Fördjupat samarbete ska ge mer effektiva sjö- och flygräddningsinsatser

Varje år hanterar SOS Alarm cirka 4 000 112-samtal där Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral (JRCC) kopplas in. Samverkan mellan SOS Alarm och Sjöfartsverket har en enorm betydelse för snabba och effektiva insatser vid sjö- och flygräddning.

Nu påbörjar SOS Alarm och Sjöfartsverket ett gemensamt arbete för att fördjupa samarbetet mellan organisationerna. Målet är att, med utgångspunkt i den hjälpsökandes behov, effektivisera den operativa samverkan och skapa ett mer enhetligt arbetssätt mellan SOS-centralerna och JRCC.

En tidig informationsdelning i ett ärende är en viktig förutsättning för att hantera en insats så effektivt som möjligt. Sjöfartsverket och SOS Alarm ska därför utveckla de tekniska förutsättningarna för att tidigt och löpande under ett ärende kunna dela information mellan varandra. Även metoder och operativa rutiner vid hjälpinsatser ska förbättras.

SOS Alarm och Sjöfartsverket ska även utveckla den externa kommunikationen till media och allmänhet vid större incidenter. SOS Alarm har regeringens uppdrag att driva det nationella informationsnumret vid stora olyckor och kriser, 113 13. Genom att mer aktivt samordna kriskommunikationen vid sjö- och flygräddningshändelser ska Sjöfartsverket och SOS Alarm öka den samlade förmågan till kriskommunikation.