SOS Alarm – en viktig aktör för ett tryggare Sverige

Året som gått har gjort SOS Alarms roll ännu tydligare. Vi gick igenom en av Sveriges värsta naturkatastrofer i modern tid. Trots svåra omständigheter kunde vi visa att kärnan i allt vi gör är människan – främst den hjälpsökande som är i nöd, men även våra medarbetare med sitt fantastiska engagemang och ansvarstagande.

För två år sedan påbörjade SOS Alarm en resa för att säkerställa att vår kultur – vår vision och våra värderingar – genomsyrar hela verksamheten. Vi satte ambitiösa mål och tog fram strategier för att bli en ännu starkare aktör i samhället. Några avgörande faktorer för att nå våra mål har varit medarbetarnas delaktighet, ett närvarande ledarskap samt en god förmåga att bistå och samverka med övriga samhällsaktörer. Dessa faktorer bidrog i högsta grad till att vi snabbt kunde organisera oss för att på ett effektivt och ansvarsfullt sätt hantera den enorma belastningen som uppstod på grund av sommarens alla bränder.

Vision och hållbara strategier

Trygghet och säkerhet kommer troligen att bli ännu viktigare i framtiden. Genom att hitta nya användningsområden för tekniska innovationer kan vi bidra till att rädda liv. I vårt fall handlar det om allt från att utveckla det medicinska beslutsstödet till att bygga smarta applikationer som underlättar vid nödanrop. Vi intensifierar även arbetet med att förbättra vår grundläggande tekniska plattform så att våra tjänster blir än mer värdeskapande och ger oss möjlighet att erbjuda nya tjänster som skapar trygghet och säkerhet. Med modern teknologi kan vi interagera med allmänheten i alla tänkbara kanaler och integrera navets samtliga aktörer. Därmed kan vi säkra informationsflödet genom hela leveranskedjan.

SOS Alarm företräder den hjälpsökande i alla sammanhang där vi är verksamma. Vårt uppdrag bygger på förtroende och innebär ett viktigt åtagande med stor betydelse för den enskilde och för samhället i stort. Genom att vara ett nav som ger våra kunder och samverkanspartners bättre förutsättningar att klara sina respektive uppdrag kan vi förverkliga vår vision om ett tryggare Sverige. På så sätt bidrar vi också till ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser.

Stadig förbättring av svarstider

Genom ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners säkerställer vi att de som är i nöd får snabb och adekvat hjälp. Slutbetänkandet för 112-utredningen presenterades i mars 2018. Förhoppningen är att den fortsatta hanteringen av förslagen ger oss långsiktiga förutsättningar att säkerställa att nödställda får hjälp så snabbt och effektivt som möjligt genom en sammanhållen larmkedja.

I början av året och fram till maj var våra svarstider betydligt kortare än samma period 2017. Sedan kom värmen och torkan med omfattande skogsbränder, och svarstiderna blev kraftigt påverkade. Under sommarmånaderna besvarar SOS Alarm i regel omkring 9 800 samtal per dygn. I år låg den genomsnittliga nivån under tiden då bränderna pågick på cirka 11 700 samtal per dygn – nästan 20 procent mer än normalt.

Trots den enorma samtalsökningen under sommaren har vi på helåret förbättrat våra svarstider jämfört med 2017 – från en genomsnittlig svarstid på 12,7 sekunder till 11,6 sekunder. Det beror bland annat på en välkommen finansiell förstärkning från staten och ett kostnadstäckt alarmeringsavtal. Vi har stärkt vår förmåga att hantera kriser av alla de slag och våra medarbetare känner ett ökat engagemang och ansvarstagande. Vi har också utvecklat en mer flexibel modell för att kraftsamla vid ökad 112-trafik genom att samtalen besvaras av den operatör som först blir tillgänglig, oavsett geografisk placering. Vårt mål är att vi från och med 2020 kommer att klara vårt uppdragsmål för helåret om en genomsnittlig 112-svarstid som ej överstiger 8 sekunder. Sammantaget ser vi en stabilisering av verksamheten och en positiv förflyttning inom i stort sett alla verksamhetsområden.

Personalomsättningen minskar

För att vi ska lyckas med vårt uppdrag behöver vi kunna garantera en god kompetensförsörjning. Tack vare det ökade anslaget från staten har vi under året haft möjlighet att anställa fler medarbetare, främst SOS-operatörer och SOS-sjuksköterskor men även inom andra yrkesgrupper. Vi har förbättrat arbetsvillkoren, bland annat genom schemaläggning som ger mer tid för återhämtning. Dessutom har vi infört extra semesterdagar för vår operativa personal som arbetar dygnet runt.

Allt detta, tillsammans med vårt kulturarbete, har bidragit till att vår personalomsättning minskat, vilket ger kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Personalomsättningen för 2018 hamnade på 15,5 procent – en minskning med drygt 3 procentenheter jämfört med 2017 – vilket innebär att vi överträffade årsmålet om 16 procent. Vi arbetar aktivt för att sänka personalomsättningen ytterligare och därmed uppnå än mer stabilitet i personalstyrkan.

Stärkt förtroende och ekonomi möjliggör utveckling

Myndighetsbarometern placerar oss för fjärde året i rad högst upp i sin undersökning av allmänhetens förtroende. Det är viktigt och glädjande att allmänheten litar på vår förmåga i nödsituationer – från att svara snabbt på 112-samtal till att göra rätt bedömning och se till att hjälpen kommer på plats.

Men det handlar också om att vara kreativ. Ett exempel på det är våra SOS-operatörer Hannah Karlsson och Ulrika Lindström som under våren fick pris av EENA (European Emergency Number Association) för sin insats vid ett hjärtstillestånd på landsbygden, långt från närmaste ambulans. Medan Ulrika via telefon instruerade en kvinna hur hon skulle göra hjärt-lungräddning på sin man, lyckades Hannah lokalisera en hjärtstartare hos ett företag i närheten samt uppmana de anställda att köra den till parets bostad. Att i en stressad situation göra en insats utöver det vanliga är verkligen värt att belönas.

Vår verksamhet handlar om att rädda liv och egendom, såväl i vardag som i kris. Den ökade statliga ersättningen för alarmeringsavtalet var välbehövlig och har medfört att vår ekonomi nu är stabil, vilket ger oss utrymme att satsa på våra medarbetare och på nya innovationer. Därigenom kan vi förbättra insatserna för den hjälpsökande och bidra till ett tryggare Sverige för alla.

Maria Khorsand