Års- och koncernredovisning 2016

För räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016 12 31 Styrelsen och verkställande direktören för SOS Alarm Sverige AB, organisationsnummer 556159-5819, avger härmed årsredovisning för SOS Alarm AB och koncern-redovisning för SOS Alarmkoncernen för verksamhets-året 2016. Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen och moderbolaget. Styrelsens säte: Stockholm Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).