Den hjälpsökande i fokus i allt vi gör

2017 har varit ett intensivt och händelserikt år. För att så snabbt och effektivt som möjligt hjälpa människor i nöd har SOS Alarm under året vidareutvecklat verksamheten och kundrelationerna samt förbättrat företagets tjänsteerbjudanden – allt enligt strategierna i vår affärsplan. Vi ska fortsätta driva en attraktiv, effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bygger förtroende och tillit i samhället.


Medarbetarna – vårt DNA 

Under året har vi lanserat en ny organisation för SOS Alarm. För att vi ska kunna leverera våra strategier behövs en sammanhållen verksamhet. Vi har därför lagt mycket kraft på att få våra medarbetare med på resan så att vi alla jobbar mot samma vision – ett tryggare Sverige för alla. Det har vi gjort bland annat genom att se till att vår kultur, våra värderingar och våra strategier når alla – även kunder och samarbetspartners.

Medarbetarna är ryggraden i vår verksamhet, jag brukar kalla dem vårt DNA. Fokus i den nya organisationen har därför varit att jobba mycket med närvarande ledarskap på våra SOS-centraler. Ett tydligt ledarskap ger tryggare medarbetare, vilket i sin tur gynnar den hjälpsökande. Vi får inte glömma bort att SOS Alarms existens bygger på att människor i nöd ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett framgångsrikt sätt måste vi stärka vår förmåga att attrahera och behålla medarbetare, vilket idag är en av våra största utmaningar. Vi jobbar aktivt med att minska vår personalomsättning. Det handlar om allt från fungerande scheman till god arbetsmiljö för en mer hållbar bemanning. SOS Alarm ska fortsatt vara en arbetsplats som genomsyras av stolthet, engagemang och entusiasm – både hos befintliga och potentiella medarbetare. 

Hållbarhet – en del av vår vardag 

SOS Alarms verksamhet präglas av hållbarhet. För att kunna bidra till ett tryggare Sverige för alla behöver vi upprätthålla vårt höga förtroende hos hjälpsökande, kunder, leverantörer och samarbetspartners, ägare, medarbetare och andra intressenter. Vi strävar efter att agera föredömligt och enligt våra värderingar: att vara professionella och empatiska och samtidigt ansvarstagande och samverkande. Dessa värderingar ligger till grund för vår uppförandekod som tillsammans med lagar och förordningar samt internationella och nationella regelverk är avgörande för hur vi ska kunna leverera långsiktigt hållbara trygghetsskapande tjänster.

Vi behöver samtidigt vara innovativa för att kunna utveckla våra tjänster med teknikens hjälp och se innovation som en viktig del i att skapa ett mer hållbart samhälle. SOS Alarms verksamhet bygger på människan i kombination med tekniken, där båda är viktiga för en hållbar framtid.

På så sätt bidrar vår verksamhet till att nå målen i Agenda 2030 – främst de som avser hälsa, arbetsvillkor, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt fredliga och inkluderande samhällen.

Innovation för framtidens alarmering

Innovation har varit ett av våra ledord under 2017. Ett sammanhållet tjänsteerbjudande som ligger i framkant förutsätter en nytänkande verksamhet. Det gäller att ständigt ha örat mot rälsen. Som exempel kan nämnas att SOS Alarm i slutet av året stod värd för ett hackathon i form av en lagtävling mellan flera av Sveriges tekniska högskolor. Målet för studenterna var att fundera ut nya tjänster för ett tryggare Sverige för alla. Det vinnande förslaget var en bot som med hjälp av artificiell intelligens föreslår för SOS-operatören vilka resurser som bör larmas ut, baserat på hur SOS-operatörer har agerat tidigare i liknande situationer. Fullt utvecklad kan en sådan funktion spara viktiga sekunder eller till och med minuter i akuta nödsituationer. Vi kommer att ta tillvara samtliga tävlingsförslag för att undersöka om de kan bidra till att hjälpen larmas ut säkrare och mer effektivt i framtiden.

Långsiktiga relationer med kunder

Under året har vi även fokuserat på stabila partnerskap och relationer med våra kunder. Det har bland annat lett till långsiktiga samarbeten med flera landsting samt förbättrade relationer med räddningstjänster och kommuner.

Våra kundrelationer har också stärkts genom dialogforum och utdelning av 112-priset i samband med 112-dagen i februari. Vi har bjudit in såväl blåljusaktörer som politiska beslutsfattare i kommuner och landsting för att diskutera frågor om krishantering, prehospital vård och andra aktuella ”blåljusfrågor”. 112-priset uppmärksammar aktörer inom alarmeringstjänsten och synliggör specifika insatser där samverkan varit avgörande. Priset för 2017 delades ut till de blåljusaktörer som räddade livet på ett spädbarn som kastats 15 meter ner i en kraftverksdamm.

Kostnadstäckt alarmeringsavtal ger långsiktiga investeringar

Jag är oerhört stolt över att vi under året förbättrat våra svarstider, att undersökningen Myndighetsbarometern än en gång visar att vi har fortsatt mycket högt förtroende hos allmänheten och att vi har skapat stabilitet i vår ekonomi – detta trots att vi under flera år haft ett icke kostnadstäckt alarmeringsavtal. En ökad befolkning och högre krav på innovativa lösningar för framtiden gör att vi hela tiden måste hitta sätt att effektivisera och modernisera vår verksamhet. Det starka resultatet 2017, till följd av effektiviseringar i vår verksamhet och ett ökat anslag från staten, innebär att vi under 2018 har utrymme för att satsa på våra medarbetare – både att behålla de vi redan har och rekrytera nya kolleger. Vi har även råd att investera i tekniska lösningar till gagn för den hjälpsökande.

Framtida utmaningar

SOS Alarms framtid beror till stor del på resultatet av 112-utredningen. Min förhoppning är att utredningen valt att fokusera på att den hjälpsökande ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Det är viktigt med en sammanhållen larm- och vårdkedja från det att nödropet kommer in till dess att hjälpen är framme. Den som ringer ska inte behöva upprepa sitt ärende flera gånger. Systemet måste kommunicera med alla aktörer, och det är här SOS Alarms roll som navet för trygghet och säkerhet kommer in. Om inte helheten hänger ihop försämras situationen för den nödställda och det blir dyrare för samhället.

Maria Khorsand
VD och koncernchef