Ambulansbeställning

När man ringer nödnumret 112 inleds samtalet med att SOS-operatören svarar: SOS112, vad har inträffat?

Intervjun
För att snabbt ta reda på vilka hjälpresurser som behöver larmas ut genomför SOS-operatören en "intervju" med utgångspunkt från den hjälpsökandes svar på följande frågor.

  • Vad har hänt?
  • Var behövs hjälpen?
  • Vem är du som ringer? (inte ett krav, man kan vara anonym)
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Vid personskada/sjukdom

  • Skador/tillstånd?
  • Medvetslös/fastklämd?
  • Inomhus/utomhus?
  • Namn, kön och ålder på den det gäller.

Patientens behov måste alltid vara det vägledande för all ambulansbeställning.

När ambulans?

Ambulans används då behov av bårtransport och patientens tillstånd kräver medicinsk bedömning eller medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.

Med ambulans menas sjuktransportmedel som kan vara bil, båt, helikopter eller annan specialutrustad fordonsmiljö. Ambulanser är försedda med medicinsk utrustning och bemannade med ambulanssjukvårdare och/eller sjuksköterska med vidareutbildning.

Den som begär en ambulans får ingen sådan utan att först beskriva vad som hänt. När behovet av ambulans är klarlagt bedöms ambulansbehovets brådska (prioritet) på grundval av händelse eller symtom.

Prioriteringsgraderna

Om inte annat landstingskrav finns så ska SOS-operatören hålla sig till den åtgärd som anges vid de olika prioriteringsgraderna:

Prio 1 Akut livshotande symptom eller olycksfall

Definition: Uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom.

Kommentar och användningsområde: Närmast tillgängliga ambulans utlarmas enligt larmcentralens prioritering. Ambulansens personal bedömer behovet av körsätt (snabbt) till hämtplatsen och påkallande av fri väg med siren och/eller blåljus.

Prio 2 Akut men ej livshotande symptom

Definition: Uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom

Kommentar och användningsområde: Närmast tillgängliga ambulans tilldelas uppdraget.

Prio 3 Övriga ambulansuppdrag

Definition: Prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal och där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patients tillstånd.

Kommentar och användningsområde: Ambulanstransport vilken ej betraktas som allvarligt fall. Ambulans tilldelas uppdraget med beaktande av den totala beredskapen för allvarligare händelser.

Prio 4 sjuktransport/sjukresor

Definition: Sjuktransport av patient från hämtplats till destination. Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk utbildat personal under transporten.

Kommentar och användningsområde: Transporten kan genomföras av fordon som ej definieras som ambulans, t.ex. sjuktransportbil eller taxi.

Beställning av ambulans från vårdinrättning

Vanligen beställs icke akuta ambulanstransporter på särskilt telefonnummer.

Förändringar inom hälso- och sjukvårdens struktur, gör att antalet akutsjukhus minskar. Detta medför att antalet akuta transporter mellan sjukvårdsinrättningar ökar, samt att transportsträckorna blir längre. Även antalet planerade transporter mellan sjukvårdsinrättningar ökar.

Prioriteringar av dessa transporter måste utföras så att "rätt patient i rätt typ av fordon vid rätt tid" kan uppnås. Det finns goda förutsättningar att hitta rätt prioritet eftersom dialogen skall föras med utbildad och legitimerad personal.

Ett minimikrav är att beställaren kan definiera vilket övervaknings- eller vårdbehov som föreligger.

Dialogen måste präglas av ömsesidig respekt för varandras uppdrag. Det är SOS-centralens personal, med sin samlade kompetens och kunskap om det aktuella landstingets rutiner för ambulansbeställningar samt kännedom om aktuellt beredskapsläge, som slutligen föreslår transportsätt.