"Med en stabil grund möter vi framtida utmaningar och möjligheter"

Intensivt, utmanande och entusiasmerande. Det är ord som väl sammanfattar mitt första år som VD för SOS Alarm. Som ny på min post har jag ägnat en stor del av 2016 åt att lära känna företaget och våra medarbetare. Jag har rest runt och besökt våra SOS-centraler i Sverige och samlat intryck och reflektioner kring hur vi ska kunna leva upp till vår mission om att varanavet som skapar trygghet och säkerhet för alla i Sverige.

Våra medarbetare är ryggraden i vår verksamhet. De efterlever våra värderingar och gör dem självklara: Vi ska vara professionella och empatiska, ansvarstagande och samverkande. Våra värderingar går att applicera på allt vi gör i det dagliga arbetet, i kontakt med den hjälpsökande och med våra kunder, men också i samarbetet kollegor emellan. I utmanande tider blir våra värderingar än mer viktiga för att förstå vårt grunduppdrag och för att förstå vart vi är på väg. Därför har vi under 2016 arbetat intensivt med att förankra vision, mission och värderingar med samtliga medarbetare. Vi har arbetat fram nya strategier med fantastiska möjligheter.

Attraktiv, värdeskapande och proaktiv

För att kunna skapa en långsiktigt hållbar verksamhet måste vi identifiera våra utmaningar. Under året har vi haft en fortsatt hög personalomsättning och problem med vår kompetensförsörjning. Vi har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, många vill arbeta hos oss, men allt för många väljer att sluta. Det leder till en obalans i bemanningen och våra mycket engagerade medarbetare får ett allt för högt arbetstempo. Detta utmanande område är något som vi intensivt och långsiktigt kommer att fortsätta arbeta med.

Mycket tid och kraft har ägnats åt att identifiera våra strategier och målområden för 2017-2019. De prioriterade målområdena för perioden är:

  • Attraktiv och effektiv verksamhet som bygger förtroende och tillit i samhället
  • Värdeskapande för kund och långsiktiga relationer
  • Proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi

Stärkta kundrelationer och ökad samverkan

SOS Alarm har ett högt förtroende, det märks inte minst i de mätningar som görs. Vår utmaning är att bibehålla denna tillit. Under 2016 har vi fortsatt att stärka de långsiktiga relationerna med våra kunder och skapat stabila partnerskap. Vi har tagit ett steg framåt för att ytterligare förstå våra samarbetspartners vardag genom att öppna fler forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Det har under året banat väg för nya och förlängda avtal med regioner, landsting och kommuner.

Några exempel är de olika råd som vi är värdar för; 112-rådet, räddningsrådet och nationella vårdrådet. Vid dessa möten under året träffar vi kunder, representanter från samverkansaktörer och partners och samtalar om hur vi ska arbeta tillsammans för ett tryggare Sverige. Min upplevelse är att dessa möten bidrar till en starkare och mer positiv kunddialog.

Inom säkerhet- och jourtjänster ser vi många möjligheter till att ytterligare stärka vår position. Med fokus på innovation och teknisk utveckling kommande år kan SOS Alarm bli ett naturligt val inom området trygghetstjänster. Vi har redan under 2016 identifierat många områden där vi skulle kunna utvecklas och ta position, nu gäller det att förverkliga dem och fortsätta vårda relationen med våra redan lojala och nöjda kunder.

Hållbarhet i allt vi gör

SOS Alarm är en viktig samhällsfunktion och hållbarhet en självklar del av vårt grunduppdrag. En av de största utmaningarna i att driva en hållbart långsiktig verksamhet är vårt kraftigt underfinansierade statliga alarmeringsavtal. Allt sedan 2006 har vi haft en oförändrad grundersättning för avtalet kring nödnumret 112. En ökad befolkning i kombination med högre krav från kunder och allmänhet har gjort att vi konstant har behövt hitta sätt att effektivisera verksamheten istället för att arbeta med att utveckla den.

Under året har vi därför aktivt arbetat med att påverka våra ägare för att påvisa konsekvenserna av en fortsatt för låg ersättning för 112-avtalet. Att inte ha de resurser vi behöver leder bland annat till en ökad personalomsättning på grund av dålig arbetsmiljö och därmed en försämrad kvalitet i vår leverans.

Vi har under året varit fortsatt aktivt engagerade i den pågående 112-utredningen. Med en ny utredare är vi måna om att ställa vår kunskap och mångåriga erfarenhet inom alarmeringstjänsten till förfogande och bistå utredningen. Vår förhoppning är att utredningen ska bidra till en ökad tydlighet om alarmeringstjänstens framtid.

Vägen mot visionen ”ett tryggare Sverige för alla”

I arbetet med att komma närmre vår vision vill jag särskilt lyfta fram några prioriterade åtgärder:

 

  • Minska personalomsättningen. Samtidigt som vi under året har lyckats rekrytera många nya medarbetare måste vi se till att ständigt skapa möjligheter för utveckling för våra befintliga medarbetare. Endast då kan vi komma till rätta med den höga personalomsättningen.
  • Säkerställa vår innovativa förmåga för att möta framtidens krav. Genom historiska och aktuella data kan vi bygga innovativa lösningar. Att kunna förutsäga händelser med hjälp av digitalisering och innovativ teknik är en viktig uppgift för oss.
  • Ytterligare samverkan. Vi har kommit långt men kan bli ännu bättre på att samordna och säkerställa resurser från flera aktörer i både vardag och komplexa situationer.
  • Fortsätta att driva frågan om kostnadstäckning för 112-avtalet. Bristen på resurser kan få stora konsekvenser för vår kvalitet, arbetsmiljö och i förlängningen samhället.

Vi ser fram emot kommande år och har en stark vilja att möta förändringar i omvärlden. Med engagerade medarbetare som brinner för vår verksamhet har vi en stabil grund att stå på och kan möta framtida utmaningar.

Maria Khorsand
Verkställande direktör SOS Alarm