Uttryck för sepsis under larmsamtalet

Sepsis (blodförgiftning) är ett allvarligt tillstånd och varje år dör mer än 1 000 personer p ga detta.

Problemet är att en person med sepsis kan ha många olika och också väldigt diffusa symtom. Sepsis är ett tidskritiskt tillstånd. Trots att vi idag vet hur man behandlar sepsis får många patienter inte adekvat vård i tid. Det beror på att vi i vårdkedjan (larmcentralen, ambulansen och till och med på akuten) inte identifierar dessa patienter i tid.

Studiens syfte är att tydliggöra hur sepsis beskrivs under larmsamtalet. Genom att systematiskt utvärdera samtal bidrar vi till ökad kunskap om hur den första länken i vårdkedjan för dessa patienter kan bli bättre.

För att finna samtal där någon har ringt in angående sepsis, har en sökning i patientjournalsystemet på Södersjukhuset gjorts. De 29 första fall som i journalen beskrivs ha tydliga infektionssymtom vid ankomst till akuten (via ambulans) valdes ut. Tillhörande larmsamtal har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat väntas under 2013.

SOS Alarm och Karolinska Institutet Södersjukhuset.