SOS Alarms uppdrag och samhällsroll

Vår roll ger oss möjligheten att verka för ett hållbart samhälle. Genom att skicka rätt resurs till rätt plats kan vi påverka belastning på miljön och genom vårt viktiga uppdrag inom alarmeringstjänsten har vi ett stort socialt ansvar i samhället som vi tar på största allvar.

Organisationen utgår ifrån två verksamhetsområden; Alarmering och Beredskap samt Säkerhet och Jourtjänster. Inom Alarmering och Beredskap finns 112-tjänsten, krisberedskapstjänster och tjänster inom räddning och vård. Under Säkerhet och Jourtjänster erbjuds säkerhets- trygghets- och jourtjänster såsom larmmottagning, larmverifiering och larmförmedling. Samtliga uppdrag syftar till att producera tjänster för ett tryggare Sverige.

Drygt tre miljoner 112-samtal besvaras årligen. Hur SOS Alarm sköter sitt uppdrag, att få rätt resurs i rätt tid till den hjälpsökande, är avgörande för allmänhetens förtroende för bolaget.

Alarmering och Beredskap

SOS Alarms kärnuppdrag är vårt statliga 112-uppdrag. Verksamhetsområdet Alarmering och Beredskap erbjuder flera tjänster med staten, landsting, kommuner och myndigheter som uppdragsgivare.

Inom området hanteras förutom nödnumret 112 även informationsnumret 113 13, hantering av delar av VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), prioritering och dirigering av prehospitala resurser samt utlarmning och ledningsstöd till kommunala räddningstjänsterna. Därtill erbjuder verksamhetsområdet även tjänster inom information och krisberedskap.

Alarmering och Beredskap består av affärsområdena 112, Krisberedskap och Räddning samt Vård. Tjänsterna inom verksamhetsområdet hanteras vid 13 SOS-centraler runtom hela Sverige och har ca 740 medarbetare.

Säkerhet och Jourtjänster

Verksamhetsområdet Säkerhet och Jourtjänster bidrar till att möjliggöra vår mission. Våra tjänster inom säkerhet, jourverksamhet samt trygghetstjänster harmonierar därför med våra övriga samhällsuppdrag inom verksamhetsområdet Alarmering och Beredskap.

Tjänsterna består bland annat av brandlarm, personlarm, fordonslarm, samhällsjour, energijour, fastighetsjour samt, sedan 2016, trygghetslarm.

Säkerhet och Jourtjänster verkar utifrån två SOS-centraler, Västerås och Sundsvall, och har cirka 160 medarbetare. SOS Alarms kunder inom Säkerhet och Jourtjänster är främst kommuner och kommunala bolag.

SOS Alarms dotterbolag YouCall Sverige AB

SOS Alarm bedriver verksamet genom sitt dotterbolag YouCall Sverige AB. Människor, avancerad telekommunikation och djup integration i kundens IT-system är tre huvudkomponenter i YouCalls verksamhet. YouCall har en viktig roll i att komplettera SOS Alarms tjänster, inte minst avseende informationsnumret 113 13. YouCall Sverige AB är ett av e ledande kontaktcenterföretagen inom telefoni på distans och kundtjänst med kunduppdragöver hela Sverige. En viktig del i YouCalls verksamhet är rollen mot centrala myndigheter – att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag.

YouCalls grundtjänster:

 

  • Servicedesk – Agera telefonist på distans med full integration i kundens egna växel.
  • Helpdesk – Erbjuda kundtjänst åt olika kunder med hög integrationsförmåga i uppdragsgivarens processer.
  • Infodesk – Vara den personliga rösten och hjälpen i 24-timmarsmyndigheten till kommuner, statliga verk och landsting.
  • YouCall ägs av SOS Alarm till 70 procent samt av Piteå kommun genom Piteå Näringsfastigheter AB till 30 procent.

YouCall omsatte 2016 29 463 tsek.