Vad krävs för att bedriva en hållbar verksamhet?

Eftersom hela vår verksamhet handlar om att skapa hållbarhet utgör just hållbarhetsperspektivet en av grundstenarna i vår affärsplaneringsprocess.

Vår affärsplan utgår från ett hållbarhetsfokus – vi sätter inte specifika hållbarhetsmål utan vår affärsplan bygger på hållbara mål och strategier för att göra verksamheten och vår leverans hållbar.

Vår strategiska planering och hur vi långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar och effektiv verksamhet bygger på omvärldsanalys i kombination med en kontinuerlig dialog med våra intressenter.

Utifrån detta har vi identifierat de aspekter som vi anser mest väsentliga för att vi ska bedriva en hållbar verksamhet och över tid upprätthålla förtroendet från allmänheten och från våra kunder. Det handlar om fyra områden som är kritiska för en långsiktig utveckling av vår verksamhet, och sex områden där vi måste säkerställa efterlevnad.

För att vi ska kunna skapa trygghet och leverera tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle är det avgörande att vi:

 • har en god tillgänglighet och tillförlitlighet
 • har en långsiktigt god kompetensförsörjning
 • samverkar med kunder och samverkansparter
 • har en innovations- och utvecklingsdriven verksamhet.

Läs mer om dessa längre ner på sidan.

För att vi ska ha ett högt förtroende och skapa trygghet måste man kunna lita på SOS Alarm. Därför behöver vi säkerställa att verksamheten lever upp till följande sex grundkrav.

 • Ansvarsfulla inköp.
 • Etik och rättvis verksamhet och affär.
 • Långsiktig ekonomisk och regulatorisk stabilitet.
 • Minimal negativ miljöpåverkan.
 • Stabilitet och säkerhet – säkerställande av samhällsviktiga funktioner.
 • Öppenhet och transparens. 

Tillgänglighet och tillförlitlighet

Dygnet runt, året om, ser vi till att rätt hjälp finns på rätt plats i rätt tid. Vår verksamhet bygger på tillgänglighet och samarbete. På så sätt främjar vi hälsa och skapar värde för våra uppdragsgivare, kunder och den som är i behov av hjälp.

 • Vi ser till att alla som bor eller vistas i Sverige får rätt hjälp när den behövs – vem du än är och var i Sverige du än befinner dig.
 • Genom vår centrala roll inom samhällets krisberedskap stärker vi Sveriges motståndskraft.
 • I enlighet med SOS Alarms värderingar tar vi ett stort eget ansvar för vårt agerande, vilket i våra affärsrelationer inkluderar allt från inköp till försäljning. Självklart undviker vi alla former av korruptivt beteende.
 • Genom att upprätthålla ett högt förtroende bidrar vi till ett tryggare Sverige och ett välbefinnande hos allmänheten.

Aktiviteter:

 • Varje år tolkar vi tusentals samtal, på över 200 språk, och antalet ökar stadigt. De vanligaste tolkade samtalen sker på arabiska, somaliska, tigrinja och persiska.
 • Vår uppförandekod vägleder våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer kring vad etiska och hållbara affärer innebär för SOS Alarm.
 • 112-appen.
 • Nytt medicinskt beslutsstöd.
 • Ny teknisk operativ plattform.

Mål 2022:
Vi levererar med träffsäkerhet och kvalitet till våra kunder.
Mätetal: kundnöjdhet index >80

Vi har ett högt förtroende hos allmänheten.
Mätetal: Förtroendeindex >85

Långsiktigt god kompetensförsörjning

För att möta omvärldens krav rekryterar och utvecklar vi rätt kompetens. Vår verksamhet bygger på ett närvarande ledarskap, en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare, 

 • Engagemang, ledarskap och kompetensförsörjning är några av de viktigaste faktorerna för att vi ska nå våra mål.
 • På SOS Alarm behandlas alla medarbetare lika. Vi har en öppen och inkluderande kultur.
 • Vi har ett närvarande ledarskap som främjar hälsa och sunt beteende. Vi accepterar ingen form av mobbning, trakasserier, diskriminering eller särbehandling – alla ska behandlas lika och med respekt.
 • Genom att vara en bra arbetsgivare hanterar vi våra resurser effektivt och kan uppnå långsiktig ekonomisk stabilitet.

Aktiviteter:

 • Våra insatser för att minska personalomsättningen har gett resultat. Under 2019 sjönk den med drygt 3 procentenheter.
 • Vi har en tydlig mångfaldspolicy som säkerställer att våra arbetsplatser är jämställda och att alla medarbetare behandlas lika i fråga om arbete, lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning samt kompetens- och karriärutveckling.
 • En årlig certificering av våra SOS-operatörer. 
 • Ett väl inarbetat och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Utvecklingsprogram för medarbetarna, med fokus på att utveckla kompetens inom ledarskap eller specialistuppdrag.

Mål 2022: 
Vi är stolta och kompetenta medarbetare. 
Mätetal: Ambassadörsskap (eNPS) > +20

Samverkan med kunder och samverkansparter

Genom förmedling av lägesbilder och koordinering av resurser samverkar vi med kunder och samverkansparter för att stärka den svenska trygghetskedjan. För att proaktivt bidra till en bättre krisberedskap och ett säkrare samhälle delar vi också vår unika kunskap och data med andra aktörer.

