Välkommen till 112-dagen 2022

Fredagen den 11 februari klockan 13:00-15:30 bjuder SOS Alarm in till 112-dagen, som även i år blir ett digitalt event.

Hur skapar vi trygghet tillsammans i en turbulent tid?

Nästan hälften av den vuxna befolkningen oroar sig över brottsligheten i Sverige, samtidigt som vård och välfärd diskuteras brett. Hur ser tryggheten ut i dagens samhälle? Vad görs för att skapa en ökad trygghet? Vad kan vi lära av våra europeiska grannländer? Och inte minst: hur kan samverkan mellan frivilliga, civila och samhälleliga resurser bidra till ett tryggare samhälle?

112-dagen 2022 fokuserar på trygghet ur olika aspekter. Den röda tråden blir en inblick bakom kulisserna hos flera olika aktörer som genom samverkan, proaktivitet och innovativa lösningar jobbar för att åstadkomma ett tryggare Sverige för alla.

Välkommen till 112-dagen 2022! Anmäl dig här

En länk till evenemanget skickas via e-post några dagar innan den 11 februari till dig som anmält dig. Du som anmäler dig efter den 8 februari får länken direkt i mejlet som bekräftar din anmälan.

 

Program

13:00 Välkommen till 112-dagen

SOS Alarms VD Maria Khorsand inleder 112-dagen 2022.

Nödnummer – från namnanrop till nästa generations 112
Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm, berättar om nödnumret och ger svar på frågorna många ställer sig – fungerar 112 i hela Europa, hur många samtal besvaras på 112, och går det fortfarande att ringa 90 000?

13:15 Om tryggheten och säkerheten i Sverige ur rikspolischefens perspektiv

Polismyndigheten står längst fram i försvarslinjen mot brottslighet och kriminalitet. Utmaningarna och påfrestningarna ökar på hela poliskåren, samtidigt som de politiska kraven på ett tryggare samhälle växer. Rikspolischef Anders Thornberg talar om trygghetsarbetet i praktiken och vilka utmaningar som Sverige och Polismyndigheten står inför framöver.

13:30 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Hur kommer regeringen arbeta med trygghetsfrågor fram till valet? Ministern gör en reflektion över hur tryggheten ser ut i Sverige med anledning av brottsutvecklingen och den gängkriminella närvaron, för att sedan tala om hur regeringen arbetar med att stärka den svenska rättsstaten och medborgarnas trygghet.

13:50 Hur ser tryggheten ut i dagens samhälle?

Gängkriminalitet, utanförskap och social utsatthet har blivit allt viktigare politiska frågor. Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporterar att den upplevda otryggheten ökar, men hur ser det ut i praktiken gällande den faktiska tryggheten i samhället? Lever vi i ett mer otryggt samhälle idag jämfört med tidigare?

Medverkande: Sofie Lifvin, Brottsförebyggande rådet (Brå), Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige och Sara Wesström, SOS Alarm.

14:00 Vad görs för att skapa en ökad trygghet i samhället?

 

Räddningstjänsten som samordnare av suicidpreventivt arbete
I Jönköping samordnar räddningstjänsten det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetssättet bygger på tre delar: en gemensam larmplan för blåljusorganisationerna, ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet samt tvärprofessionella arbetsgrupper med fokus på suicidprevention och krisstöd. Denna samverkansmodell har visat sig bidra till att stärka det suicidpreventiva arbetet på flera sätt.

Medverkande: Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköpings kommun.

Sluta skjut!
Ingen, inte ens de som skjuter, vill att det grova våldet ska fortsätta. Därför gör polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade Malmöbor en gemensam kraftansträngning för att detta komplicerade problem ska få en logisk lösning som inte är så enkel som den låter: Sluta skjut.

Medverkande: Glen Sjögren, Polismyndigheten.

Medborgarlöften – goda exempel på hur otrygghetstrenden vänder
Forskning visar att samverkan mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet. Hur har SKR och Polisen arbetat med medborgarlöften som en väg till förändring? Vilka åtgärder har Huddinge kommun vidtagit i områden med ökad otrygghet?

Medverkande: Greta Berg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Mats Cronhag, Polismyndigheten och Catarina Klockerud, Huddinge kommun.

God och nära vård – hur utvecklas vårdkedjan för att skapa trygghet?
Vårdkedjan genomgår en långsiktig och omfattande förändring för att skapa god och nära vård med hög kvalitet närmare patienterna. Varför behövs reformen, och vad betyder den för vård- och larmkedjan? På vilket sätt kan SOS Alarm stötta regionerna i den stora omställningen? Och hur kommer kommuner och räddningstjänster att påverkas?

Medverkande: Anna Nergårdh och Tina Crafoord.

 

14:35 Virtuell fikapaus

 

14:45 Vad kan vi lära av våra europeiska grannländer?

 

Exempel från våra europeiska kollegor (OBS! På engelska)
Vilka erfarenheter för trygghetsskapande arbete finns i Europa och vilka satsningar kan vi inspireras av? Vi får konkreta exempel på vad som görs i våra europeiska grannländer för att skapa ökad trygghet för medborgarna.

Medverkande: Benoit Vivier, The European Emergency Number Association (EENA).

112 Islands satsning på att motverka våld mot kvinnor under pandemin (OBS! På engelska)
Pandemin har tvingat delar av världen att stänga samhället, något som fått sociala problem som följd. Den isländska motsvarigheten till SOS Alarm bedömde tidigt att våld i hemmet skulle öka när Island stängde ned. För att motarbeta våldet mot kvinnor valde 112 Island att genomföra en digital satsning – domestic violence online portal – för att tillhandahålla resurser och stöd.

Medverkande: Jana María Guðmundsdóttir, 112 Island.

