Tolkbehovet fortsätter att öka

Flyktingströmmen till Sverige har fortsatt in i 2016 och blir märkbar inte minst på nödnumret 112. Trots det ökade tolkbehovet har dock inget extra finansiellt stöd tilldelats öronmärkt för tolkstödet, något som SOS Alarm för en dialog med ägarna om.

 

För ett år sedan förutspådde SOS Alarm att antalet tolksamtal skulle fortsätta öka under 2016 och det visade sig vara en rätt gissning. Under 2016 nära fördubblades antalet tolksamtal, från drygt 3 000 till nästan 6 000.
En stor del av ökningen står den rådande flyktingsituationen för, men en annan förklaring är också att tolktjänsten har blivit mer tillgänglig för våra SOS-operatörer. Man har idag lättare att koppla in tolk än tidigare.

Finansiellt stöd nödvändigt

För att kunna hantera mängden samtal, införde SOS Alarm på eget initiativ en tolktjänst 2011 som köps in från företaget Transvoice. Det har inneburit goda möjligheter att redan initialt i nödsamtalet koppla in en språktolk och på så vis underlätta för den hjälpsökande. Tolktjänsten kostar dock 2,5-3 miljoner per år, något som ska rymmas inom en redan ansträgd budget för 112-tjänsten. Regeringen har aviserat ett ökat anslag för 112-tjänsten men inget öronmärkt stöd för tolkstödet.

Krävs övergripande lösning

Finansiering för uppdraget är viktigt men det behövs också en övergripande lösning för tolkfrågan. Förhoppningen är att frågan berörs i den kommande 112-utredningen, såsom hur tillgängligheten ska se ut och vilka språk som ska erbjudas.

Fram till nu har SOS Alarm fram till nu har haft tolkning på 66 språk, varav somaliska, arabiska och tigrinja är de vanligaste. Enligt den förra 112-utredningen ska SOS Alarm dock erbjuda översättning på de vanligast förekommande språken samtidigt som det finns en stor brist på tolkar i Sverige idag. Behovet av tolk kommer inte att minska och dessa frågor behöver få en lösning.

Ett tryggare Sverige för alla

SOS Alarm har under 2016 gjort en intern upp-följning hos SOS-operatörer som visar att de är övervägande positiva till tolktjänsten men att den bör vara mer tillgänglig även efter kontorstid. Företagets vision om ett tryggare Sverige för alla rimmar väl med tillgången till tolkstöd, hjälpen ska finnas för alla som bor här tillfälligt såväl som över en längre tid.