112-rådet

112-rådet är en mötesplats för strategisk samverkan och bildades av SOS Alarm 2002 efter samråd med Regeringskansliet. I rådet ingår företrädare för myndigheter och organisationer som samarbetar med SOS Alarm kring nödnumret 112.

112-rådet har till uppgift att vara förslagsställare, rådgivare och referensorgan till SOS Alarm avseende SOS-tjänstens funktion, utformning och utveckling. Rådet ska särskilt följa tillämpningen av det så kallade alarmeringsavtalet inklusive dess bilagor mellan staten och SOS Alarm och vid behov föreslå ändringar i detta.

I 112-rådet behandlas bland annat utvecklingen av SOS-tjänsten, utbildning och kompetenskrav, utvärdering, kvalitetsmätning och nyckeltal, information, teknikstöd, EU och internationell samverkan samt framställningar och redovisningar till Regeringskansliet.

Rådet sammanträder fyra gånger per år efter kallelse från SOS Alarm.                     

112-rådets ledamöter

Namn  Organisation
Anna Nyman Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Johan Gert Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Lennart Engblom Socialstyrelsen
Gunilla Löf-Edberg Svenska kyrkan
Inga-Lena Arvidsson Svenska kyrkan 
Gunilla Sjöberg Giftinformationscentralen
Ulrika Odén Justitiedepartementet
Keijo Ekelund Justitiedepartementet
Ulf Nilsson Kustbevakningen
Ulf Ericsson Polisen
Bengt Johansson  Polisen
Ann-Charlotte Bejerskog Post & Telestyrelsen
Helena Åkerlund Post & Telestyrelsen
Katarina Leijonberg Transportstyrelsen
Lars Widell Sjöfartsverket
Max Ekberg Sveriges Kommuner och Landsting
Stefan Björkqvist Trafikverket
Christer Nilsson Tullverket
Ulrika Lindgren Tullverket
Vakant Länsstyrelsen
Vakant Länsstyrelsen
Gunnar Bergström SOS Alarm
Björn Skoglund SOS Alarm