1. Användarvillkor för SOS.larm

1.1 Om tjänsten SOS.larm

Kontaktväg för digital utalarmering av åtgörare i händelse av uppdrag som ska förmedlas enligt tidigare begärd instruktion avtalad med SOS Alarms kunder. I tjänsten kan förmedling av uppdrag besvaras och klarrapporteras. Information om vad som har skett i uppdraget går att följa löpande och efter ärendets avslut.

1.2 Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av SOS.larm gäller dessa användarvillkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på sosalarm.se. Som användare av SOS.larm ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på sosalarm.se och ändringen gäller då mot dig som användare från och med att meddelandet förts in på webbsidan.

1.3 Acceptans av dessa villkor

Genom att använda SOS.larm förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler får du inte använda SOS.larm och dess tjänster.

Genom att godkänna detta användaravtal godkänner du:

Samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL), samt från den 25 Maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), att behandla dina personuppgifter på sätt som du nedan avtalat med SOS Alarm om.

1.4 Så här avregistrerar du dig

Kontakta i första hand din larmgruppsadministratör. I andra hand hänvisar vi till SOS Alarms kundsupport.

2. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar SOS Alarm inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom SOS.larm.

SOS Alarm ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som Användare av SOS.larm och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

SOS Alarm tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation, PIN-koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter. SOS Alarm ansvarar inte för de tjänster som utomstående parter utför för Användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör Användares förhållande till utomstående parter.

Länkar till andra webbplatser som tillhandahålls genom SOS.larm är en ren informationsservice och SOS Alarm tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

3. Policyändringar

Sekretesspolicyn och denna policy kan komma att ändras med tiden. Den uppdaterade sekretesspolicyn publiceras på www.sosalarm.se. Kontrollera den här sidan med jämna mellanrum och bekanta dig med den senaste versionen. Den nya policyn börjar gälla från det datum vi publicerar den.

4. Rättigheter

Du får inte som Användare av SOS.larm kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls genom SOS-larm på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av SOS.larm. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från SOS Alarm.

Med normal användning menas den verksamhet som SOS Alarm etablerat i sitt tjänsteutbud.

Innehållet i SOS.larm tillhör exklusivt SOS Alarm och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SOS Alarm-innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SOS Alarm-innehållet på tillåtna kopior Du gör av SOS Alarm -innehåll. All kod som SOS Alarm skapat för att generera eller visa något SOS Alarm -innehåll eller sidorna som ingår i någon SOS Alarm-webbplats är också skyddade av SOS Alarms upphovsrätt och Du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

5. Personuppgifter

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter på webbsidan och använder de i enlighet med villkoren nedan och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), samt från den 25 Maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

5.1 Rättslig grund

SOS Alarm använder de personuppgifter som du lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot dig så effektivt som möjligt enligt avtal, eller för att du samtyckt till behandlingen.

5.2 Typ av information som vi samlar in

Om du aktivt registrerar dina uppgifter, kontaktar oss eller deltar i tävlingar via webbsidan samtycker du till att SOS Alarm sparar dina uppgifter som namn, företagsnamn, postadress, telefon, e-post och ev. fråga.

Förutom dessa detta sparar vi följande personuppgifter:

  • Personnummer
  • Larmgruppstillhörighet

För positionerade resurser sparas även:

  • Senaste rapporterade position

5.3 Hur använder vi informationen som vi har om dig?

Personuppgifter används för att:

  • Vi använder endast informationen i syfte att tillhandahålla tjänsten SOS.larm

5.4 Vem ser din information?

Anställda inom SOS Alarm och eventuella underleverantörer

5.5 Vi delar din information:

Då vi fått ditt godkännande (i enlighet med det som beskrivs i dessa Allmänna Villkor);

  • i linje med vad som rimligen kan behövas för att leverera Tjänsterna till dig (t.ex. genom att leverera dina personuppgifter till leverantörer som vi kan använda för att leverera Tjänsterna eller för att kommunicera med dig);
  • när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion);
  • när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem;
  • när du delger uppgifter i anknytning till en tävling eller på annat sätt interagerar med våra kanaler i sociala medier (t.ex. genom att lämna ett omdöme om en av våra Tjänster), så kan vi publicera informationen du uppgav, tillsammans med ditt namn och hemland, på vår(a) webbplats(er) och i våra kanaler i sociala medier;
  • där det rimligen kan vara tillåtet enligt lagar eller regler eller där det är nödvändigt för att efterleva eventuella lagstadgade krav, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och/eller andra avtal vi ingått med dig, eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet;

5.6 Dina rättigheter rörande din information

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig och ska göras på papper. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Du kan även närsomhelst återkalla ditt samtycke.

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på: dataskyddsombud@sosalarm.se

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skicka e-post till webb@sosalarm.se

Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter så kan du vända dig till datainspektionen

5.7 Hur länge behåller vi informationen och var sparar vi den?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som finns inom den europeiska unionen.