112-rådet

112-rådet är en mötesplats för strategisk samverkan och bildades av SOS Alarm 2002 efter samråd med Regeringskansliet. I rådet ingår företrädare för myndigheter och organisationer som samarbetar med SOS Alarm kring nödnumret 112.

112-rådet har till uppgift att vara förslagsställare, rådgivare och referensorgan till SOS Alarm avseende SOS-tjänstens funktion, utformning och utveckling. Rådet ska särskilt följa tillämpningen av det så kallade alarmeringsavtalet inklusive dess bilagor mellan staten och SOS Alarm och vid behov föreslå ändringar i detta.

I 112-rådet behandlas bland annat utvecklingen av SOS-tjänsten, utbildning och kompetenskrav, utvärdering, kvalitetsmätning och nyckeltal, information, teknikstöd, EU och internationell samverkan samt framställningar och redovisningar till Regeringskansliet.

Rådet sammanträder fyra gånger per år efter kallelse från SOS Alarm.                     

112-rådets ledamöter (okt 2019)

Namn  Organisation
Frida Ryberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Henric Larsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Lennart Engblom Socialstyrelsen
Ingela Boberg Socialstyrelsen
Nina Sagovinter Svenska kyrkan
Kimmo Kling Svenska kyrkan
Luisa Becedas Giftinformationscentralen 
Heléne Salmonson Giftinformationscentralen
Mattias Heneborn Kustbevakningen
Markus Green Kustbevakningen
Bengt Johansson  Polismyndigheten
Elena Belkow Post & Telestyrelsen (PTS)
Björn Andersson Post & Telestyrelsen (PTS)
Katarina Leijonberg Transportstyrelsen
Carina Eriksson Sjöfartsverket
Mattias Hyllert Sjöfartsverket
Johan Gert Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Carin Renger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Lotta Strandberg Trafikverket
Vakant Tullverket
Maria Glantz Länsstyrelsen
Fredric Jonsson Länsstyrelsen
Gunnar Bergström SOS Alarm
Björn Skoglund SOS Alarm