SOS Alarm utvecklar mätetal för god vård tillsammans med regioner och landsting

SOS Alarm har tillsammans med 19 samverkande regioner och landsting identifierat tydliga mätetal, kvalitetsindikatorer, för de olika delarna i den integrerade larm- och vårdkedjan, som påbörjas när någon ringer 112. Syftet är att kontinuerligt förbättra kvaliteten i den prehospitala vården och korta tiden från det att en nödställd person larmar till dess att ambulans är på plats. 

- SOS Alarm har avtal med 19 av 21 regioner och landsting i Sverige. Vi arbetar nu för en gemensam syn på vad kvalitet är och kommer att använda dessa mätetal för att löpande utveckla den kunskapsbaserade och ändamålsenliga hälso- och sjukvården, säger Camilla Nylén, verksamhetschef vård vid SOS Alarm.

- Idag är tiden från det att man ringer 112 till dess att ambulans är på väg i genomsnitt 2 minuter och 54 sekunder, i ärenden med högsta prioritet. Det är en relativt kort tid, men vi vill naturligtvis minska den tiden ytterligare för att kunna ge en säker och effektiv sjukvård i rimlig tid. I en akut nödsituation kan varje sekund vara dyrbar, säger Camilla Nylén, verksamhetschef vård vid SOS Alarm.

- Under årets första nio månader har SOS Alarms chefsläkare beslutat om 14 stycken Lex Mariaanmälningar, varav 13 har resulterat i förändring av vårt arbetssätt. Att utreda händelser där det finns misstanke om risker för patientsäkerheten kan naturligtvis ha stor betydelse för den enskilde, som kan få viktiga svar på sina frågor om en särskild händelse. I ett mer övergripande perspektiv innebär det att vi kan identifiera eventuella brister i vår hantering och åtgärda dem för att förbättra vårt arbetssätt i framtiden, säger Camilla Nylén, verksamhetschef vård vid SOS Alarm.

Kvalitetsindikatorerna baseras på Socialstyrelsens nationella indikatorer för God vård.

Indikatorerna mäter hur lång tid det tar från det att ett 112-samtal besvaras till dess att ambulans larmas ut och hur många Lex Maria-anmälningar som har kommit in och hur många av dessa som lett till konkret förändring av verksamheten.

 

Statistik: 

Tid från inkommande nödanrop via 112 till utlarmad resurs (prio 1):

Q1 2016: 2 minuter och 59 sekunder
Q2 2016: 2 minuter och 57 sekunder
Q3 2016: 2 minuter och 54 sekunder

Lex Mariaanmälningar totalt och som resulterar i förändring av processer, system eller organisation:

Q1 2016: 3 st varav samtliga resulterat i förändring
Q2 2016: 6 st varav 5 st resulterat i förändring
Q3 2016: 5 st varav samtliga resulterat i förändring

SOS Alarm har under årets första tre kvartal hanterat 650 000 vårdärenden.