Noter

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

SOS Alarm är uppdelat i två verksamhetsområden: Alarmering och Beredskap samt Säkerhet och Jourtjänster. Alarmering och Beredskap består av två affärsområden: Affärsområde 112, Krisberedskap och Räddning samt affärsområde Vård. Produktionen delas också upp på de två verksamhetsområdena. Alarmering och Beredskaps produktion sker i de tre regionerna Syd, Mitt och Norr medan Säkerhet och Jourtjänsters produktion koncentreras till två centraler: Sundsvall och Västerås.

Not 2 Intäkter per verksamhetsområde

Not 3 Arvode till revisorer

Not 4 Opertionella leasingavtal

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernens anställda exklusive verkställande direktören omfattas av pensioner enligt ITP-planen.

ITP-1 är premiebestämd medan ITP-2 är förmånsbestämd. Årets avgifter för ITP-2 som är tecknade i Alecta uppgår till 17,2 MSEK (17,7) för koncernen och 16,9 MSEK (17,4) för moderbolaget. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar i ITP-2 till preliminärt 148 procent (153). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantagande.

VD har sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivaren kan ett avgångsvederlag på upp till 12 månader utges. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och utgörs endast av den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid nyanställning eller vid erhållande av inkomst av näringsverksamhet ska ersättningen reduceras med belopp som motsvarar den nya inkomsten. Pensionsförmån är avgiftsbestämd och premien uppgår till 30 % av den fasta bruttolönen. VD:s pensionsålder är 65 år.

Till medlemmarna i koncernledningen, 10 st (9) exkl. VD, har löner och förmåner utgått med 8 543 (8 216) KSEK. Övriga förmåner utgörs huvudsakligen av tjänstebil för ett maximalt inköpsvärde av 7,5 prisbasbelopp samt fritt drivmedel. Dessa personer har en pensionsålder på 65 år och omfattas av Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP). Pensionskostnaderna uppgick till 2 176 (2 044) KSEK. För ledande befattningshavare utgår ingen rörlig ersättning.

Vid ordinarie årsstämma 2016 som avhölls i Stockholm den 25 april 2016 invaldes de nya styrelseledamöterna Jenny Lahrin och Inge Lindberg att ersätta de avgående styrelseledamöterna Maria Khorsand och Johan Hallberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Eva Fernvall. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Vid extra bolagsstämma som avhölls i Stockholm den 27 oktober 2016 invaldes den nya styrelseledamoten Lena Dahl att ersätta den avgående styrelseledamoten Håkan Sörman.

Styrelsens ordförande, Eva Fernvall Markstedt, erhöll ett arvode om 135 (84 fr kvartal 2) KSEK. De övriga bolagsstämmovalda ledamöterna erhöll ett arvode om 78 (70) KSEK per ledamot för helt år.

Arbetstagarrepresentanterna i styrelsen uppbar inget arvode. Vid årsstämman 2010 beslöts att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och inte heller till arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Styrelseledamöterna har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Inga bonusavtal eller incitamentsprogram som omfattar gruppen styrelse finns i moderbolaget eller koncernen.

Ersättningar till ledande befattningshavare:

Beredning av ersättningsfrågor hanteras enligt följande. Avseende verkställande direktören skall styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Styrelsens ersättningsutskott ska bereda och lämna förslag på sådant beslut till styrelsen. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören skall årligen informera styrelsens ersättningsutskott om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Vid speciella skäl t ex. jäv kan sådant beslut istället tas av ersättningsutskottet eller dess ordförande.

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 10 Bokslutsdispositioner

Not 11 Skatt på årets resultat

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

Not 13 Byggnader och mark

Not 14 Kommunikationsutrustning och datorer

Not 15 Finansiella leasingavtal

Not 16 Andelar i koncernföretag

Not 17 Specifikation av andelar i koncernföretag

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 19 Andra långfristiga fordringar/kapitalförsäkring

Not 20 Övriga fordringar

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 22 Kassa och bank

Not 23 Obeskattade reserver

Not 24 Avsättningar

Not 25 Långfristiga skulder, leasingbilar

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 28 Upplysning om vissa transaktioner med närstående

Till koncernen närstående räknas ägare, det vill säga staten och förbundet Sveriges Kommuner och Landsting samt de myndigheter, organisationer och företag vilka ägs och kontrolleras av ägarna.

Till denna grupp har under 2016 fakturering skett med 284 MSEK (275). Från samma grupp och under samma period har fakturor erhållits till ett värde av 2,0 MSEK (4,7).

Av SOS Alarms fakturering avser mer än 80 % fakturering till ovan angivna närstående samt till medlemmar i Sveriges kommuner och landsting.

Not 29 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal -Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Soliditet - justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Justerat eget kapital - Beskattat och obeskattat eget kapital plus minoritetens andel av eget kapital.

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansnetto minskat med skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Not 30 Vinstdisposition

Not 31 Händelser efter balansdagen

Landstingsstyrelsen I Sörmland beslutade den 14 februari att säga upp avtalet med SOS Alarm från och med den 30 november 2017 då Sörmland går in i Sjukvårdens larmcentral som redan omfattar landstingen Uppsala och Västmanland.

Undertecknande försäkrar att Koncern- och årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 15 mars 2017

Eva Fernvall
Ordförande

Lena Dahl

Alf Jönsson

Jenny Lahrin

Inge Lindberg

Ingrid Lennerwald

Johnny Magnusson

Maria Nilsson

Eva Ställdal

Mats Lundgren
Personalrepresentant

Bengt Norberg
Personalrepresentant

Maria KhorsandVerkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2017
Ernst & Young AB