Förvaltningsberättelse

SOS Alarms ägarförhållanden, verksamhet och koncernstruktur

SOS Alarm ägs till 50 % av svenska staten och till 50 % av Sveriges Kommuner och Landsting via SKL Företag AB. Koncernen består av moderbolaget SOS Alarm Sverige AB samt dotterbolaget YouCall Sverige AB. Genom SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer utgör bolaget en viktig länk i samhällets krisberedskap. Genom nödnumret 112 når medborgaren samtliga samhällets hjälpresurser med ett enda samtal. Genom de 15 SOS-centralerna lokaliserade från Luleå i norr till Malmö i söder sköter SOS Alarm larmmottagning och åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. SOS Alarm ansvarar dessutom för prioritering och dirigering av flertalet av landets akutambulanser samt i vissa fall för samordning av liggande sjuktransporter. Utöver detta erbjuder SOS Alarm även andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster som går att kombinera med SOS-tjänsten. Sådana tjänster är mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourtjänster samt trygghetslarm.

Dotterbolaget YouCall Sverige AB ägs till 70 % och verksamheten omfattar produktion och försäljning av telekommunikations- och telefonitjänster, ofta som ett komplement till moderbolagets samhällsuppdrag.

Vision och Mission

SOS Alarms vision är "Ett tryggare Sverige för alla" och vår mission är "Vi är navet som skapar trygghet och säkerhet".

Värdegrund

SOS Alarms värderingar är att vara professionella och empatiska samt ansvarstagande och samverkande. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och finns som grund i allt vi gör.

Vårt bidrag till ett hållbart Sverige

Hållbarhet genomsyrar hela SOS Alarms verksamhet – att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det täcker hela kedjan från allmänheten, kunder och medarbetare till miljö och långsiktig utveckling av tjänster.

Strategisk målbild för ett hållbart SOS Alarm

SOS Alarms ägare genomförde under 2016 ett arbete tillsammans med bolaget och koncernstyrelsen i syfte att gemensamt fastslå mål för verksamheten. Ur ett ägarperspektiv delas målen in i tre kategorier som tillsammans syftar till att balansera bolagets affärsbeslut:

De ekonomiska målen är ägarbestämda medan bolagsstyrelsen ansvarar för att sätta de strategiska hållbarhetsmålen. Eftersom SOS Alarm via alarmeringsavtalet har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag fastslår dessutom regeringen ett antal uppdragsmål för den del av SOS Alarms verksamhet som avser att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner.

Efter att ägarrepresentanter tillsammans med bolaget genomfört ett arbete i syfte att ompröva de ekonomiska målen samt att precisera uppdragsmål för verksamheten fattades beslut på årsstämman i april 2016 om nya ekonomiska- samt uppdragsmål för verksamheten. Dessutom preciserades i arbetet de ur ett ägarperspektiv största utmaningarna att bedriva en hållbar verksamhet. Under 2016 genomfördes sedan ett omfattande strategiskt arbete att med visionen: Ett tryggare Sverige för alla fastslå strategier för hur SOS Alarms position som Navet som skapar trygghet och säkerhet ska förstärkas och utvecklas. Arbetet genomfördes utifrån dialoger med ägare, bolagsstyrelse, kunder, uppdragsgivares, medarbetares och övriga intressentgruppers förväntningar på verksamheten. Resultatet blev en ny affärsplan för åren 2017-2019 grundad på tre strategiska målområden, väsentliga för att skapa en hållbar verksamhet:

 

 • Attraktiv och effektiv verksamhet som bygger förtroende och tillit i samhället
 • Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer
 • Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi

Dessa målområden ersätter de fem strategiska målområden som gällde fram till och med 2016 och innefattar nedbrutet såväl av ägarna beslutade ekonomiska mål och uppdragsmål, av styrelsen beslutade strategiska hållbarhetsmål samt övriga verksamhetsmål.

