Rätt i räddning

Det arbete som pågår för att genomlysa kvalitet i räddningsärenden fortlöper enligt plan.

Hela arbetet med Rätt i räddning har strukturerats i fem steg där steg 1-4 är genomförda. I de fyra första stegen låg fokus på att skapa en nulägesbild, ta fram en gemensam målbild med förankring samt att lokalisera relevanta aktiviteter som formar en handlingsplan.

Det sista och femte steget är genomförande och innefattar den handlingsplan som gemensamt tagits fram med utvalda representanter från räddningstjänsterna. Utbildningsinsatser, uppföljningsbehov och utveckling gällande metodik har definierats som aktiviteter i handlingsplanen. När handlingsplanen är genomförd avslutas projektet Rätt i räddning och förbättringsarbetet fortsätter som en del av det lokala kvalitetsarbetet.