Nationell kommunikationsmodell

SOS Alarm samarbetar med MSB och andra centrala instanser i skapandet av en Nationell Kommunikationsmodell. I samarbetet medverkar bland annat Socialstyrelsen, MSB, polisen, kustbevakningen med flera.

Syftet är att bygga en kommunikationsmodell som fungerar över hela landet i det operativa arbetet. Genom detta kan det lokala införandet underlättas väsentligt.

SOS Alarm var en av deltagarna i den grupp som under hösten 2009 som tog fram dokumentet "Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel". Det är ett viktigt dokument som beskriver MSB:s nationella riktlinjer för samverkan i Rakel och ska ses som en komplettering till MSB:s anvisningar för operativ kommunikationsplanering i Rakel.

Dokumentet beskriver regler och riktlinjer för samverkan i Rakel mellan två eller flera organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Riktlinjer för samverkan i Rakel

Mer information på MSB´s hemsida