Fokus och utvecklingsområden 2017

SOS Alarms Verksamhetsplan bygger på tre målområden där bolaget behöver göra en förflyttning inom tre målområden; ett målområde om Attraktiv och effektiv verksamhet som bygger förtroende och tillit i samhället, ett andra område om Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer och ett tredje målområde om Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi.

SOS Alarms Verksamhetsplan syftar till att beskriva företagets inriktning för 2017. Verksamhetsplanen utgår från de mål som ska uppnås för 2017 och beskriver de aktiviteter som behövs för att nå målen. Målen är definierade i SOS Alarms Affärsplan.

För att nå önskvärd position krävs en förflyttning inom tre målområden:

 1. Attraktiv och effektiv verksamhet bygger förtroende och tillit i samhället handlar i grunden om att skapa en verksamhet som stödjer vår vision om ett tryggare Sverige för alla. Vi behöver ha en innovativ utveckling av processer, verktyg och leveransmodeller. Vi ska ha en effektiv verksamhet med hög kvalitet och vår ersättning/pris ska vara uppdaterad utifrån en värdebaserad modell. Vidare ska ledarskapet vara värderingsstyrt och medarbetarskapet engagerat. För att vara en attraktiv verksamhet behöver vi ha en kompetensförsörjning baserad på såväl rekrytering som utveckling. Förtroende och tillit i samhället handlar om att ha en proaktiv kommunikation och att arbeta relationsbyggande.
 2. Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer handlar om att etablera vår position som Navet genom ett konsekvent och värdeskapande agerande. Vi ska ha hållbara relationer med kontinuerlig och transparent uppföljning samt en systematisk kundstrategi genom analys, segmentering och bearbetning. Vi ska växa med befintliga kunder samt identifiera och vinna nya kunder.
 3. Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi innebär att ha en gemensam tjänsteportfölj som stärker vår position som navet. Portföljutvecklingen av tjänster och paketeringen ska möta kundernas behov. Samtidigt ska vi nyttja teknisk utveckling för att möjliggöra nya tjänster och ha en innovativ tjänsteutveckling tillsammans med kunder, som ökar kundernas egen produktivitet.

Ett antal huvudaktiviteter för 2017 är identifierade inom våra tre målområden:

Attraktiv och effektiv verksamhet bygger förtroende och tillit i samhället

 • Behålla och utveckla medarbetare
 • Attrahera och rekrytera medarbetare
 • Stärka kulturen och ett SOS Alarm
 • Satsa på kvalitet
 • Öka automatiseringen och effektiviseringen
 • Proaktiv dialog som säkerställer förtroende och tillit

Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer

 • Öka marknadsförståelsen
 • Stärka kunddialogen, långsiktiga relationer och leveransförmåga
 • Förbättra nuvarande erbjudanden

Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi

 • Gemensam tjänsteportfölj
 • Proaktiv tjänsteutveckling
 • Utveckla integration mellan plattformar
 • Öka IT-säkerheten och kvaliteten
 • Innovation och digitalisering