Rätt resurs i rätt tid för vårdärenden

I den enskilda händelsen ger det ökande antalet ärenden med prio 1 inte en ökad risk för hjälpsökande men risken är att resursbrist uppstår. Fel resurs i fel tid ger minskad kundnöjdhet, minskad respekt från ambulanssjukvården för ärendets allvarlighetsgrad och ökar risken för att en hjälpsökande som behöver ambulans inte kan få det när ambulansen är upptagen med ”fel uppdrag”.  Det är även välkänt att en telefonbedömnings träffsäkerhet måste bestå i viss procents så kallad överprioritering.

Syfte och mål med detta arbete är att belysa och ta fram underlag kring hur vi prioriterar utifrån hjälpsökandes behov samt hur vi i nästa steg larmar ut resurser.

 

 • Hur kan vi säkerställa att vi larmar Rätt resurs i rätt tid till rätt plats, med rätt utrustning för att den hjälpbehövande ska få rätt vård på lämpligast vis?
 • I uppdraget ingår att ta fram orsaker till att felaktiga prioriteringar görs, samt att ge förslag på åtgärder för att minska detta.
 • Ökad träffsäkerhet i våra prioriteringar kommer att öka möjligheten att upprätthålla en god beredskap, minska insatstiden och öka tillgängligheten till ambulans. Detta kommer i sin tur att förbättra arbetsmiljön för SOS Alarms personal.

I uppdraget ingår

 

 • Översyn av involvering Sjuksköterska i Prio1 ärenden
 • Översyn av Ogynnsam miljö-nuvarande riktlinje koppat till Prio1
 • Journalgranskning med fokus på vissa utsedda noder
 • ÅSA – analys av de största differenserna
 • Underlag för att i framtiden se över behov av differentierad hantering av Prio 2 uppdrag
 • Kundforum och omvärldens påverkan

Det finns ett flertal orsaker som påverkar hur en framtida fördelning av ambulanssjukvårdens resurser ska se ut

 

 • År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Med ökad ålder följer ett ökat behov av akut omhändertagande. Detta gäller särskilt för äldre med funktionsnedsättning, flera samtidiga sjukdomar och ett litet socialt nätverk.
 • 2017 blev Sveriges befolkning 10 miljoner och beräknas 2023 stiga till 11 miljoner för att 2027 bli 12 miljoner, det vill säga en ökning av Sveriges befolkning med 20% på 10 år.
 • Kompetensen hos SOS-operatörerna är varierande med skiftande nivåer av vårderfarenhet och vi har under senaste åren även haft hög procentuell personalomsättning vilket minskar den reella kompetensen i mottagarrollen
 • Medias uppmärksamhet kring felprioriteringar kan påverka larmoperatören i deras prioritering. Att det i dag finns liten möjlighet för uppföljning av enskilda händelser och heller ingen, eller mycket lite, kunskapsåterföring mellan vårdgivare leder till att det interna arbetet med kompetenshöjning påverkas negativ

Vi hoppas att vårt arbete kommer bidra till Vi ökar kvaliteten på utbildningen av SOS-operatörer och ger ökad återkoppling i enskilda ärenden. På så sätt höjs kompetensen och andelen rätta prioriteringar kommer att öka. Med minskad personalomsättning, en ökad kompetens och en högre involvering av SOS sjuksköterska tidigt i våra larmsamtal kan andelen prio 1 minskas.