Organisation

Verksamheten är organisatoriskt indelad i två verksamhetsområden: Alarmering och Beredskap samt Säkerhet och Jourtjänster. Verksamhetsområdet Alarmering och Beredskap består av två affärsområden: Affärsområde 112, Krisberedskap och Räddning samt affärsområde Vård. Produktionen som tidigare varit gemensam delas upp på de två verksamhetsområdena. Alarmering och Beredskaps produktion sker fortsatt på 13 centraler medan Säkerhet och Jourtjänster produktion koncentreras till två centraler: Sundsvall och Västerås. Till stöd för verksamheten finns en IT-organisation samt centrala stödfunktioner i form av VD-stab, HR, Kommunikation samt Ekonomi och Affärsstöd.

Affärsområden

112, Krisberedskap och Räddning

112 – Fokus på svarstider men osäkerhet kring långsiktig finansiering

SOS Alarm ansvarar för nödnumret 112 inom Sverige. Staten har uppdragit åt SOS Alarm att svara för SOS-tjänsten och alarmeringstjänsten för den statliga räddningstjänsten. Uppdragen innebär samarbete med sjö-, flyg- och fjällräddning samt polisen. SOS Alarm har avtal med svenska staten via justitiedepartementet avseende 112-tjänsten.

Krisberedskap

SOS Alarms uppdrag är kopplat till totalförsvaret och samhällets sårbarhet vid stora påfrestningar. Företagets framtida roll vid sådana händelser är att hjälpa kommuner, landsting, länsstyrelser och departement med larm, inkallning av personal, information och beslutsunderlag. Detta har medfört att resurser avsatts för sådan tjänsteutveckling och för att klara det samordningsansvar som SOS Alarm har enligt 112-avtalet. Kris- och katastroftjänster har även utvecklats för företag och organisationer utanför den offentliga sektorn vilka därmed kan använda SOS Alarms speciella kompetens framför allt i inledande skeden av en kris.

Sedan 2013 har Sverige ett informationsnummer "113 13". Numret ska avlasta 112 och stödja såväl allmänhetens informationsbehov som myndigheters kriskommunikation. Syftet är att både kunna ge och få information när en allvarlig olycka inträffar eller när en krissituation uppstår. Sedan 2015 har SOS Alarm utvecklat teknik för att kunna skicka ut "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via röst- och sms-meddelanden till fasta och mobila telefoner. Från 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning vilket innebär att samtliga fasta och mobila telefoner inom ett utpekat område kan nås för varningsmeddelanden.

Räddning

Primärkommunerna anlitar SOS Alarm för alarmering av kommunal räddningstjänst. Kvalitets- och utvecklingsarbetet i räddningstjänstprocessen är ett prioriterat område. Målet är att uppnå så kort och samtidigt korrekt handläggningstid som möjligt. Fokus ligger på att öka effektiviteten genom informationsdelning och kommunikationssamordning. I dialog med räddningstjänsten utvärderas larmprocessen, problem identifieras och olika metoder eller teknik föreslås för att förkorta handläggningstiden och öka kvaliteten i tjänsten

Affärsområdet omsatte år 2016 399 MSEK (399). Av affärsområdets omsättning utgör 249 MSEK (249) MSEK ersättning för alarmeringsavtalet enligt avtal med staten.

Vård

Tjänsteområdet vård omfattar tjänster kopplade till ambulanssjukvården (prioritering, utlarmning och dirigering av ambulanser). SOS Alarm har avtal med samtliga landets landsting förutom Uppsala och Västmanlands läns landsting.

2016 omsatte affärsområdet 288 MSEK (263).

Säkerhet, Jourtjänster

Till offentlig sektor och näringsliv erbjuder SOS Alarm flera samhällsnära, trygghetsskapande säkerhets- och jourtjänster. Området Säkerhet omfattar egendomslarm (ex. inbrotts-, brand- och driftlarm) och personlarm för bland annat målgruppen utsatta och ensamarbetande.

Jourtjänster omfattar fastighets-, el-, entreprenörs-, försäkrings-, samhälls- och krisjour. Behovet av jourteletjänster ökar, samtidigt som en förskjutning sker mot tjänster som har en koppling till SOS Alarms kärnverksamhet och som kräver kvalificerad kompetens. Detta omfattar tjänster som kan förebygga och motverka negativa effekter av olika slags händelser som kan påverka företag eller samhället.

2016 omsatte affärsområdet totalt 306 MSEK (287).

