Samverkan med kund ger starka avtal

SOS Alarm har tecknat och förlängt flera avtal inom vårdtjänster under 2016. Ett exempel är ett fyraårigt avtal med Stockholms läns landsting (SLL) som började gälla den 1 november 2016. Då vården står inför stora utmaningar är det viktigt med ett långsiktigt synsätt som möjliggör utvecklingen av SOS Alarms vårdtjänster.

 

En större andel människor i Sverige som söker vård och en stor konkurrens om vårdkompetensen, gör att resurserna måste användas på bästa sätt för att säkra hög kvalitet i vården. Det förutsätter långsiktighet och tät samverkan mellan SOS Alarm och landstingen. Genom stabila avtal bygger vi tillsammans en kvalitativ verksamhet.

2016 blev slutet på flera års utvecklingsarbete mellan Stockholms läns landsting och SOS Alarm. Det blev också början på ett nytt avtal med nya krav och specifikationer.

Det nya avtalet lägger grunden för att SOS Alarm ska fortsätta utveckla rollen som vårdgivare, något som prioriteras högt av Stockholms läns landsting, säger Ann Eva Askersten, chef för avdelningen för särskilda vårdfrågor.

Koordinerad transport- och patientstyrning 

Avtalet med SLL innebär att SOS Alarm åter har fått förtroende att hantera hela SLL:s tjänst kring prioritering och ambulansdirigering. Avtalet med SLL kan förlängas två gånger med två år i taget, maximalt till den 1 november 2024. Avtalet innehåller bland annat incitament för högre involvering av sjuksköterskor i vårdärenden och fler alternativ i form av jourläkarbilar och liggande patienttransport.

SLL står inför stora utmaningar med specialisering inom akutsjukvården där det ställs höga krav på hur man styr patientflöden. Det har inneburit att SLL efterfrågat nya strategiska koordineringstjänster av SOS Alarm. En ny tjänst har därför inrättats, koordineringstjänsten, som innebär att SOS Alarm och SLL koordinerar transporter och patientstyrning tillsammans. 

– Eftersom det nya avtalet beslutades efter en bred politisk överenskommelse ser jag goda förutsättningar för ett mångårigt samarbete vilket jag tror gynnar både oss och SOS Alarm, säger Ann Eva Askersten.

Kvalitet banade väg för större leverans

SOS Alarm tecknade även under 2016 ett treårigt avtal med Region Skåne med möjlighet till förlängning på fyra år. Region Skåne har valt en samverkanslösning som innebär att de själva tar ansvar för den medicinska kompetensen, men att SOS Alarm sköter ambulansdirigeringen och tillhandahåller den tekniska plattformen.

Att landsting och regioner fortsätter att välja SOS Alarm som leverantör av vårdtjänster har till viss del sin grund i det kvalitetsramverk som vi etablerade under 2015 för att kunna leva upp till rollen som god vårdgivare. Mycket tid och omsorg lades på hur vi effektivt kan hantera landstigets resurser genom tillgänglighet och handläggningstider. Det har uppskattats av många kunder.

Proaktiv kunddialog

SOS Alarm har under året arbetat med att gå från en reaktiv närvaro till att bli mer proaktiv i dialogen med kunderna. Här har kunddialogen delats upp i tre nivåer:

  1. En operativ nivå; operativa rutiner, hur avtalet och verksamheten fungerar i vardagen.
  2. En taktisk nivå; möten med avtalspartner där vi tillsammans följer upp avtal, tittar på kvalitetsindikatorer och lyfter utvecklingsområden
  3. En strategisk nivå; möten med beslutsfattare i olika frågor då vi talar om strategiska frågor som har bäring på SOS Alarms verksamhet

Ett exempel på kunddialog på en strategisk nivå är det nationella vårdråd som etablerades under 2016. Dit bjuder SOS Alarm in politiska beslutfattare i landsting och kommuner för att diskutera aktuella frågor och framtidsfrågor som berör den prehospitala vården. På så sätt får kunden en större delaktighet i gemensamma frågor och utvecklingsmöjligheter. Ett utmärkt forum för att skapa dialog och tillsammans skapa en hållbar samverkan i vårdkedjan.