Vad krävs för att bedriva en hållbar verksamhet?

Eftersom hela vår verksamhet handlar om att skapa hållbarhet utgör just hållbarhetsperspektivet en av grundstenarna i vår affärsplaneringsprocess.

Vår affärsplan utgår från ett hållbarhetsfokus – vi sätter inte specifika hållbarhetsmål utan vår affärsplan bygger på hållbara mål och strategier för att göra verksamheten och vår leverans hållbar.

Vår strategiska planering och hur vi långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar och effektiv verksamhet bygger på omvärldsanalys i kombination med en kontinuerlig dialog med våra intressenter.

Utifrån detta har vi identifierat de aspekter som vi anser mest väsentliga för att vi ska bedriva en hållbar verksamhet och över tid upprätthålla förtroendet från allmänheten och från våra kunder. Det handlar om fyra områden som är kritiska för en långsiktig utveckling av vår verksamhet – områden som ligger till grund för vår affärsplan och våra strategiska mål – och sex områden där vi måste säkerställa efterlevnad.

Kritiskt för en långsiktig utveckling av vår verksamhet:

  • har en god tillgänglighet och tillförlitlighet
  • har en långsiktigt god kompetensförsörjning
  • samverkar med kunder och samverkansparter
  • har en innovations- och utvecklingsdriven verksamhet.

Läs mer om dessa här.

Grundkrav för en hållbar verksamhet:

  • Ansvarsfulla inköp.
  • Etik och rättvis verksamhet och affär.
  • Långsiktig ekonomisk och regulatorisk stabilitet.
  • Minimal negativ miljöpåverkan.
  • Stabilitet och säkerhet – säkerställande av samhällsviktiga funktioner.
  • Öppenhet och transparens.

Läs mer om dessa här.