Användarvillkor

Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av SOS Alarm 112-appen (nedan 112-appen) gäller dessa allmänna villkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på http://www.sosalarm.se. Som användare av 112-appen ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på www.sosalarm.se och ändringen gäller då mot dig som användare från och med att meddelandet förts in på webbsidan.

Acceptans av dessa villkor

Genom att använda 112-appen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler får du inte använda 112-appen.

Genom att godkänna dessa allmänna villkor ger du samtycke, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), till att SOS Alarm får behandla dina personuppgifter på det sätt som du nedan avtalat med SOS Alarm om.

Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor eller tvingande lagstiftning ansvarar SOS Alarm inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom 112-appen.

SOS Alarm ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som användare av 112-appen och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

SOS Alarm tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation, PIN-koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter. SOS Alarm ansvarar inte för de tjänster som utomstående parter utför för användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör användares förhållande till utomstående parter.

Länkar till andra webbplatser och eller tjänster som tillhandahålls genom 112-appen är en ren informationsservice och SOS Alarm tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

Rättigheter

Du får inte som användare av 112-appen kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls genom 112-appen på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av 112-appen. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från SOS Alarm.

Med normal användning menas den verksamhet som SOS Alarm etablerat i sitt tjänsteutbud.

Innehållet i 112-appen tillhör exklusivt SOS Alarm och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SOS Alarm-innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SOS Alarm-innehållet på tillåtna kopior du gör av SOS Alarm-innehåll. All kod som SOS Alarm skapat för att generera eller visa något SOS Alarm-innehåll eller sidorna som ingår i någon SOS Alarm-webbplats är också skyddade av SOS Alarms upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

Cookies

Denna tjänst använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.

För att samla in statistik kring användningen av denna tjänst används Google Analytics for Firebase.

Dina rättigheter kring dessa funktioner finns beskrivna i bilaga Cookies.  

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din mobiltelefon så att den inte tillåter cookies.

Analysverktyg för webbstatistik

SOS Alarm använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår tjänst används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte. Vi använder inte insamlat data i något kommersiellt syfte och vi sprider inte heller vidare den till andra parter.

Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget. Eftersom vi inte gör det begär vi inte samtycke om personuppgiftsbehandling. Om du trots detta inte vill att vi ska samla in data från 112-appen, kan du välja bort detta genom att avinstallera tjänsten. För mer information kring detta, sök på IP-anonymisering i Google Analytics.

Sekretesspolicy

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter på webbsidan och använder dem i enlighet med villkoren nedan och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vilken information samlar vi in?

112-appen samlar inte in någon personlig information som kan användas för att identifiera dig som person.

Din mobila enhets geografiska position kommer regelbundet att skickas till och sparas hos SOS Alarm för att säkerställa att du kan nås av relevant information baserat på var du befinner dig. Varje gång din position skickas raderas föregående positionsangivelse och det går inte att se hur din enhet historiskt har rört sig geografiskt. Den geografiska positionen är helt anonymiserad och går inte att koppla till dig som person på något sätt.

Om du som användare valt att ange ditt telefonnummer i 112-appen används detta för att genom SMS-verifiering säkerställa att rätt telefonnummer angivits. Angivet telefonnummer lagras endast lokalt i din mobiltelefon och är ej känt av SOS Alarm.

Om du har valt att ange ditt telefonnummer i 112-appen kommer detta telefonnummer att skickas till SOS Alarm i samband med att du ringer 112 via 112-appen för att underlätta automatisk positionering av din mobila enhet så att tiden för en eventuell räddningsinsats i möjligaste mån kan minskas.

Genom att använda 112-appen godkänner du att angivet telefonnummer skickas till SOS Alarm i samband med att du ringer 112 via 112-appen.

Om du som användare väljer att skicka in supportärenden direkt från 112-appen så kommer systemloggar sparas för att förstå din fråga och förenkla eventuell felsökning. Systemloggarna kommer att innehålla information såsom: 

  • hur du navigerat i 112-appen.
  • din mobiltelefonmodell, version av operativsystem och version av 112-appen.
  • dina inställningar för positionering och notiser.

Hur används informationen om dig?

Personuppgifter används för att: 

Tillhandahålla och fullgöra avtal och våra uppdrag, samt för att utveckla och förbättra tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att tjänsten når avsedd mottagare.

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder. Vi behandlar dina kunduppgifter och ärendeuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och ärendeuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker m.m., eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter och ärendeuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Vem ser din information?

Underleverantörer eller till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning 
Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och utföra våra uppdrag. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten, utföra våra uppdrag eller på de villkor som vi anger det kan även vara när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion), eller när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

Övriga mottagare
Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Hur delar vi din information?

Vi delar din information:

Då vi fått ditt godkännande (i enlighet med det som beskrivs i dessa allmänna villkor).

I linje med vad som rimligen kan behövas för att leverera 112-appen till dig (t.ex. genom att leverera dina personuppgifter till leverantörer som vi kan använda för att leverera 112-appen eller för att kommunicera med dig).

När det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion).

När dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

När du delger uppgifter i anknytning till en tävling eller på annat sätt interagerar med våra kanaler i sociala medier (t.ex. genom att lämna ett omdöme om 112-appen), så kan vi publicera informationen du uppgav, tillsammans med ditt namn och hemland, på vår(a) webbplats(er) och i våra kanaler i sociala medier.

Där det rimligen kan vara tillåtet enligt lagar eller regler eller där det är nödvändigt för att efterleva eventuella lagstadgade krav, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och/eller andra avtal vi ingått med dig, eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

Vilka rättigheter har du rörande din information?

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke.

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på dataskyddsombud@sosalarm.se.

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skicka e-post till kundsupport112@sosalarm.se.

Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Var och hur länge sparas din information?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som finns inom den europeiska unionen.

2019-08-19

Om du som användare väljer att skicka in supportärenden direkt från 112-appen så kommer systemloggar sparas för att förstå din fråga och förenkla eventuell felsökning.

Systemloggarna kommer att innehålla information såsom

  • hur du navigerat i 112-appen.
  • din mobiltelefonmodell, version av operativsystem och version av 112-appen.
  • dina inställningar för positionering och notiser.