SOS Alarms dotterbolag YouCall Sverige AB

Dotterbolaget YouCall, som ägs till 70 %, bedriver callcenterverksamhet innefattande produktion och försäljning av telekommunikations- och telefontjänster. YouCall har utvecklat sitt tjänsteutbud till att fungera som en integrerad del i sina kunders verksamhet när det gäller telefoni, kundtjänst, boknings- och enkätservice till marknads- och försäljningsavdelningar. Verksamheten kompletterar jourteleverksamheten i moderbolaget och tjänsterna har även koppling till tjänsteområdet 112/Krisberedskap. 2016 omsatte YouCall 29,4 MSEK (28,9).

Väsentliga händelser under året

I januari tillträdde SOS Alarms nya VD och koncernchef Maria Khorsand, som tidigare varit styrelseledamot sedan 2009.

Under våren initierade VD i samråd med styrelsen ett effektiviseringsprogram i syfte att sänka kostnadsnivån. Detta gjordes för att skapa utrymme för att återinvestera i

 

 • SOS Alarms medarbetare med fler operatörer ute på våra centraler, i kompetens och ledarskap för att sänka vår personalomsättning och i centralerna för att kunna hantera den ökande mängden operatörer
 • Kvalitet för att förbättra våra kvalitetsmål, däribland svarstider, och ge en bättre service till våra kunder samt
 • Teknisk utveckling och innovation för att anpassa företaget efter samhällets nya krav på digitalisering och ett ökat säkerhetsbehov

Ett omfattande strategiprogram startades vid samma tidpunkt och involverade styrelse, koncernledning samt chefer och medarbetare. En ny treårig affärsplan arbetades fram med nya strategier – en affärsplan som bygger på att SOS Alarm fortsätter den effektivisering som initierades under 2016 för att kunna satsa enligt beskrivningen ovan.

Under året har SOS Alarm haft en fortsatt hög personalomsättning bland operatörer samt problem med kompetensförsörjning. Bolaget har ett starkt arbetsgivarvarumärke som många vill arbeta för, samtidigt som många valt att sluta under året. Det beror på ett alltför högt arbetstempo vilket leder till en obalans i bemanningen. Detta utmanande område är något som verksamheten intensivt och långsiktigt kommer att fortsätta arbeta med. Ett exempel är den rekryteringskampanj som SOS Alarm genomförde under året som fick över 1600 ansökningar. Ett omfattande kultur- och värderingsprogram och fokus på ett utvecklat ledarskap har varit högt prioriterat under året.

Under hösten 2016 har ett omfattande arbete för att få tillstånd en hållbar ersättning för alarmeringsavtalet genomförts. SOS Alarm vill säkerställa ett kostnadstäckt alarmeringsavtal med utrymme för att kunna upprätthålla en stabil bemanningsnivå för en säkrad kvalitet och tillgänglighet, att utveckla verksamheten med IT-lösningar för ökad digitalisering och automatisering, ha förmåga att säkerställa en sammanhållen vård- och larmkedja, öka förmågan att hantera extraordinära händelser och därigenom förstärka krisberedskapsfunktionen. En satsning på alarmeringstjänsten skulle öka tryggheten för alla som bor och vistas i Sverige samt förstärker Sveriges krisberedskap som helhet. För att kunna planera och driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt behöver ersättningsmodellen för alarmeringsuppdraget grunda sig på en längre tidsperiod än som i dag, d.v.s. 1 år.

Förutom Alarmeringsavtalet med staten har vi förnyat avtal med våra tre största kunder:

 

 • Ett nytt fyraårigt avtal tecknades med Stockholms län landsting (SLL) under året och trädde i kraft den 1 november. Avtalet innebär ett fördjupat samarbete med SLL i syfte att fördjupa och stärka den prehospitala vården i Stockholms län. Bland annat har en ny tjänst inrättats som innebär en strategisk koordineringstjänst i syfte att optimera patientstyrning inom länet.
 • Under året tecknade SOS Alarm även ett treårigt avtal med Region Skåne med möjlighet till förlängning på fyra år. Avtalet, som trädde i kraft 1 juni 2016, innebär en samverkan där landstinget står för medicinsk kompetens för prioritering och SOS Alarm sköter ambulansdirigeringen och tillhandahåller den tekniska plattformen.
 • Under första halvåret har vi även slutit ett nytt avtal avseende ambulansprioritering och dirigering med Västra Götalandsregionen (VGR). Det nya avtalet började gälla 1 april 2016 och gäller för 18 månader framåt.

Vi har även förlängt och förnyat avtal med ett flertal kommunala räddningstjänster. SOS Alarm har avtal med samtliga kommuners räddningstjänster i Sverige.

På 112-dagen, den 11 februari 2016, arrangerade SOS Alarm för första gången ett dialogforum i syfte att diskutera framtidens alarmeringstjänst. Flera aktörer inom den så kallade "blåljusfamiljen" samlades för att diskutera hur alarmeringstjänst och krisberedskap bör se ut. På agendan fanns flera talare, däribland inrikesminister Anders Ygeman.

Vi har sedan tidigare regionala dialogforum med landsting och räddningstjänster, och i december genomfördes det första nationella vårdrådet i syfte att diskutera aktuella frågor och framtidsfrågor som berör den prehospitala vården med politiska beslutsfattare i landsting och kommuner.

I februari 2016 kom besked om att en utredare utsetts för att driva 112-utredningen. Ett inledande arbete påbörjades. Arbetet försenades dock då utsedd utredare avgick och en ny utredare kom in under hösten 2016. SOS Alarm är måna om att ställa vår kunskap och erfarenhet inom alarmeringstjänsten till förfogande och bistå utredningen på alla sätt vi kan. Förhoppningen är att utredningen ska bidra till en ökad tydlighet om alarmeringstjänstens framtid.

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål omfattar finansiella mål, uppdragsmål och hållbarhetsmål.

Finansiella mål

Styrelsen fattade i april 2016 beslut om nya ekonomiska mål för bolaget:

Lönsamhet: Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 2 procent.

Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent.

Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultat efter skatt.

Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom intervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning till revidering av målen.

Uppdragsmål

Via alarmeringsavtalet har SOS Alarm ett särskilt beslutat samhällsuppdrag. För det fastslår regeringen ett antal uppdragsmål för den del verksamheten som avser att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner:

Svarstid 112

 

 • Genomsnittlig svarstid ska vara högst 8 sek
 • 92 procent av samtalen ska ha en genomsnittlig svarstid på högst 15 sek
 • Längsta svarstid ska vara 30 sek

Tid till identifierat hjälpbehov:

 

 • Tiden från tidpunkten då den hjälpsökandes anrop inkommer till anropskön för 112 till tidpunkten då operatören identifierar hjälpbehovet ska 2019 inte överstiga 40 sek i genomsnitt

Nöjda kunder inom samhällsuppdraget:

 

 • Nöjd kund index (NKI) ska uppgå till lägst 71 enligt bolagets kundundersökning inom Alarmering och Beredskap.
 • Förtroendeindex:Förtroendeindex ska uppgå till lägst 70 enligt bolagets mätmetod.

Hållbar utveckling

Från och med verksamhetsåret 2008 upprättar SOS Alarm en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s

(Global Reporting Initiative) riktlinjer. Från och med verksamhetsåret 2015 har SOS Alarm övergått till att redovisa enligt den nya GRI:standarden G4 Core. Syftet är att belysa på vilket sätt vi bidrar till en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Genom SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer utgör vi en viktig länk i samhällets krisberedskap. Därmed kan sägas att själva syftet med verksamheten är att bidra till ett hållbarare samhälle. Begreppet hållbarhet är för SOS Alarm likställt med att uppfattas som långsiktig trygg och pålitlig, vare sig det rör sig om nödställda, kunder, partners, medarbetare, ägare eller miljöhänsyn.

