Granskningsrapport för år 2016

Lekamannarevisorerna i SOS Alarm Sverige AB, Organisationsnummer 556159-5819

Till årsstämman i SOS Alarm Sverige AB

Vi, av bolagsstämman i SOS Alarm Sverige AB utsedda lekmannarevisorer, har granskat SOS Alarm Sverige AB:s verksamhet.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som bolaget har från ägaren.  

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Stockholm den 28 mars 2017 

Göran Larsson                                                            Kenneth Strömberg