Bättre träffsäkerhet vid prioritering

SOS Alarm arbetar med att ta fram ett nytt medicinskt beslutsstöd för att öka träffsäkerheten i prioriteringen av ambulansuppdrag.

-En ökad träffsäkerhet i vårdprioriteringar, att rätt person får rätt hjälp i rätt tid, är det viktigaste målet med ett nytt medicinskt beslutstöd, berättar Mattias Regnell, biträdande verksamhetschef inom vård på SOS Alarm och medlem i arbetsgruppen.

Vitala parametrar ges stor vikt i bedömningen

Arbetet med det medicinska beslutsstödet har pågått under sex månader och nu är en riktning för struktur och metodik klar. Det innebär bland annat att stor vikt läggs vid bedömningen av vitala parametrar, det vill säga andning och medvetande. Medarbetarna ska även känna att de har ett stort stöd i vilken information som ska samlas in och när i den medicinska intervjun det ska göras. -Även vårddokumentationen kommer att förenklas och effektiviseras för att stötta våra medarbetare, berättar Mattias Regnell.

Medarbetare, landsting och regioner involveras i arbetet

- Vi ser det  som avgörande att både medarbetare, landsting och regioner är delaktiga i arbetet för att nå ett lyckat resultat. Våra medarbetare har redan från start haft nyckelroller i arbetsgruppen och det kommer de fortsätta ha, förklarar Mattias Regnell. Landsting och regioner kommer att involveras i processen genom referensgrupper som startar upp sitt arbete under hösten.

Forskarrepresentant banar vägen för validering, uppföljning och utveckling

Katarina Bohm, docent vid Karolinska Institutet, ingår i arbetsgruppen och hennes roll blir att validera att innehållet i det medicinska beslutsstödet är kopplat till den senaste forskningen. Katarina har också en viktig roll i att säkerställa att det medicinska beslutstödet kan följas upp, utvärderas och utvecklas löpande i framtiden, avslutar Mattias Regnell.