Utifrån genomförd väsentlighetsanalys hösten 2015 och i kombination med strategi- och affärsplaneprocessen 2016, vilken grundar sig på ett stort antal intressentdialoger, har styrelsen beslutat om följande hållbarhetsmål:

Mest väsentligt för att bedriva en hållbar verksamhet är att långsiktigt upprätthålla allmänhetens förtroende för verksamheten och nöjda kunder och uppdragsgivare. Den största utmaningen för att klara detta är att upprätthålla en stabil kompetensförsörjning via engagerade medarbetare som trivs och vill fortsätta att utvecklas i verksamheten. Att klara av att bemanna verksamheten och för att skapa utrymme för utveckling och innovation kräver en stabil ekonomi. SOS Alarm måste som den ansvarstagande organisation vi är alltid arbeta för att minska negativ miljöpåverkan.

Måluppfyllelse 2016

De ekonomiska målen uppfylldes 2016. Det beror på dels att vi på grund av personalomsättning haft många vakanta tjänster under året men också på en allmän återhållsamhet avseende externa kostnader i syfte att skapa utrymme för framtida utveckling av verksamheten. På grund av osäkerheter i finansiering via framför allt 112-uppdraget har verksamheten ett eftersatt utvecklingsbehov vilket resulterat i en låg investeringsnivå de senaste åren och som medför onormalt låga avskrivningskostnader 2016.

Flera års oklarhet i finansieringen har medfört att verksamheten pressats hårt. Vi har engagerade medarbetare men problemet är att många väljer att sluta på grund av denna press. Det medför i sin tur att vi har problem att uppnå våra uppdragsmål. Vi har enats i samförstånd med ägare och styrelse om hur vi till 2019 ska uppnå våra uppdragsmål, vilket givetvis förutsätter att finansieringen av vårt grunduppdrag löses.

Vi klarar 2016 våra mål vad avser förtroende från allmänheten och vi klarar våra mål även när det gäller nöjda kunder ,men för att vi ska fortsätta att infria förväntningarna och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet måste vi för att behålla förtroendet på sikt även klara våra uppdragsmål.

Under 2016 så infriades vårt övergripande miljömål med råge. Vi har genom att framför allt ersätta fysiska möten med webb- och telefonkonferenser minskat vårt resande motsvarande en flygsträcka på 16 varv runt jorden. Detta har gjort att koldioxidutsläppen till följd av tjänsteresor minskat med 33 % 2016.

*mätmetod är under utveckling
**omsättning pga slutat på egen begäran eller avslutad anställning

Medarbetare

Antalet anställda (FTE) i koncernen vid årets utgång var 1 021 (916). Medelantalet anställda under januari till december uppgick till 947 (909). Av dessa var 57 % (58) kvinnor och 43 % (42) män. I moderbolagets styrelse är 62 % (45) kvinnor och 38 % (55) män. I koncernens samtliga styrelser är motsvarande siffra 50 % (37) kvinnor och 50 % (63) män. I moderbolagets företagsledning innehas 45 % (50) av posterna av kvinnor och 55 % (50) av män. I koncernens samtliga företagsledningar totalt innehas 50 % (64) av kvinnor och 50 % (36) av män.

Kvalitet

SOS Alarm är certifierat enligt ISO 9001. Ledningssystemet för kvalitet omfattar alla tjänsteområden och alla arbetsplatser inom moderbolaget. Systemet avser de metoder vilka används för att uppnå uppsatta mål. Det omfattar allt från riskanalyser, mätningar kopplade till mått och nyckeltal, insamling av förbättringsidéer/avvikelser samt till ledningens beslut om strategier, mål, handlingsplaner och aktiviteter. Systemet präglas av långsiktighet, kundorientering och ett förebyggande syn- och arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar.

Miljö

Koncernen bedriver inte någon anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. För att få ett ökat fokus på miljöfrågor antogs en miljöpolicy under 2009 och under 2010 miljöcertifierades verksamheten enligt ISO 14001.

Forskning och utveckling

I syfte att utveckla vårt uppdrag bedriver vi utvecklings- och forskningsarbete. Utvecklings- och kvalitetsarbete inom respektive affärsområde bedrivs och kommer än mer att bedrivas i nära samarbete med våra kunder och partners. Arbetet bedrivs såväl lokalt som nationellt. SOS Alarm deltar aktivt i ett flertal forskningsprojekt kopplade till framför allt den prehospitala vården. Några av projekten bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet och Södersjukhuset och rör bland annat system för återkoppling mellan ambulanspersonal och SOS-operatörer för att därigenom förbättra kunskapsbank och beslutsunderlag vid ambulansprioritering i syfte att optimera ambulanssjukvårdens resurser. Andra projekt rör hantering av hjärtstopp utanför sjukhusen. I samarbete med Landstinget i Västra Götalandsregionen bedrivs vid Lindholmens Science Park i Göteborg projekt rörande bland annat tekniska lösningar kopplade till ambulanslogistik.

