112-rådet

112-rådet är en mötesplats för strategisk samverkan och bildades av SOS Alarm 2002 efter samråd med Regeringskansliet. I rådet ingår företrädare för myndigheter och organisationer som samarbetar med SOS Alarm kring nödnumret 112.

112-rådet har till uppgift att vara förslagsställare, rådgivare och referensorgan till SOS Alarm avseende SOS-tjänstens funktion, utformning och utveckling. Rådet ska särskilt följa tillämpningen av det så kallade alarmeringsavtalet inklusive dess bilagor mellan staten och SOS Alarm och vid behov föreslå ändringar i detta.

I 112-rådet behandlas bland annat utvecklingen av SOS-tjänsten, utbildning och kompetenskrav, utvärdering, kvalitetsmätning och nyckeltal, information, teknikstöd, EU och internationell samverkan samt framställningar och redovisningar till Regeringskansliet.

Rådet sammanträder fyra gånger per år efter kallelse från SOS Alarm.                     

Vilka ingår i 112-rådet? 

 • Giftinformationscentralen
 • Kustbevakningen
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Polismyndigheten
 • Post & Telestyrelsen
 • Sjukvårdens Larmcentral
 • Sjöfartsverket
 • Socialstyrelsen
 • SOS Alarm
 • Statens Haverikommission
 • Svenska kyrkan
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket