Andra hjälp- och stödorganisationer

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder stöd via telefon för personer som funderar över sina egna alkoholvanor och för de som är oroliga för någon annan. Även vårdpersonal kan höra av sig hit för att få råd och stöd i att bemöta alkoholrelaterade problem. Tjänsten är anonym och kostnadsfri.


Telefon: 020-84 44 48 (mån-tor 11-19, fre 11-16)

www.alkohollinjen.se

 

Alkoholhjälpen

 

På alkoholhjälpen finns information, stöd och rådgivning för de som funderar på sina egna alkoholvanor, och för de som är orolig för någon annan. Här finns fakta, självhjälpsprogram, alkoholdagbok, möjlighet att ställa frågor till rådgivare och ett populärt diskussionsforum. Även anhöriga kan ställa frågor till rådgivare och ta del av ett särskilt anhörigforum, samt söka till Anhörigstödet som erbjuder stöd inom ramen för forskning. 

Tjänsten är anonym och kostnadsfri.

Lättare information finns tillgänglig på följande språk: English (Engelska), Finska / Suomi, Franska, Meänkieli, Nordkurdiska, Persiska, Polska, Romani, Ryska, Somaliska, Spanska, Sydkurdiska, Tyska, Türkçe (turkiska), Åarjelsaemiengiele (Sydsamiska), العربية (Arabiska), ትግርኛ (Tigrinska), 酒精援助 (Kinesiska)

www.alkoholhjalpen.se

 

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.

http://barnombudsmannen.se/

 

Barnsäkerhet och Första hjälpen-utbildning i Sverige

Barnsäkerhet och Första hjälpen-utbildning ser till att företag, offentlig verksamhet och enskilda personer får sjukvårdsutbildning i första hjälpen L-ABC, D-HLR och hjärt- och lungräddning, HLR.

www.forstahjalpen.se/

 

Brandskyddsföreningen Sverige

Svenska Brandskyddsföreningen är en ideell förening för ökad brandsäkerhet.

www.brandskyddsforeningen.se/

 

BRIS

Bris är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Barn kan kontakta Bris och få hjälp av kuratorer som bemannar telefonnumret 116 111 samt chatt via www.bris.se dygnet runt, året runt. Det går också att mejla dygnet runt via www.bris.se, svar kan dröja ett par dagar.

Bris bemannar även telefonnumret 077-150 50 50, dit vuxna som behöver stöd eller råd kring barn i sin närhet kan ringa. 


Telefonnummer för barn: 116 111 
Bris vuxentelefon: 077-150 50 50 (öppet vardagar 9-12)
Stödlinje på arabiska för vuxna: 077–448 09 00 (öppet tis-tor 9-12)

www.bris.se

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas Telefoncentral 116 006 är brottsofferjourernas nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp – om så önskas blir den hjälpsökande kontaktad av den lokala jourens stödpersoner för vidare personlig hjälp.

www.brottsofferjouren.se/

 

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet arbetar inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad. Genom korta kurser till allmänheten för de ut kunskaper om hur man klarar till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller längre tids isolering.

www.civil.se/

 

Din säkerhet

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till privatpersoner. Webbplatsen ger tips på hur olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö kan förebyggas. Webbplatsen ger också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

www.dinsakerhet.se/

 

Droghjälpen

Droghjälpen erbjuder hjälp vid drogmissbruk genom telefonlinje, chatt och självtest. Droghjälpen är en anonym stödtjänst för alla som berörs av droger. Hit kan du vända dig för att få information, råd och stöd kring din eller någon annans droganvändning. För den som vill förändra sina drogvanor finns möjlighet att gå ett självhjälpsprogram. Tjänsten är anonym och kostnadsfri.

Telefon: 020 – 91 91 91 (Mån 9-16, tors 9-16)

www.droghjalpen.se

 

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

www.elsakerhetsverket.se/

 

Giftinformationscentralen

Svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt, året runt. Nås vid akuta förgiftningar via 112 och i mindre akuta fall eller rådgivning på 010-456 67 00. Läs mer på

giftinformation.se

  

Kollegahjälpen

Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp för att hjälpa lastbilsförare som har varit inblandade i en trafikolycka eller ett rån att bearbeta sina upplevelser och kunna gå vidare i livet. När olyckan har varit framme – ring Kollegahjälpen på 020-59 60 00.

www.kollegahjalpen.se/

 

Kränkt.se – Datainspektionen

Till Datainspektionens kränkt.se kan man vända sig om man känner att man blivit oschysst behandlad på Internet. Sidan ger enkla och kortfattade råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

www.krankt.se/

 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Deras uppgift är att lyssna, ge dig professionellt stöd och upplysa om var du kan få hjälp. De har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du ringer Kvinnofridslinjen gratis på 020-50 50 50 och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

www.kvinnofridslinjen.se/

 

