Teknik

SOS Alarm har en uttalad ambition att ligga i teknikfronten och ta till vara nya landvinningar för ett tryggare samhälle.

Zenit - teknikplattform

SOS Alarm har låtit utveckla en digital teknikplattform som kallas för Zenit. Zenit har byggts med extremt stora krav på redundans och säkerhet för att samhälls- och säkerhetstjänsterna skall kunna hanteras på ett tryggt sätt. CSAM är leverantör och svarar också för design och utveckling.

Zenit bygger så långt det är möjligt på standardprodukter och utgår från Microsoft IT-miljö. Tekniken som bygger på digitala gränssnitt är också baserad på nätverkslösningar, dvs SOS-centralerna är sammankopplade med varandra i gemensam teknik. Det gör att enskilda centraler kan avlasta varandra vid hög trafikbelastning, som exempelvis vid naturkatastrofer eller svåra olycksfallstillbud som kräver mycket resurser.

Rakel - radiosystem

Rakel är Sveriges gemensamma kommunikationssystem för samverkan och ledning för alla organisationer med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet och hälsa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för drift av Rakelnätet som nu är utbyggt i hela Sverige. Nätet är byggt för att ha en hög och jämn täckning, nästan hela landets yta har i dag täckning. Undantag är fjällvärlden ovanför odlingsgränsen som inte heller ingår i grundkraven. 

Samarbeten

Inom teleområdet har SOS Alarm sedan länge ett omfattande samarbete med Telia. Likaså finns ett brett samarbete med andra teleoperatörer bland annat vad gäller positionering av mobiltelefoner. 

Kundanpassning

Likaså är tekniken kundanpassad, det vill säga den kan klara av att integreras och anpassas till kundernas krav. Av stor betydelse är de ökade möjligheterna till verksamhetsuppföljning i form av statistik och rapporter.