Åsa I

ÅSA är ett forskningsprojekt inom prehospital sjukvård där Karolinska Institutet och Stockholms Prehospitala centrum och SOS-centralen i Stockholm samverkar för att utveckla ett system för regelmässig återkoppling (feedback) mellan ambulanspersonal och SOS-operatörer.

SOS-centralen i Stockholm handlägger varje år ca 200 000 ambulansärenden varav ca 25 % bedöms vara akutfall (prio 1). Till stöd för sin bedömning och ambulansprioritering använder SOS-operatörerna SOS Alarms beslutssystem Medicinskt index. Syftet med ÅSA-projektet är att koppla samman denna bedömning med ambulanssjukvårdens bedömning av ärendet vid ankomst till patient.

Ett system för återkoppling mellan SOS Alarm och ambulanssjukvården innebär att de båda aktörerna får ett bättre kunskaps- och beslutsunderlag för att kvalitetssäkra och utveckla samt optimera ambulanssjukvårdens resurser. På sikt förväntas sådan återkoppling kunna utvecklas till ett nationellt prehospitalt verktyg för kvalitetssäkring och optimering.

Studien ger SOS Alarm möjlighet att utvärdera och utveckla befintligt stöd för intervju, framför allt Medicinskt index.

Studien är avslutad och presenteras i en avhandling av doktorand Veronica Lindström.