15:00 Hur kan samverkan mellan frivilliga, civila och samhälleliga resurser bidra till ett tryggare samhälle? 

 

Vikten av frivillighet
Hur kan civilsamhället bidra till att skapa trygghet, och vad säger forskningen om frivilligheten vid akuta händelser? På vilket sätt kan frivillighet öka den upplevda tryggheten hos allmänheten? Ett initiativ är CIP (Civil Insats Person) där allmänheten gör stor nytta på glesbygd och i utanförskapsområden.

Medverkande: Sofie Pilemalm, Linköpings universitet.

Näringslivets bidrag till trygghet – hur kan innovation rädda liv?
Samverkan är en grundbult även mellan det offentliga och privata. Det gemensamma innovationsarbetet inom säkerhet och hälsovårdsteknik kan på sikt förändra människors vardagstrygghet i grunden, inte minst genom AI och drönarteknologi. Hur kan näringslivet bli en än mer integrerad del i trygghetsomställningen?

Medverkande: Jesper Tordenlid, Combitech.

Dafgårds – privat industri som stöttar med offentlig trygghet
Hur kan företag samverka med kommunerna för att höja lokal räddnings- och krisberedskap? Livsmedelstillverkaren Dafgårds har en styrka på tio personer som kan åka på brandsläckning och ge första hjälpen – i hela närsamhället. Dafgårds brand- och säkerhetschef Mikael Sandh berättar om samarbetet och synergieffekterna mellan det privata och offentliga i Skaraborgsområdet.

Medverkande: Mikael Sandh, Dafgårds.

15:20 Utdelning av 112-priset 2022

112-priset 2022 delas ut till en eller flera aktörer som under 2021 gjort betydande samhällsinsatser. Priset delas ut för sjunde året i rad och har de senaste åren delats ut till insatser vid psykisk ohälsa 2020 och explosionen i Linköping 2019 samt sökinsatsen efter 12-åriga Dante 2018.

15:30 112-dagen avslutas

 

(Med reservation för eventuella ändringar i programmet.) 

 

Medverkande

Anders Thornberg
Rikspolischef.

Sofie Lifvin
Utredare på Brottsförebyggande rådet. Jobbar med Nationella trygghetsundersökningen vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige som arbetar för att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Magnus är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f d polis och chef inom Polismyndigheten. 

Sara Wesström
SOS-operatör på SOS Alarm sedan 2015. 112-mottagare och ambulansdirigent. 

Göran Melin
Bitr räddningschef på Räddningstjänsten Jönköpings kommun. Göran har mångårig erfarenhet av arbete med samhällsinriktad suicidprevention och krisstöd.

Glen Sjögren
Kommissarie/kommunpolis Polisområde Malmö. Koordinator för satsningen Sluta skjut. Glen har arbetat på gatan med ungdomar, som spaningsledare på Ungdomssektionen och som kommunpolis på Rosengård. 

Greta Berg
Expert på brottsförebyggande frågor inom Sveriges Kommuner och Regioner. Medförfattare till boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som används i utbildningen av kommunpoliser och kommunala brottsförebyggare.

Mats Cronhag
Tidigare chef för lokalpolisområde Ystad. Arbetar sedan hösten 2021 på Nationella operativa avdelningen Utvecklingscentrum Syd med fokus på metodutveckling för polisverksamheten i hela landet, bl a med det brottsförebyggande initiativet Medborgarlöften.

Catarina Klockerud
Tf Säkerhetschef i Huddinge kommun. Ansvarig för samverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområde Huddinge, Södertörns brandförsvarsförbund och kommunen.

Anna Nergårdh
Läkare och expert på hälso- och sjukvårdens struktur och organisation. Ledde 2017-2021 den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård som hade till uppgift att se över den svenska hälso- och sjukvården utifrån dagens behov och förväntningar.

Tina Crafoord
Tina Crafoord är överläkare inom anestesi och intensivvård och har varit ambulansöverläkare i Region Värmland. Tina arbetar mycket med omställningen mot God och nära vård där ambulanssjukvård och larmcentraler har en stor roll i den primära vården.

Benoit Vivier
Public Affairs Manager på EENA (The European Emergency Number Association), en obunden organisation som samlar de europeiska larm- och räddningstjänsterna med uppdraget att bidra till ökad säkerhet och trygghet för medborgarna.

Jana María Guðmundsdóttir
Chef för utbildning och kommunikation på 112 Island. Har varit mycket aktiv i arbetet med att ta fram 112 Islands digitala portal som ska motarbeta våld i hemmet. Jana María är redaktör för portalen och ser till att innehållet linjerar med den offentliga debatten.

Sofie Pilemalm
Sofie Pilemalm är professor i Informatik på Linköpings universitet och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER). Sofie har forskat på krishantering i mer än 15 år och de senaste 10 åren nischat sig mot frivilliga resurser i räddningsinsatser.

Jesper Tordenlid
Projektledare på Combitech för WARA-PS, en mötesplats för forskning och utveckling av autonoma system i realistisk miljö där akademi, företag och myndigheter i samverkan utforskar nya koncept och förmågor inom Public Safety-relaterade scenarier.

Mikael Sandh
Brand- och säkerhetschef för Dafgårds Fire & Rescue, som med eget fordon och en styrka på tio personer larmas ut i samhället runt omkring Källby vid bränder, hjärtstillestånd, drunkningstillbud, suicidärenden och trafikolyckor.

Maria Khorsand
VD för SOS Alarm. 

Malin Cohn
Moderator för 112-dagen. Tjänsteutvecklare på SOS Alarm. 

Kenny Lorentzon
Moderator för 112-dagen.
Chef Kundcenter på SOS Alarm.