Genom starka relationer möter vi kundernas utmaningar

Under året har flera nya tjänster driftsatts. Läkare och sjuksköterskor har engagerats allt mer på SOS-centralerna för att i större utsträckning prioritera och bedöma vårdärenden, och ett avtal om sms-livräddning är i hamn.

Från utökat läkarstöd till ny koordinerande roll

I juni 2018 ingick SOS Alarm ett avtal med Stockholms läns landsting (SLL) om prehospital bakjour, som innebär att en eller två läkare finns på plats på SOS-centralen dygnet runt. Läkarens uppgift är att vara övergripande medicinskt ansvarig för den operativa prehospitala vården i Stockholm. Det innebär bland annat att prioritera och bedöma vårdärenden, hänvisa till annan vårdform, bistå i prioritering av prehospitala resurser samt tilldela hembesöksuppdrag till jourläkarbilarna. I det senare fallet ringer läkaren upp patienter som kan tänkas behöva jourläkartid. Vissa saker löses via telefon och andra blir jourläkarbesök.
   – Det har blivit en positiv förändring, säger Britt Stålhandske, strategisk koordinator för prehospital vård inom SLL. Läkarna har verkligen tagit ansvar och hittills framgångsrikt axlat denna breda roll. Vi har haft kontakter med SOS Alarm under uppstartsarbetet och därefter löpande för att utvärdera hur väl tjänsten faller ut.
   Sedan september 2018 har SOS Alarm även tagit över beställning och dirigering av sjuktransporter. Det handlar om patienter som har ett behov av att ligga ned när de ska flyttas mellan till och från sjukhuset men som inte har något medicinskt vårdbehov under transporten.
   – Sjuktransporter har tidigare hanterats i ett eget system men samordnas nu med övriga prehospitala transporter vilket är en stor vinst. Tjänsten har kommit igång bra och SOS Alarm har gjort ett fantastiskt arbete, säger Britt Stålhandske.
   Det gemensamma målet för SOS Alarm och SLL är att sjuksköterskebedömningarna ska öka. Idag involveras sjuksköterskor i drygt hälften av alla vårdärenden, men slutmålet i avtalet är över 80 procent.
   – En förutsättning är att det rekryteras fler sjuksköterskor, vilket SOS Alarm har gjort – till glädje för landstinget och till nytta för de hjälpsökande, säger Britt Stålhandske.
   I februari 2018 driftsattes tjänsten Operativ koordinator dygnet runt. Det är en tjänst som startade redan 2016, men som SOS Alarm och SLL har utvecklat tillsammans. Uppgiften är att dygnet runt säkerställa att patienter får rätt vårdinsats, i rätt tid med rätt resurs.
   – Den operativa koordinatorn ska samordna de prehospitala resurserna i nära samarbete med den prehospitala bakjouren, säger Britt Stålhandske.

Sms-livräddare ger fler möjligheter att rädda liv

I juli 2018 tecknade SOS Alarm ett avtal med Heartrunner Sweden AB om sms-livräddning. Vid ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp skickas ett larm ut till de sms-livräddare som finns i området. Syftet är att hjärt- och lungräddning ska påbörjas så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på en ambulans. Därmed får fler personer möjlighet att överleva ett plötsligt hjärtstopp.
   Tjänsten finns idag i Stockholms län och Västra Götalandsregionen. Med det nya avtalet kan de 18 landsting och regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering välja att aktivera tjänsten i sin region.
   Sms-livräddare fungerar så att SOS Alarm larmar frivilliga personer som kan hjärt- och lungräddning genom en app i deras telefon. De får också veta var närmaste hjärtstartare finns genom uppkoppling mot Sveriges hjärtstartarregister som ägs av Svenska HLR-rådet.
   – Genom vårt samarbete med SOS Alarm kan vi nå ut med vårt system över hela landet. På så vis kan fler liv räddas, säger David Fredman, driftansvarig vid Heartrunner.
   Systemet lanserades i dess nuvarande form 2015 och idag finns över 19 700 registrerade användare. Under 2018 skickades 2 250 larm om misstänkta hjärtstopp till sms-livräddare. Färska data från Danmark, där exakt samma system används, visar att chansen att överleva har ökat dramatiskt tack vare sms-livräddare. Under 12 månader 2017-2018 var frivilliga framme före ambulansen i 40 procent av fallen. Användningen av hjärtstartare tredubblades också när frivilliga var först på plats.
   – Vi vet genom kontakter med drabbade och anhöriga att flera liv räddas genom de frivilliga livräddarnas insatser. En av de stora belöningarna i jobbet är att få möjlighet att tala med de personer som räddats till livet via vårt system, säger David Fredman.