HASTA (Hyper Akut Stroke Alarm)

HASTA är ett tvåårigt forskningsprojekt inom Stockholms läns landsting som syftar till att minska konsekvenserna för individen av en stroke genom att så tidigt som möjligt fånga upp dessa patienter.

Ett av de konkreta målen är att minska den genomsnittliga tiden från insjuknande till propplösande behandling och tidig vård vid specialiserad strokeenhet från två timmar till 30 minuter.

HASTA-projektet inrymmer utlarmning med prio 1, förvarning till sjukhus från ankommande ambulans, tidig diagnostik och behandling samt tidig metabol optimering. För att fastställa om det är fråga om en stroke gör den drabbades anhöriga eller andra ett s k FAST-test enligt SOS-opertörens instruktioner. Därefter förvarnar SOS Alarm ambulansen och sjukhuset om att det är fråga om misstänkt stroke. Studien kommer att ge underlag för utvärdering av FAST-testets nytta vid prehospital telefonbedömning.

Studien avslutades 2010 och resulterade i permanent prioritet 1-utlarmning vid stroke om symtomen började inom 6 timmar.