Mind - Självmordslinjen 

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. De driver självmordslinjen för personer som inte längre vill leva och de sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord.  

www.mind.se

 

Missing People

Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar samt samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i Sverige. Missing People har ett nära samarbete med anhöriga och Polisen och tar alltid poliskontakt innan en efterlysning med MPS som avsändare görs. Journummer 031-760 90 60 vid försvinnanden och akuta ärenden dygnet runt.

http://missingpeople.se/

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet som arbetar för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.

www.naturvardsverket.se/

 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks är en riksorganisation som samlar kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. De ordnar träffar och utbildningar för alla som jobbar på en kvinnojour eller tjejjour.

www.roks.se

www.rokstjejjourer.se 

 

Risklinjen

Risklinjen är en telefonlinje till vilken allmänheten kan ringa och tipsa om skaderisker i närmiljön. Det kan exempelvis vara ett brunnslock som saknas eller en trasig gungställning på lekplatsen. Små eller stora olycksrisker i din hemkommun. Då såväl tillgången till Risklinjen samt telefonnumren till Risklinjen skiljer sig åt emellan olika kommuner så uppmanar vi dig att ta kontakt direkt med din kommun för att få rätt kontaktvägar till en eventuell Risklinje i din hemort.

 

Rädda Barnens centrum

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer erbjuder behandling och stöd för barn och unga. Rädda Barnens centrum arbetar med särskilt utsatta grupper av barn men tar aldrig över det ansvar som samhället har för vård och behandling. Särskild uppmärksamhet ges till barn som utsatts för våld och övergrepp, flyktingbarn och deras familjer samt barn och ungdomar som av olika skäl lider av psykisk ohälsa och inte får den hjälp de behöver inom hälso- och sjukvård.

www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/centrum-for-barn-och-ungdomar/

 

Saknade barns nätverk, SBN

SBN stödjer drabbade familjer och anhöriga vars barn olovligen bortförs eller kvarhålls i ett annat land än hemlandet. Detta gäller såväl brott mot 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn, som icke-konventionsärenden.

SBN bedriver eftersökning av bortförda barn, rådgivning och stöd till kvarvarande föräldrar, familj och övriga anhöriga samt information, påverkansarbete och utbildning med syftet att öka allmänhetens, rättsväsendets och politikernas kunskap kring problematik kring bortförda barn. 

www.saknadebarn.org

 

SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige)

SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända etniska minoritetsorganisationer som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle.

www.sios.org/

 

Sjöräddningssällskapet (SSRS)

Sjöräddningssällskapets viktigaste uppgift är att rädda liv runt Sveriges kuster och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. SSRS har 67 sjöräddningsstationer med över 190 räddningsbåtar och ca 2000 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut, dygnet runt året om.

www.sjoraddning.se/

 

Spelberoendes Riksförbund

Både spelmissbrukare och anhöriga kan söka stöd och råd hos Spelberoendes Riksförbund. Du kan ta kontakt med din lokala förening via deras hemsida. 

www.spelberoende.se/

 

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad säkerhet och livskvalitet.

www.svenskalivraddningssallskapet.se/

 

Svenska Röda Korset

Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. I Sverige utgör Röda Korset ett komplement till samhällets övriga skyddsnät.

www.redcross.se

 

Tryggare Sverige

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organiza­tion) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär. Syftet är att för­bättra situa­­tion­en för dem som drabbas av brott. En viktig del i detta arbete är att till­säkra att brotts­drabb­ade får sina grund­lägg­ande mänsk­liga rättig­heter till­go­do­sedda för att på så sätt stärka dem så att de kan undvika att hamna i en offerroll.

http://tryggaresverige.org/

 

Tullverket

Tullverkets kontroller vid gränsen fyller en viktig funktion för att förhindra att narkotika, skjutvapen och andra illegala varor kommer in i landet. Möjligheterna att stoppa smugglingen ökar om vi får in tips och information från privatpersoner och företagare. Tullverkets tipstelefon 90 114 är öppen dygnet runt, året runt och bemannas av Tullverkets egen personal. Uppgiftslämnaren får själv avgöra om hen vill vara anonym eller inte. Från utlandet är tipstelefonnumret +46 77 46 90 114. Det går även att tipsa via e-post via sidan www.tullverket.se/90114.

 

Unizon (före detta Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR)

Unizon samlar över 100 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112 eller ring Kvinnofridslinjen dygnet runt på 08-6426401. 

www.unizon.se

 

RFSL Stödmottagning

- för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld. 

Telefon: 020-34 13 16 

Mail: stod@rfsl.se 

https://www.rfsl.se/stod/