Analys- och statistiktjänster

Med SOS Alarms analys och statistiktjänster kan landstingen på ett enkelt sätt analysera och visualisera ärendedata för en proaktiv planering av det dagliga arbetet.

Körtidsisokron

Bilden till höger visar att den gröna ytan anger hur långt man kommer på 10 minuter, den gula ytan hur långt man kommer på 20 minuter samt den röda ytan hur långt man kommer på 30 minuter givet att man startar från den punkt i det gröna området som markerats med ikonen.

I funktionen ges även möjlighet att genomföra en beräkning av befolkningstäckningen, dvs hur stor del av befolkningen man når inom respektiver tidsintervall. Som underlag används SCB:s register över befolkningstäckning.

Resultatet presenteras både som text och diagram.

Resursanalys, fördjupad statistik

Tjänsten Resursanalys – Fördjupad statistik skapar nya möjligheter för ledning och analytiker inom landstingen att planera för en framtida, effektivare organisation av verksamheten.

Analysverktyget tar fram och visualiserar viktig statistik på extremt specifika nivåer – information som ger en helt rättvisande bild av verksamheten.

Interaktivt verktyg

Tjänsten Resursanalys – Fördjupad statistik är ett interaktivt verktyg för att analysera belastningen i olika områden och ta fram fördjupad statistik på djupa nivåer – ända ner till specifika bilar, dagar eller ärenden. Analyserna görs på historiska data och verktyget kan konfigureras så att statistik för belastningen kan skäras över exempelvis tid, dag, vecka, månad, år samt över resurser och område.

Den fördjupade statistiken preciserar exakt information för exempelvis en enda station, antal ärenden per frånområde och veckodag, antal ärenden per station, resurs och prioritet samt val av dimension ända ner till timme.

Visualisering av statistik

Statistiken presenteras på ett praktiskt och pedagogiskt sätt; informationen visualiseras med hjälp av staplar, tabeller och diagram.

Tidsvinster

Resursanalys – Fördjupad statistik ger betydande tidsvinster och förenklar analysarbetet, vilket innebär lägre kostnader. Som en följd av att Resursanalys – Fördjupad statistik möjliggör lägre organisationskostnader. Till exempel kan personalkostnaderna reduceras, eftersom personalens schema kan effektiviseras och leda till minskat personalbehov. Schemaläggningsarbetet blir dessutom enklare.

Fullinformation

Fullinformation innebär att ärendedata överförs till externa datasystem från SOS Alarm.

Överföringen kan ske direkt då ärenden skapas eller efter avslutande av ärendet. Som tillägg till den förstnämnda modellen kan även positionsinformation för resurser överföras. Positions- och resursdata kan även överföras för resurser som inte är ärendeknutna.