Mål för verksamheten

SOS Alarm är till hälften ägt av staten och till hälften av SKL Företag AB. Ägarna genomförde under 2016 ett arbete tillsammans med bolaget och koncernstyrelsen i syfte att gemensamt fastslå mål för verksamheten.

Ur ett ägarperspektiv delas målen in i tre kategorier som tillsammans syftar till att balansera bolagets affärsbeslut:

De ekonomiska målen är ägarbestämda medan bolagsstyrelsen ansvarar för att sätta de strategiska hållbarhetsmålen. Eftersom SOS Alarm via alarmeringsavtalet har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag fastslår dessutom regeringen ett antal uppdragsmål för den del av SOS Alarms verksamhet som avser att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner.

Efter att ägarrepresentanter tillsammans med bolaget genomfört ett arbete i syfte att ompröva de ekonomiska målen samt att precisera uppdragsmål för verksamheten fattades beslut på årsstämman i april 2016 om nya ekonomiska- samt uppdragsmål för verksamheten. Dessutom preciserades i arbetet de ur ett ägarperspektiv största utmaningarna att bedriva en hållbar verksamhet. Under 2016 genomfördes sedan ett omfattande strategiskt arbete att med visionen "ett tryggare Sverige för alla" fastslå strategier för hur SOS Alarms position som navet som skapar trygghet och säkerhet ska förstärkas och utvecklas. Arbetet genomfördes utifrån dialoger med ägare, bolagsstyrelse, kunder, uppdragsgivares, medarbetares och övriga intressentgruppers förväntningar på verksamheten. Resultatet blev en ny affärsplan för åren 2017-2019 grundad på tre strategiska målområden, väsentliga för att skapa en hållbar verksamhet:

 

  • Attraktiv och effektiv verksamhet som bygger förtroende och tillit i samhället
  • Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer
  • Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi

Dessa målområden ersätter de fem strategiska målområden som gällde fram till och med 2016 och innefattar ekonomiska mål och uppdragsmål (nedbrutna och beslutade av våra ägare) samt strategiska hållbarhetsmål och övriga verksamhetsmål (beslutade av styrelse).

Vår verksamhet syftar till att skapa hållbarhet – alla målområden hänger samman

Att skapa ett tryggare Sverige för alla är vår vision. Vår verksamhet är en viktig del i hur vi skapar ett tryggare och hållbarare samhälle, men om vi inte är en attraktiv arbetsgivare kommer vi aldrig att kunna uppnå målet om trygga medborgarna. Det är en av våra stora utmaning ur ett hållbarhets- och verksamhetsperspektiv. Vi har ett i grunden stort förtroende hos allmänheten, kundnöjdheten ökar liksom medarbetarnas engagemang och vi har samtidigt en utmaning i en fortsatt hög personalomsättning bland framför allt operativ personal. För att få en långsiktigt stabil och hållbar verksamhet och för att behålla det höga förtroendet måste vi trygga vår kompetensförsörjning och därigenom minska pressen på verksamheten. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera våra tjänster till utlovad kvalitet. En ekonomi i balans blir då en viktig förutsättning för att såväl bemanna verksamheten rätt, men också för att skapa utrymme för att vara innovativa och utveckla verksamheten i takt med samhällets förändringar och teknikens möjligheter. Detta stärker vår förmåga att som Navet skapa Trygghet och Säkerhet för alla som bor eller vistas i Sverige. Under 2017 kommer ett nytt hållbarhetsmål att utarbetas för att säkerställa vår strävan att öka innovationskraften i verksamheten.

Måluppfyllelse 2016

Positivt ekonomiskt resultat men utmaningar finns

Det ekonomiskt resultatet för 2016 var bra. Genom omförhandling av en del olönsamma kundavtal samt översyn av våra externa kostnader har vi förbättrat resultatet och skapat utrymme för framtida utveckling. Samtidigt beror en stor del av resultatförbättringen på att vi inte lyckats rekrytera i den takt vi planerat och att vi haft onormalt låga avskrivningskostnader då vi inte haft resurser att utveckla verksamheten i önskad takt de senaste åren. Vi har för 2016 med andra ord "för låga kostnader" för att kunna driva en långsiktigt hållbar utveckling. Detta beror till stor del på att vårt grunduppdrag enligt det statliga alarmeringsavtalet under lång tid varit underfinansierat vilket medfört att vi under åren tvingats genomföra en rad effektiviseringsåtgärder som stängning av centraler och anställningsstopp. I kombination med ett ökat tryck på nödnumret har detta fått konsekvenser i en allt för hårt pressad verksamhet med ökad personalomsättning som resultat. För att nå långsiktig stabilitet och utveckling finns nu ett stort behov av att öka den operativa bemanningen och att satsa på innovation och utveckling av våra tjänster samt att se över vår IT-plattform i syfte att bättre kunna nyttja digitalisering och automatisation.

Fortsatt högt förtroende och kundnöjdhet

Målen avseende allmänhetens förtroende och kundnöjdhet uppnåddes. Ett resultat av arbetet att stärka vår kommunikation och nå ut med information om vår verksamhet och av vår strävan att öka samverkan med kunder och samarbetspartners i syfte att gemensamt utveckla våra uppdrag.

Bemanningsläget påverkar möjligheten att nå uppdragsmålen

Vi har svårigheter att nå uppdragsmålen avseende leveranskrav på 112-tjänsten. Detta beror på det ökade trycket på nödnumret men framför allt på att vi har för få medarbetare i operativ drift. Vi har ett kontinuerligt kvalitetsarbete och slutförde 2016 ett stort kartläggningsarbete av hela vår larmhanteringsprocess. Det ökar kvaliteten i det vi levererar men för att klara våra svarstidskrav behöver vi bli fler. Idag rekryterar och utbildar vi i den omfattning vi klarar av men har fortfarande en för hög personalomsättning.

Ökat medarbetarengagemang

Vi har under 2016 satsat stort på att rekrytera fler medarbetare, ett program för ledarutveckling och en stor satsning på kultur- och värderingsarbete. Detta har fått effekt genom att medarbetar- och ledarindex förstärkts men vi har fortfarande inte fått ned personalomsättningen. Vi har inte svårt att attrahera medarbetare men för att bli riktigt attraktiva som arbetsgivare över tid behöver vi öka totala antalet tillgängliga operativa resurser för att minska pressen i verksamheten. Vi har en långsiktig plan för hur vi under åren 2017-2019 ska öka våra operativa resurser och därmed succesivt korta svarstider så att uppdragsmålen uppnås 2019 men detta förutsätter att finansieringen av 112-tjänsten anpassas därefter.

Vi har överträffat vårt miljömål

SOS Alarms direkta miljöpåverkan är relativt låg. Eftersom vi har en verksamhet på ett flertal orter spridda över hela landet så kan vi dock konstatera att tjänsteresor är ett område där vi kan göra betydliga förbättringar.  Vi har genom att i allt högre grad ersätta fysiska möten med webb- och telefonmöten minskat vårt resande. Vi strävar dessutom att när vi reser hellre välja tåg än bil och flyg. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen per år och anställd med 5 %. Under 2016 överträffades detta rejält, framför allt genom förändrade riktlinjer för möten och resor. Totalt ökade andelen webb-och telefonmöten med 107 %. Det resulterade i att resandet minskade så att koldioxidutsläpp per anställd minskade med 33 %. Totalt minskade koldioxidutsläppen till följd av tjänsteresor med 25 %. Totalt reste SOS Alarm 2 937 243 km 2016 vilket motsvarar cirka 73 varv runt jorden. 2015 reste SOS motsvarande 89 varv runt jorden.