Hållbarhet är en del av SOS Alarms grunduppdrag

Vår vision "ett tryggare Sverige för alla" pekar mot vår strävan att bidra till ett tryggare och säkrare och därmed hållbarare samhälle. Vår mission "att vara navet som skapar trygghet och säkerhet" är avgörande för hur vi vill driva vår verksamhet.

Under 2016 genomfördes ett strategiarbete där våra tidigare fem strategiska målområden som beskriver vad som är väsentligt för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet omformulerades till tre målområden:

 

 • Attraktiv och effektiv verksamhet som bygger förtroende och tillit i samhället
 • Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer
 • Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi

Arbetet gjordes utifrån dialog med ägare, kunder och samarbetspartners samt koncernstyrelsen och sammanfattar och koncentrerar även det som framkom i den väsentlighetsanalys som genomfördes 2015 i syfte att ringa in våra största utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det strategiska arbetet har ytterligare skärpt fokus på vilka våra största utmaningar är ur ett hållbarhetsperspektiv och de tre strategiska målområdena vilka kan brytas ner i ett antal specifika mätbara mål har skapat en välbalanserad och väl förankrad bild av vad som är väsentligt för vår verksamhet. Övergången 2015 att följa upp och redovisa enligt Global Reporting Initiatives standard G4 Core har ytterligare bidragit till detta.

En förutsättning för ett kontinuerligt hållbarhetsarbete är en nära dialog med samtliga intressentgrupper. Vi genomför också sedan flera år strukturerade dialoger med samtliga intressentgrupper och detta arbete kommer ytterligare att intensifieras kommande år. I vår strategi är värdet av långsiktiga relationer och en verksamhet som skapar förtroende och tillit en hörnsten. För att uppnå detta är en transparent verksamhet i dialog med samtliga intressenter en förutsättning.

En aktiv intressentdialog är grunden för ett fokuserat hållbarhetsarbete

SOS Alarm bedriver ett antal strukturerade dialoger med flera intressentgrupper. Exempel på det är:

 

 • 112-rådet
 • 112-dagen
 • Vårdråden, återkommande nationellt och regional dialog med landstingen
 • Räddningsråd, regionala dialoger med Räddningstjänsten
 • Företagsråd där företagsledningen träffar de fackliga representanter
 • Branchföreningar
 • Rakelråd
 • Arbetsplatsträffar
 • Styrelsemöten
 • Ägarträffar
 • Samverkansträffar med myndigheter etc.

Dialogen bedrivs även via andra icke formaliserade forum som exempelvis möten med beslutsfattare, forskningsorganisationer, medarbetare på alla nivåer samt även via mediaträffar och en strukturerad omvärldsbevakning.

 

En långsiktigt hållbar verksamhet - våra utmaningar

2015 genomfördes en analys utifrån våra intressentdialoger över de mest väsentliga frågorna för SOS Alarm ur ett hållbarhetsperspektiv. De fem områden som ansågs ha störst betydelse var:

 1. Tillförlitlighet/ leveranssäkerhet
 2. Kompetensförsörjning,
 3. Att förebygga samhällsstörningar,
 4. Ekonomisk stabilitet
 5. Transparens/kommunikation

Fokus på dessa områden är nödvändiga för att skapa en verksamhet med högt förtroende och tillit i samhället som är den största utmaningen. Ytterligare dialoger med olika intressentgrupper genomfördes i samband med det omfattande strategiarbetet 2016 vilket resulterade i en mer koncentrerad bild av våra utmaningar och där antalet strategiska hållbarhetsmål minskade samtidigt som ett nytt strategiskt område ringades in som belyser vikten av en innovativ verksamhet för att kunna utvecklas för att möta förändringar i hjälpsökande och kunders behov.

Våra strategiska hållbarhetsmål

Hållbarhet för SOS Alarm innebär att vi bedriver en verksamhet med högt förtroende hos hjälpsökande, kunder och samarbetspartner. För att klara det så behöver vi en stabil kompetensförsörjning via engagerade medarbetare som trivs och vill utvecklas med oss. För ett högt förtroende över tid krävs också att vi har förmågan att utveckla våra tjänster i takt med samhällets förändringar och teknikens möjligheter. Det ställer krav på en hög innovativ förmåga. Slutligen så är en stabil ekonomi förutsättningen för att kunna finansiera en satsning på såväl medarbetare som för att utveckla verksamheten. Dessutom måste vi som varje ansvarstagande organisation arbeta för att vi minimerar negativ miljöpåverkan till följd av vår verksamhet.

Fakta om SOS Alarms hållbarhetsarbete

SOS Alarm har sedan 2009 upprättat hållbarhetsredovisningar enligt GRI - Global Reporting Initiativ www.globalreporting.com.

Från och med verksamhetsåret 2015 har övergång skett till GRI:s nya standard G4 core. Granskning sker av bolagets externa revisorer.

Från och med verksamhetsåret 2011 har redovisningen integrerats i årsberättelsen.

Redovisningen avser i huvudsak moderbolagets verksamhet som utgör 97 % av verksamheten.

Senaste årsberättelsen med hållbarhetsredovisning publicerades på www.sosalarm.se den 31 mars 2016.

Kontaktperson för redovisningen är hållbarhetschef Eva-Karin Lilja,
eva-karin.lilja@sosalarm.se.