Bolagsstyrningsrapport och intern kontroll

Samtliga bolagsstyrningsrapporter för de tre senaste åren återfinns i respektive års årsredovisning, under Rapporter.

Bolaget följer förutom koden 3.72-3.73 även COSOS ramverk för intern kontroll angående finansiell rapportering vilket omfattar kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollstrukturer, information och kommunikation samt uppföljning. Intern kontrollen ingår som en del i bolagsstyrningsrapporten.