Vi måste leva upp till vår önskade roll i samhället

Under 2016 har SOS Alarm arbetat med att förankra visionen, missionen och de gemensamma värderingarna som togs fram 2015. Målet var att tillsammans sätta en affärsplan för 2017-2019, men arbetet innebar mycket mer än så. Det blev en resa genom företaget där dialog och involvering skedde med hela SOS Alarm.

En del av förankringsprocessen har gått ut på att definiera vad SOS Alarms mission innebär mer konkret men även den position som SOS Alarm vill ta. För att komma dit måste vi utveckla vår verksamhet. Det handlar om allt från att skapa en arbetsplats där våra medarbetare trivs till att öka vår innovationsförmåga. Vi måste tänka kvalitet i alla led för att kunna säkerställa en trygg leverans till våra kunder och bygga förtroende från samhället.

Kompetens och innovation ger kvalitet  

Det är avgörande för SOS Alarm att göra insatser för att bättre utveckla, behålla och attrahera kompetens. Då skapas förutsättningar för kvalitetsutveckling och lägre personalomsättning vilket är en av våra största utmaningar. Vikten av att ständigt ta tillvara på de tekniska möjligheter som finns i samhället är även det en fokusfråga framöver. Även om vår verksamhet ska bygga på en stabil grund är det viktigt att följa vad som händer i samhället och anpassa vår verksamhet därefter. SOS Alarm behöver bli snabbare från idé till tjänsteutveckling och leverans. Det förväntas av både kunder och hjälpsökande.

Förflyttning inom tre målområden

Under 2016 har SOS Alarms medarbetare fått bidra till att definiera vad navet innebär och vad som krävs för att SOS Alarm ska komma dit. Tillsammans har vi också fastställt vad navet inte är – allt för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som krävs för att inta positionen och verka därifrån tillsammans med våra samverkanspartners. För att nå vår önskade position krävs en förflyttning inom våra utmanande områden. Genom det arbete som gjorts under året med att definiera våra behov har vi starka förutsättningar att lyckas.