SOS Alarms ansvar

SOS Alarm har ett av samhällets viktigaste uppdrag. Som företag behöver vi alltid arbeta för att bibehålla och stärka vårt höga förtroende. Det är viktigt att alla kan lita på SOS Alarm, vare sig du är hjälpsökande, kund, leverantör eller samarbetspartner, ägare, medarbetare eller annan intressent.

Uppförandekod

Under 2016 antog SOS Alarms styrelse en uppförandekod som grundar sig i vår mission, vision och våra värderingar. Koden ska tjäna till att vägleda hur medarbetare, chefer, samarbetspartner eller leverantör ska agera för att bidra till ett hållbart företagande och ett tryggare Sverige för alla. Koden grundar sig på SOS Alarms interna riktlinjer och policys och ansluter även till FN:s 10 principer för Global Compact vad gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

SOS Alarms visselblåsartjänst

I samband med att koden utvecklades så togs också beslut att införa en visselblåsartjänst. Detta i syfte att ge medarbetare möjlighet att, om så önskas, anonymt anmäla misstanke om ledande befattningshavares brott mot uppförandekoden. Tjänsten upphandlades under slutet av 2016 och har efter årsskiftet 2016/17 implementerats i verksamheten.

SOS Alarms leverantörskedja

SOS Alarm har i det närmaste endast svenska leverantörer. Den största delen av inköpen avser kommunikation och köpta konsulttjänster, men det sker även materiella inköp och då framför allt av IT och kontorsutrustning. Vi strävar efter att ställa samma villkor på våra leverantörer som på oss själva avseende etik och miljöpåverkan. Genom centralisering av alla större inköp har vi möjlighet till god kontroll på våra leverantörer.

Antikorruption

Som en viktig samhällsaktör har SOS Alarm ofta långa affärsrelationer till våra kunder och leverantörer. Detta kan öka risken för att annat än det affärsmässiga blir styrande för relationen. Av den anledningen tillämpar vi strikta regler för exempelvis representation. I vår uppförandekod utgår vi från de riktlinjer som finns framtagna av Institutet mot mutor i den så kallade näringslivskoden. Under 2017 kommer vi att utbilda framför allt de medarbetare som arbetar med sälj- och inköpsprocesser i hur koden ska tillämpas.

Mänskliga rättigheter

SOS Alarm strävar efter likabehandling av hjälpsökande. Ett samtal ska räcka oavsett vem som ringer och var denne befinner sig. Detta stöds av vår vision, av vår mission samt av våra värderingar. Detta är grunden för det chefs- och medarbetarprogram som genomförts för alla medarbetare under 2015-2016. Medarbetarträningen handlar bland annat om hur vi utifrån vår värdegrund hanterar hjälpsökande i olika situationer. Uppföljning av tillämpning sker löpande genom att medarbetare i den operativa verksamheten tillsammans med chef lyssnar igenom ett antal samtal och får återkoppling.

Vi eftersträvar även likabehandling av våra medarbetare. Detta utgår från vår jämställdhetspolicy, vår arbetsmiljöpolicy och policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Enligt gällande policydokument är närmaste chef ansvarig för att dels förebygga att detta inte förekommer på arbetsplatsen och dels för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att eliminera eventuell uppkomst av detta på arbetsplatsen. I de fall chefen skulle vara en del av problematiken ska berörda medarbetare vända sig till chefens chef eller till den centrala HR funktionen inom företaget.

G4-HR3

Totalt antal incidenter gällande diskriminering samt åtgärder. Liksom tidigare år har inga incidenter gällande diskriminering anmälts.

Vi har en utarbetad policy för jämställdhet och mångfald vilken syftar till att visa att alla anställda inom SOS Alarm har samma rättigheter och skyldigheter. Genom att aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald kommer SOS Alarm att spegla befolkningens sammansättning och även våra kunder, uppdragsgivare och hjälpsökande och därmed få ett bredare rekryteringsunderlag, tillföra verksamheten nytänkande samt öka flexibiliteten. Inom SOS Alarm ingår mångfaldsarbetet som en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Mångfald ska beaktas vid rekrytering, sammansättning av arbetsgrupper, organisationsförändringar och vid utformning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

SOS Alarm strävar efter att vara en jämställdorganisation i allt från styrelsesammansättning till ledare och medarbetare. Vi vill gärna attrahera medarbetare med utländsk bakgrund och med mer språkkunskap än svenska och engelska. Vi har dock en utmaning i att vi som säkerhetsorganisation kräver svenskt medborgarskap samt att kraven på kunskaper i svenska är höga eftersom arbetet till stor del utförs via telefon.

När vi rekryterar försöker vi nå ut via flera olika kanaler för att nå så många grupper som möjligt av presumtiva anställda. Exempelvis så har vi annonserat på olika språk via sociala medier, spårvagnar, bussar och tunnelbana. Sedan 2015 mäter vi mångfalden i vår organisation men endast för kön och ålder.

 

 

Arbetskraft

SOS Alarm värdesätter ett nära samarbete med arbetstagarorganisationerna och har systematiserat detta arbete genom återkommande möten, "Företagsråd". Där möts arbetsgivare, arbetstagarorganisationerna och huvudskyddsombud för att lyfta aktuella frågeställningar. Samtliga medarbetare förutom VD omfattas av kollektivavtal. Förändringar i organisationen förhandlas mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation

löpande. SOS Alarm tillhör arbetsgivareorganisationen Almega, inom Svenskt Näringsliv, och avtalsområdet Tjänsteföretagen. Enligt gällande kollektivavtal för tjänstemän inom detta avtalsområde är varseltiden för förhandling innan beslut kan tas gällande väsentligare förändringar två (2) veckor. Arbetstagarna har också två representanter i koncernstyrelsen och även i dotterbolagets styrelse.

Miljö

SOS Alarm bedriver ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt ISO 14001. I miljöbokslutet för 2016 kan konstaterats att rejäla framsteg gjorts:

Vår största miljöutmaning är att minska på utsläpp av koldioxid hänförligt till vårt resande. 2015 hade vi tjänsteresor på totalt en sträcka motsvarande 89 varv runt jorden. Det kan konstaterats att vi genom att ändra vårt mötes- och resebeteende ökat antalet webb- och telefonkonferenser med 107 % vilket resulterade i att resandet minskat betydligt. 2016 motsvarade våra tjänsteresor en flygsträcka motsvarande 73 varv runt jorden. Det är 16 varv lägre än 2015. Detta ger en minskning av utsläppen koldioxid per anställd och år om 33 %.

Dessutom har vi genom att säkerställa återvinning av vår uttjänta IT-utrustning gjort miljöbesparingar motsvarande 9,8 ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från 108 enkelresor med bensinbil Stockholm-Göteborg.

För att ytterligare förbättra energiförbrukningen satsas på fortsatt virtualisering av våra servrar.  Det vill säga vi samnyttjar vår severpark så mycket som möjligt.

Vi följer löpande upp och bedömer våra leverantörer vad avser framför allt kvalitet, pris, leveransförmåga och miljöarbete.  Det arbetet kommer att intensifieras under 2017.

För att stärka miljöengagemanget i verksamheten strävar vi efter att lyfta fram goda exempel i verksamheten och vi kommer att se över och uppdatera vår interaktiva miljöutbildning för samtliga anställda.

De globala målen och agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling innebärande att från den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

SOS Alarm har genomfört en GAP-analys av samtliga 17 globala mål inklusive delmål för att se vad vi som organisation kan bidra med för att nå målen. Under 2017 kommer en långsiktig hållbarhetsplan kopplat till AGENDA 2030 att färdigställas.