Det börjar med oss

Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är miljöarbetet en naturlig del av vår verksamhet. Det gör vi genom att arbeta aktivt med miljöfrågor, främst inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

Vad i vår verksamhet har störst inverkan på miljön?

Topp tre är:

 • energianvändning
 • tjänsteresor (inklusive tjänste- och förmånsbilar)
 •  inköp.

Vilka miljömål har vi?

Miljö- och klimatförändringar påverkar vår verksamhet

Vår verksamhet påverkas av klimatförändringar. Ett varmare och torrare klimat innebär att risken för bränder ökar samtidigt som förekomsten av extremväder såsom stormar, snökaos och höga mängder nederbörd med översvämningar som följd ökar.

Vi måste kunna förutse den här typen av händelser och ha hög beredskap för att belastningen i trafikrummen blir större och att vi kan behöva förstärka vår krishantering.

Så påverkas miljön av vår verksamhet

Våra tjänster

Hur vi utformar och utför våra tjänster har också en indirekt miljöpåverkan, vilket kan vara både positivt och negativt. Här är några exempel:

 • Utsläppen av dioxiner från bränder under ett normalår motsvarar det totala utsläppet från trafiken i Sverige eller hälften av utsläppen från sopförbränning. Vilka resurser som sätts in vid brand, och hur snabbt och exakt, har därmed en mycket stor miljöpåverkan.
 • Hur effektivt vi dirigerar regionernas ambulanser har också stor betydelse. Om vi kan minska den totala körsträckan så har det en positiv inverkan på miljön. 
 • Om vi kan minimera felaktiga eller onödiga utlarmningar så minskar också utsläppen.

Slutsats: Vi måste tillsammans med våra kunder utveckla våra tjänster, processer och metoder så att vi kan utnyttja våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Våra medarbetare

Nära 1 200 medarbetare påverkar också miljön. Vi har tjänstekläder, använder IT- och kontorsutrustning, dricker kaffe och te samt förflyttar oss i och utanför verksamheten. Dessutom bidrar vi var och en till en hel del avfall. Vi tänker därför på att:

 • bara ta ut så mycket tjänstekläder som vi behöver.
 • lämna till återvinning
 • inte skriva ut dokument i onödan.
 • släcka lyset (om det inte sker automatiskt).
 • sortera vårt avfall – mat/plast/papper/IT.
 • köpa frukt som är ekologisk.
 • köpa Fairtrade-kaffe och -te.

Trycksaker och utskick

Tryckerier hanterar kemikalier som kan orsaka utsläpp av miljögifter. Distribution av tryckt material ger upphov till transporter.

Därför strävar vi efter att ha så lite tryckt material som möjligt och istället hantera all kommunikation via webb och mejl. Det ger både miljövinster och lägre kostnader.

Arbetsplatser

Vi finns på totalt 16 olika orter, och på 15 av dessa har vi SOS-centraler (alla utom Piteå). Vi är stora användare av energi för till exempel uppvärmning och IT-drift, och vi köper in kontorsmöbler, kontorsutrustning, lokalvård samt gör reparationer och om- och tillbyggnadsarbeten.

Energianvändning
Uppvärmning och el ingår oftast i våra hyresavtal vilket gör att vi måste påverka vår hyresvärd att ställa krav på leverantörer. Vi kan själva påverka genom att se till att vi stänger av utrustning som inte används, att vi tänder/släcker belysning och att vi använder lågenergilampor. Vi bygger smart och gör smarta val av belysning och annan inredning för att minska energianvändning etc.

Lokalvård
Vi strävar efter att upphandla lokalvården centralt och ställer då som krav att städbolaget är miljöcertifierat, t ex Svanen-märkt.

Kontorsmaterial

Papper och kontorsmaterial kräver resurser vid tillverkning och avfallshantering. Vi har minskat vår användning av papper och förbrukningsmaterial betydligt och har blivit bättre på att spara dokument digitalt istället för att skriva ut. 

Genom ökad användning av smarta digitala verktyg minskar behovet av förbrukningsmaterial och annan utrustning än dator och telefon. Vi styr också våra inköp och listar miljövänliga alternativ, samt tänker på att endast köpa miljömärkta produkter – t ex med Svanen-märkning.

Tjänsteresor och konferenser

Vi bor i ett avlångt land där vi har verksamhet från norr till söder. Det gör att vi reser en hel del, ofta med flyg eller bil vilket orsakar en hel del utsläpp – inte minst av koldioxid. Därför köper vi bioflygbränsle genom en upphandling under ledning av Swedavia. Under 2020 köpte vi in motsvarande 50 procent av volymen flygbränsle som förbrukades för våra flygresor 2018. Förnybart bränsle minskar utsläppen av fossil koldioxid med över 80 procent jämfört med traditionellt flygbränsle. 

Vi tänker på att:

 • ha digitala möten i första hand för att undvika resor – det sparar tid och pengar samtidigt som det minimerar miljöpåverkan.
 • åka tåg istället för flyg om vi kan – tåget förbrukar nära 0 i fossilt bränsle och orsakar därmed inga koldioxidutsläpp.
 • åka kollektivt hellre än taxi – om flygbuss eller liknande finns, använder vi det.
 • välja miljöbil när vi bokar taxi eller hyrbil.
 • samåka närhelst det är möjligt.
 • kolla att hotell och konferensanläggningar är miljömärkta (t ex Svanen) innan vi bokar.
 • förlägga konferensen så att det går att undvika resor, om möjligt.

Förmåns- och tjänstebilar

Bilar har stor inverkan på miljön – både vad gäller själva tillverkningen och inte minst användningen. Vi följer de statliga reglerna för utsläpp av koldioxid.

IT

IT-utrustning innehåller farliga kemikalier och miljögifter. Vi strävar efter att virtualisera (samnyttja) servrar för att få ner energianvändningen (en server hanterar flera applikationer). Idag är cirka 70 % av alla våra servrar virtualiserade.

Förbrukad IT-utrustning ska återvinnas. Det gör vi genom att lämna till Inrego. Övrigt elektronikskrot hanteras som farligt avfall.

Avfallshantering

På i stort sett alla arbetsplatser sorterar vi avfall – i vilken utsträckning beror på hur den lokala sophanteringen och återvinningen fungerar i respektive kommun samt vilka avtal respektive hyresvärd har avseende sopor och annat avfall. 

Minskade avfallsmängder ger mindre miljöbelastning och resursuttag. Återvinning genom källsortering ger mindre miljöbelastning. Farligt avfall kan vid felaktig hantering ge utsläpp av miljögifter. Gammalt el-avfall kan återanvändas och återvinnas. Hushållsavfall måste tas om hand via till exempel förbränning.

Vi bör alltid sträva efter att sortera och återvinna så långt det är möjligt.

Inköp

Genom att ställa krav på våra leverantörer – på deras tillverkningsmetoder, material och råvaruval samt transporter – kan vi påverka miljön. Vi har utvärderat vilka inköpskategorier som innebär störst miljörisker. Hit hör bland annat:

 • IT-hårdvaror
 • Tjänstekläder
 • Fastighets- och underhållskostnader.

Vi ställer samma krav på våra leverantörer och deras underleverantörer som på oss själva. 

Miljöcertifiering

SOS Alarm är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Det innebär att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete med fokus på ständig förbättring. Hur detta ska ske finns beskrivet i SOS Alarms ledningssystem. Att vårt miljöarbete följer standarden revideras varje år av extern part – DNV Certification.