Analystjänster prehospital vård

Resursanalys, fördjupad statistik

Tjänsten Resursanalys – Fördjupad statistik skapar nya möjligheter för ledning och analytiker inom landstingen att planera för en framtida, effektivare organisation av verksamheten.

Analysverktyget tar fram och visualiserar viktig statistik på extremt specifika nivåer – information som ger en helt rättvisande bild av verksamheten.

Interaktivt verktyg

Tjänsten Resursanalys – Fördjupad statistik är ett interaktivt verktyg för att analysera belastningen i olika områden och ta fram fördjupad statistik på djupa nivåer – ända ner till specifika bilar, dagar eller ärenden. Analyserna görs på historiska data och verktyget kan konfigureras så att statistik för belastningen kan skäras över exempelvis tid, dag, vecka, månad, år samt över resurser och område.

Den fördjupade statistiken preciserar exakt information för exempelvis en enda station, antal ärenden per frånområde och veckodag, antal ärenden per station, resurs och prioritet samt val av dimension ända ner till timme.

Visualisering av statistik

Statistiken presenteras på ett praktiskt och pedagogiskt sätt; informationen visualiseras med hjälp av staplar, tabeller och diagram.

Tidsvinster

Resursanalys – Fördjupad statistik ger betydande tidsvinster och förenklar analysarbetet, vilket innebär lägre kostnader. Som en följd av att Resursanalys – Fördjupad statistik möjliggör lägre organisationskostnader. Till exempel kan personalkostnaderna reduceras, eftersom personalens schema kan effektiviseras och leda till minskat personalbehov. Schemaläggningsarbetet blir dessutom enklare.

Belastningsbarometer

SOS Alarms tjänst Belastningsbarometer ger dig som är verksamhetschef eller motsvarande i ett landsting ett helt nytt verktyg för att kunna ligga steget före i resursplaneringen, med hjälp av realtidsinformation.

För att effektivisera organisationen av verksamheten och underlätta stöttning i resursfördelningen har SOS Alarm utvecklat en webbaserad tjänst som arbetar med realtidsinformation. Belastningsbarometern ger dig en ögonblicksbild av organisationen och de tillgängliga resurserna, så att du tillsammans med SOS Alarm kan göra rätt prioriteringar vid varje hjälpinsats.

Belastningsbarometern kan hjälpa till att sänka kostnaderna för personal genom att t ex minska övertidsuttagen, att tillsammans med SOS Alarm göra rätt prioriteringar och få en överblick av organisationen och de tillgängliga resurserna.

Webbaserat, pedagogiskt gränssnitt

Via ett webbaserat, enkelt gränssnitt kan du som kund se statusen i realtid för samtliga dina enheter. Grafiskt visas informationen och situationen för varje resurs som en graderad, lättöverskådlig barometer. SOS Alarm konfigurerar mjukvaran och verktyget så att informationen visas på rätt sätt hos dig som kund. Om du vill ha ytterligare funktioner i verktyget kan SOS Alarm hjälpa till med utvecklingsarbetet.

Respektive barometer visar belastningen i procent för varje område och resurskategori. Belastningen beräknas på summan av uppdragstid dividerat med den totala tiden som resurserna är i tjänst.

Körtidsisokron

I Webbkartan finns möjlighet att generera körtidsisokroner. En körtidsisokron visar hur långt man köra på en viss tid från ett visst ställe om man följer gällande hastighetsbegränsningar.

Genom att ange olika tidsintervall kan man se hur långt man kommer inom respektive tidsintervall.

Bilden visar att den gröna ytan anger hur långt man kommer på 10 minuter, den gula ytan hur långt man kommer på 20 minuter samt den röda ytan hur långt man kommer på 30 minuter givet att man startar från den punkt i det gröna området som markerats med ikonen.

I funktionen ges även möjlighet att genomföra en beräkning av befolkningstäckningen, dvs hur stor del av befolkningen man når inom respektiver tidsintervall. Som underlag används SCB:s register över befolkningstäckning.

Resultatet presenteras både som text och diagram.

ResQAnalyser

Med SOS Alarms tjänst ResQAnalyser kan din verksamhet på ett enkelt sätt analysera och visualisera ärendedata för en proaktiv planering av det dagliga arbetet.

Applikationen visar bland annat:

  • Geografisk position för tidigare inträffade ärenden.
  • Vilka hjälpresurser som har tilldelats de olika ärendena.
  • Under vilka tidsintervaller ärendena har inträffat.
  • Evenemangsbaserad data, dvs. hur många ärenden som har inträffat under ett specifikt evenemang samt geografisk position för dessa.
  • Årstidsbaserad data, hur många olyckor inträffade vid första snön, hur många ärenden kom in under t ex. midsommar, nyår och geografisk position för dessa ärenden.

Utvärdera med hjälp av körtidsisokroner

ResQAnalyser riktar sig främst mot kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvården, men även mot säkerhets- och jourverksamhet.

Utöver det användbara analysverktyget innehåller applikationen även så kallade körtidisokroner, ett verktyg som används för att identifiera körtiden från en punkt till en annan. Körtidsisokroner kan t ex. användas för att utvärdera placering av en station med hjälpresurser och vilket område den ska täcka.

I kombination med den historiska ärendedatan, kan en beräkning och analys av ärendetäckning göras och medverka till ett bra proaktivt arbete i din verksamhet.