 • Samverkan och partnerskap är avgörande för att SOS Alarm ska kunna utvecklas, skapa kundvärde och bygga långsiktiga relationer med kunderna.
 • I nära samverkan med våra kunder och samverkansparter stärker vi den svenska trygghetskedjan. På så sätt bidrar vi till ett hållbart och kostnadseffektivt nyttjande av samhällets resurser, vilket gynnar alla som bor eller vistas i Sverige.

Aktiviteter:

 • För att stärka samhällets motståndskraft har vi en nära samverkan med regioner, kommuner, räddningstjänster och frivilligorganisationer.
 • Genom nya tekniska lösningar kan vi ge kunder ökad tillgång till våra tjänster och utveckla vårt erbjudande.
 • Utvecklingssamarbeten med kunder och samarbetsparter, t ex Skolsäkerhet i samverkan med Helsingborgs kommun.
 • Utveckling av den prehospitala vårdkedjan tillsammans med Region Värmland.
 • Ny samverkanscentral i Örebro tillsammans med räddningstjänst och polis samt med regionen.

Mål 2022: 
Vi levererar med träffsäkerhet och kvalitet till våra kunder.
Mätetal: kundnöjdhet index >80

Innovations- och utvecklingsdriven verksamhet

Genom vårt innovationsarbete bidrar vi tillsammans med kunder och samverkansparter till att rädda liv och egendom samt att göra samhället mer motståndskraftigt mot kriser av olika slag.

 • Med tillgång till lägesbilder, information och avancerad teknik kan vi erbjuda ett helhetsperspektiv inom larmhantering som ingen annan har.
 • Genom att hitta nya användningsområden för tekniska innovationer bidrar vi till att rädda liv. Det handlar om allt från att utveckla det medicinska beslutsstödet till att bygga smarta applikationer som underlättar vid nödanrop.
 • Genom kunskap från nödnumret, vår roll som vårdgivare och vårt samarbete med regionerna bidrar vi till inom hälsa och välbefinnande i samhället.

Aktiviteter:

Mål 2022:
Vi erbjuder innovativa tjänster som skapar mervärde för våra kunder.
Mätetal: Kundnöjdhet index >80.

Vi utvecklar nästa generations IT plattform.
Mätetal: Vi uppfyller leverablerna i vår plan.


För att vi ska ha ett högt förtroende och skapa trygghet måste man kunna lita på SOS Alarm. Därför behöver vi säkerställa att verksamheten lever upp till följande sex grundkrav.

Ansvarsfulla inköp

 • Vi har utvecklat våra inköpsrutiner, centraliserat inköpsfunktionen och därmed även höjt kompetensen och säkerställt kontroll över inköpsflödet.
 • Vi har en uppförandekod för leverantörer som har accepterats av samtliga våra leverantörer alternativt att de har en egen kod som är ”minst lika hård” som vår egen.
 • Vi har en väl utvecklad upphandlingsprocess där leverantörer för att kvalificera sig måste acceptera och uppfylla våra krav.
 • Vi utvärderar och riskbedömer samtliga våra inköp årligen i syfte att identifiera hållbarhetsrisker (bl a miljö, mänskliga rättigheter, korruption).
 • Utifrån vår riskklassificering av inköpskategorier följer vi upp våra leverantörer med självskattningsformulär. Vi har också möjlighet att begära en fysisk revision.

Etisk och rättvis verksamhet och affär

Vår verksamhet vilar på vår gemensamma värdegrund, och vi:

 • har en uppförandekod som gäller för samtliga medarbetare.
 • utbildar våra ledare till ett värderingsstyrt ledarskap.
 • utbildar speciellt i antikorruption.
 • har policyer för bl a kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, mångfald och finansiella placeringar.
 • har en visselblåsarfunktion.
 • har en uppförandekod för leverantörer.

Långsiktig ekonomisk och regulatorisk stabilitet

 • SOS Alarm har ett ledningssystem, ISO 9001, som säkerställer processer och funktioner för uppföljning av såväl ekonomi som kontroll och tillämpning av gällande lagstiftning.
 • Verksamheten styrs mot de ekonomiska mål som ägarna satt upp för SOS Alarm med hänsyn tagen till framtida utvecklings- och investeringsplaner.

Minimal negativ miljöpåverkan

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och gör regelbundet miljökonsekvensbeskrivningar för att identifiera de största miljöriskerna i verksamheten. De tre största riskerna är kopplade till:

 • energiförbrukning.
 • tjänsteresor (inklusive tjänste- och förmånsbilar).
 • inköp.

Under 2020 har SOS Alarm tillsammans med Swedavia upphandlat förnybart flygbränsle för att ersätta fossilt bränsle och minska utsläppen av koldioxid.

Stabilitet och säkerhet – säkerställande av samhällsviktiga funktioner

 • Certifierat ledningssystem ISO 9001.
 • Säkerhetskontroll av medarbetare samt konsulter och andra med tillgång till verksamheten.
 • Årlig certifiering av SOS-operatörer.
 • Certifierade larmcentraler SSF:136.
 • Särskilt upprättad funktion för säkerställande av säkerhet och kontinuitet i verksamheten.
 • NOS (Nationell operativ samordning) – övervakning av och stöd till den operativa verksamheten.
 • KBA (Krisberedskapsavdelningen) – omvärldsbevakning 24/7.

Öppenhet och transparens

 • Information om verksamheten via hemsidan (sosalarm.se)
  – Årsberättelse inklusive hållbarhetsredovisning
  – Patientsäkerhetsberättelse
  – 112-rapport

 • Sociala kanaler
 • Kund- och samverkansforum