Onödiga ambulanskörningar

En studie av akuta ambulanstransporter i Göteborg.

Syftet med denna studie är att följa ett slumpvis urval av patienter, som erbjudits akut ambulanstransport, genom systemet från samtalet med SOS, genom de olika triageringsnivåerna till slutlig diagnos och behandling.

Avsikten är att utvärdera i vilken utsträckning prioriteringen av patienterna är relevant jämfört med vad som görs med patienterna på sjukhuset, samt där så inte är fallet få uppslag till förbättringar.