Omsättning och resultat

Netto omsättningen för 2016 uppgick till 1 016,7 MSEK (970,3), vilket är en ökning med 4,8 %. Koncernens rörelseresultat uppgick 2016 till 57,8 MSEK (1,0). Resultatförbättringen beror till största del på det kostnadseffektiviseringsarbete som pågår för att minska övriga externa kostnader samt att avskrivningskostnaden för perioden är 24,9 MSEK lägre än för samma period 2015. Personalkostnaden har visserligen ökat med 2,1 % jämfört med föregående år till 620,2 MSEK (607,6) men fortfarande har verksamheten ett stort antal vakanser varför personalkostnaderna är betydligt lägre än den budgeterade kostnaden om 657,3 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av nedskrivningar och utrangeringar på totalt 9,3 MSEK. Resultatet från finansiella investeringar för perioden januari-december 2016 uppgick till 1,0 MSEK (0,5). Resultat efter finansiella poster blev därmed 58,8 MSEK (1,5) och koncernens resultat efter skatt uppgick till 45,3 MSEK (-2,4).

2016 års nettoresultat om 45,3 MSEK (-2,4) innebär en avkastning på eget kapital om 25,1 % (-1,5). Genomsnittlig avkastning på eget kapital de senaste fem åren uppgår till 8,2 %.

Resultatandelssystemet SOS MINOVA för samtliga anställda i koncernen förutom ledande befattningshavare infördes år 2000. Detta mål- och incitamentsprogram, baseras dels på ekonomiskt resultat, dels på om vissa uppsatta verksamhetsmål uppnås. Under 2016 uppnåddes ej de uppsatta målen varför ingen utdelning föreslås.

Koncernen - finansiell ställning, investeringar samt kassaflöde

Koncernens likvida medel har minskat med 52,8 MSEK, vilket framförallt beror på att vi har placerat 58,9 MSEK i långsiktiga placeringar. Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 60,2 MSEK (113,1). Soliditeten uppgick till 32,6 % (27,3) och koncernens egna kapital till 202,1 MSEK (158,0). Koncernens förändring av likvida medel uppgick för perioden januari-december 2016 till -52,8 MSEK (-18,3).  Den löpande verksamheten bidrog med 43,0 MSEK (22,0). Investeringar gjordes med 92,9 MSEK (44,3) varav 58,9 MSEK (9,0) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år. Finansieringsverksamheten bidrog med -3,0 MSEK (-3,3).

 

Moderbolaget - finansiell ställning, investeringar samt kassaflöde

Moderbolagets omsättning uppgick till 994,5 MSEK (949,0). Rörelseresultatet till 54,9 MSEK (-0,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58,9 MSEK (4,5). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 148,0 MSEK (100,9). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 43,9 MSEK (16,8) och för investeringsverksamheten till -89,5 MSEK (-32,8), varav 58,9 MSEK (9,0) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år. Förändring av likvida medel uppgick till -45,6 MSEK (-15,9).

Utsikter för kommande verksamhetsår

För 2017 förväntas verksamheten via de resultatförstärkningar som skett via framför allt nya eller omtecknade landstingsavtal att leverera ett resultat i nivå med dagens avkastningskrav. Verksamheten kommer fortsatt att utvecklas för att stärka organisationen att ta platsen som navet som ger trygghet och säkerhet för alla. Detta gäller allt från att stärka kultur och värderingar till att utveckla vår innovativa och digitala förmåga

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Landstingsstyrelsen I Sörmland beslutade den 14 februari att säga upp avtalet med SOS Alarm från och med den 30 november 2017 då Sörmland går in i Sjukvårdens larmcentral som redan omfattar landstingen Uppsala och Västmanland.

Förslag till vinstdisposition