Den samlade lägesbilden viktig när krisen slår till

När krisen slår till är det viktigt att snabbt få en bild av vad som har hänt, hur det påverkar samhället och vad man kan göra för att lindra effekten. Fredrik Sjöberg är TIB (Tjänsteman i Beredskap) på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och den som tillsammans med sina kollegor skapar en samlad nationell lägesbild kring en händelse.

MSB är SOS Alarms tillsynsmyndighet och har ett nära samarbete med SOS Alarm som en viktig partner i arbetet med att skapa ett tryggare Sverige. De ser på krisen från ett helikopterperspektiv, och med stöd av fakta från andra myndigheter och sina egna erfarenheter planerar och samordnar de arbetet för att krisen ska kunna hanteras så bra som möjligt. Fredrik Sjöberg arbetar som TIB på myndigheten, och han är den kontaktpunkt som andra myndigheter, samhällsviktiga aktörer och utländska organisationer vänder sig till när en kris ska analyseras.

Just nu tar covid-19 upp mycket av Fredriks arbete. Även här handlar arbetet till stora delar om att upprätthålla den samlade nationella lägesbilden och stötta andra aktörer med både kompetens och utrustning.

- Vi sammanställer dagligen lägesbilder till regeringen men också andra inblandade aktörer. En lägesbild som inte bara sammanfattar läget just nu utan även analyserar läget på längre sikt inom flera olika spår. Gällande covid-19 är det allt ifrån smittspridning till läget inom sjukvården, kritiska varuflöden och permitterad personal som analyseras.

MSB har inte bara ansvar för den samlade nationella lägesbilden kring covid-19, utan myndigheten har också ett informations- och samordningsansvar. Till exempel så har man från regeringen fått uppdraget att se till så att myndigheternas information och rekommendationer når ut till allmänheten. MSB har också stöttat regionerna med tält utanför vårdinrättningar för ett första omhändertagande av misstänkt smittade patienter.

- Vi på MSB stöttar också samordningen av frivilligorganisationer som kan bli en viktig resurs vid utökad provtagning framöver. Vi har också fått stötta andra aktörer med personal för b.la stabsarbete och kommunikation kring pandemin. Så vi på MSB har en bred och viktig uppgift och det är kul och intressant att få vara spindeln i nätet och med hjälp av samverkan försöka ta oss ur krisen på ett bra sätt, säger Fredrik Sjöberg.