Positiva satsningar på SOS Alarms medarbetare

För en hållbar verksamhet krävs en stabil kompetensförsörjning och en långsiktig plan för att behålla, utveckla och attrahera medarbetare – något som SOS Alarm har tagit fasta på. Ett exempel är rekryteringskampanjen under hösten 2016 som resulterade i så många som 1 600 sökanden i hela landet.

 

SOS Alarms personalomsättning är 16 procent. En relativt hög siffra - men det finns förklaringar:

SOS Alarm har en personalintensiv dygnet-runt verksamhet med högt tryck. Men med det engagemang och den vilja som finns hos både styrelse, ledning och medarbetare, finns goda utsikter att lyckas minska personalomsättningen genom att bl.a. satsa på ett proaktivt arbetsmiljöarbete, synliggöra karriärsvägarna inom företaget samt satsa på att utveckla och behålla vår kärnkomptens.

Från värderingsarbete till rekryteringskampanj

Under året har SOS Alarm genomfört en rad framgångsrika insatser för att behålla, utveckla och attrahera medarbetare. Förutom att synliggöra karriärvägen som är högsta prioritet, kan nämnas:

 

  • Översyn av schema- och bemanningsprocessen
  • Ett aktivt värdegrundsarbete
  • En omfattande satsning på ledarskapsutveckling inom bolagets Kultur- och värdegrundsprogram
  • Påbörjat tydliggörandet av chefsrollen (fokus på ledarskapet snarare än sidouppgifter)
  • Coachning av SOS-operatörer och satsning på dessa i årets lönerevision
  • Förkortad rekryteringsprocess och fokus på chefers delaktighet i denna
  • Förkortad och förbättrad grundutbildning
  • Uppföljning i form av avgångsenkäter men också enkäter efter 1-2 månaders arbete

Och sist men inte minst, den lyckade rekryteringskampanjen under hösten som resulterade i ett 100-tal nya medarbetare.

Utfallet över förväntan

Rekryteringskampanjen, som genomfördes under ett par veckor i september/oktober, fokuserade på två rekryteringsfilmer och artiklar och intervjuer med medarbetare från SOS Alarm. Syftet var att potentiella medarbetare skulle förstå vad det innebär att jobba på SOS Alarm och få upp ögonen för fördelarna. Filmerna och artiklarna spreds på Facebook, LinkedIn och Twitter och annonserades i tidningen Metros digitala kanaler och på den egna webbplatsen. Cirka 1 600 ansökningar kom in från potentiella SOS-operatörer, ambulansbeställare, ambulansdirigenter och räddningsåtgörare.

Utfallet blev över förväntan och kampanjen ledde till många nya kollegor i hela landet som får chansen att göra skillnad i en meningsfull och fantastisk verksamhet.