om dig?

Personuppgifter används för att:

Tillhandahålla och fullgöra avtal och våra uppdrag, samt för att utveckla och förbättra tjänster och produkter.

Vi behandlar kunduppgifter, användaruppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att tjänsten når avsedd mottagare.

Vi behandlar kunduppgifter och användaruppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår tjänst som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder. Vi behandlar dina kunduppgifter, användaruppgifter och ärendeuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Informationssäkerhet för att förhindra missbruk av tjänster och produkter

Vi behandlar användaruppgifter och ärendeuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker m.m., eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter, användaruppgifter och ärendeuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Vem ser din information?

Underleverantörer eller bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning

Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och utföra våra uppdrag. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten, utföra våra uppdrag eller på de villkor som vi anger det kan även vara när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion), eller när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

Övriga mottagare

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Hur delar vi din information?

I linje med vad som rimligen kan behövas för att leverera SOS.larm till dig t.ex. genom att leverera dina personuppgifter till leverantörer som vi kan använda för att leverera appen till dig.

Vilka rättigheter har du rörande din information?

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. 

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på dataskyddsombud@sosalarm.se.

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skicka e-post till kundcenter@sosalarm.se.

Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Var och hur länge sparas din information?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som finns inom den europeiska unionen.