Utalarmering av ambulans

Landsting och regioner svarar för att det finns tillräckliga ambulansresurser. Den dagliga verksamheten styrs av SOS Alarm enligt avtal.

SOS Alarm tar varje år emot ca 3,5 milj nödsamtal över 112. Det gäller bl a brand, olyckor, akut sjukdom eller polisärenden. En stor del av nödsituationerna gäller behov av medicinsk hjälp, ofta genom ambulans. Landsting och regioner svarar för att det finns tillräckliga ambulansresurser men den dagliga användningen styrs av SOS Alarm enligt avtal.

Vilket uppdrag har SOS Alarm?

När ett nödsamtal kommer in görs en intervju för att klargöra vad som har hänt, vilken slags hjälp som behövs och var behovet finns. SOS-operatören prioriterar vilken typ av hjälp som behövs. I vårdärenden sker detta på uppdrag av landstinget/regionen. Samtidigt ska hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om god kvalitet i vården följas.

Vad är medlyssning?

För att kunna förmedla rätt hjälp har intervjun central betydelse. Vid olyckor och akut sjukdom får SOS-operatören ofta hjälp av en kollega genom s k medlyssning. Ett vanligt besked är då: "Ambulansen är på väg. Min kollega har larmat ut den och den är framme hos dig om några minuter. Under tiden vill jag ställa några frågor." Detta för att man som hjälpsökande inte ska oroa sig för att dyrbara sekunder går till spillo. Man kan istället inrikta sig på att klara ut vad som hänt och vilken hjälp som behövs.

Den medicinska intervjun genomförs på ett sätt som bygger på lång erfarenhet i samarbete med forskare och medicinsk sakkunskap. SOS-operatören använder ett erfarenhetsbaserat beslutsstöd för att man inte ska missa något väsentligt. Det byggs på efter hand och är idag baserat på erfarenheterna från över tio miljoner ambulansärenden.

När ska ambulans användas?

Ambulans och ambulanshelikopter ska i första hand användas om det finns behov av vård eller övervakning under transporten. Eftersom det är de mest avancerade formerna för transport är de också de som kostar mest och ska därför endast användas där det är nödvändigt. SOS Alarms uppgift är att se till att det så långt möjligt finns ambulans tillgänglig för livshotande situationer.

Hur stor del av vårdsamtalen leder till utlarmning av ambulans?

Totalt hanterar SOS Alarm ca 1 000 000 (avser 2013) ambulansärenden per år som innebär någon form av ambulanstransport. Antalet vårdsamtal är emellertid större. Många ärenden klaras av genom rådgivning eller andra former av transporter.

Hur många ambulanser finns det?

Ett genomsnittligt län har ca 20 ambulanser. Jämtland har 17. Stockholms län har ca 50 och Västra Götaland, som har flest, har ca 80. Sammanlagt finns det i Sverige ca 700 ambulanser.

Eftersom ambulanserna ska täcka behoven i stora områden, t ex Jämtland, är det en väsentlig uppgift att som SOS–operatör se till att ambulanserna finns snabbt tillgängliga för de mest akuta behoven. Ofta måste ambulanser flyttas när någon blir upptagen för att det inte ska bli för lång framkörningstid om det kommer in ytterligare larm inom området. SOS-operatörerna måste lägga stor möda på att prioritera så att den som har störst behov snabbt kan få hjälp.

Händer det att det inte finns ambulans att tillgå omedelbart?

Livshotande tillstånd har alltid företräde. När flera händelser samtidigt inträffar förekommer det att inte ambulansen kan komma omedelbart. Om det är nödvändigt kan mindre akuta ambulanstransporter avbrytas eller ambulanser från andra län kallas in. Det kan också förekomma att man diskuterar andra lösningar än ambulans med den hjälpsökande om det är möjligt med hänsyn till vårdbehov, t ex taxi, egen bil eller hjälp av grannar. I väntan på ambulans är det inte ovanligt att SOS-operatören ger råd och hjälper den som ringer in att genomföra hjärt-lungräddning m m.

Hur många ambulansärenden hanterar SOS Alarm per dygn?

Totalt hanterar SOS Alarm ca 2 700 ambulansärenden per dygn eller drygt 1 000 000 om året (2013). Antalet ärenden är relativt konstant mellan åren men varierar starkt mellan olika tider på dygnet och visar också toppar vid vissa större helger. Fördelningen mellan landets 18 SOS-centraler hittar du i broschyrerna över varje SOS-central.

Vilken kompetens har SOS-operatörerna?

En unik SOS-kompetens byggs upp kring erfarenheterna av att ständigt hantera larm i akuta situationer. Med inlevelseförmåga och fokusering kan operatörerna oftast förstå vad som har hänt även om den hjälpsökande är chockad eller skadad. Många SOS-operatörer har sin tidigare bakgrund inom sjukvården, t ex som sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare. Generellt ställs stora krav på simultankapacitet, kunskaper om samhället och inlevelseförmåga.

Det gäller ofta att sekundsnabbt tolka ett samtal med en person som är i chock eller som är osäker om var händelsen inträffat. Inlevelseförmågan ställs ofta på svåra prov av andra skäl. Exempel på detta är vid larmsamtal från drogpåverkade personer, barn som ringer in, språkproblem, suicid etc. Det förekommer att anhöriga ringer in men att den som berörs inte anser sig behöva hjälp.

För bedömningen av vårdbehovet finns alltid tillgång till högre medicinsk kompetens i form av sjuksköterskor och läkare. Under senare år har flera landsting/regioner tecknat avtal med SOS Alarm om att all ambulansprioritering ska ske av sjuksköterska. Varje SOS–central har tillgång till vårdutvecklare för utbildning och en medicinskt ansvarig läkare som har till uppgift att säkerställa att den medicinska kvaliteten upprätthålls. SOS Alarms chefläkare har det samlade medicinska ansvaret.

Vad händer om en SOS-operatör gör misstag?

När vi får kännedom om händelsen startar en utredningen där SOS-operatören tillsamman med sin närmaste chef lyssnar igenom samtalet och klarlägger vad som gick fel. Därefter vidtas åtgärder som syftar till att det inte ska kunna hända igen. Åtgärder bedöms från fall till fall, men det kan handla om allt från en individuell utvecklingsplan till att SOS-operatören, i särskilt allvarliga fall, inte kan arbeta kvar i sin roll. 

Hur kan SOS Alarm följa upp vad som har hänt?

SOS Alarm arbetar enligt handboken för patientsäkerhetsarbete från Socialstyrelsen. SOS Alarm har skyldighet att ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Samtliga patientjournaler sparas i minst 10 år enligt patientdatalagen. Samtliga uppgifter i en patientjournal lyder under sjukvårdssekretessen.