Organisation

SOS Alarm består av fyra verksamhetsområden: Affär, IT, Produktion och Säkerhet.

Inom Produktion finns 112-tjänsten, krisberedskapstjänster, tjänster inom räddning och vård samt säkerhets- trygghets- och jourtjänster såsom larmmottagning, larmverifiering och larmförmedling. Samtliga uppdrag syftar till att producera tjänster för ett tryggare Sverige.

SOS Alarms kärnuppdrag är vårt statliga 112-uppdrag. Verksamhetsområde Produktion erbjuder flera tjänster med staten, landsting, kommuner och myndigheter som uppdragsgivare.

Förutom nödnumret 112 hanteras även informationsnumret 113 13, hantering av delar av VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), prioritering och dirigering av prehospitala resurser samt utlarmning och ledningsstöd till kommunala räddningstjänsterna.

Tjänster inom krisberedskap, säkerhet, jourverksamhet samt trygghetstjänster bidrar till att möjliggöra vår mission och harmonierar med våra övriga samhällsuppdrag. Tjänsterna består bland annat av brandlarm, personlarm, fordonslarm, samhällsjour, energijour, fastighetsjour samt, sedan 2016, trygghetslarm.

Tjänsterna inom verksamhetsområdet hanteras vid 15 SOS-centraler i hela Sverige och har ca 900 medarbetare.

Verksamhetsområde Affär har helhetsansvaret för SOS Alarms affär och består av enheterna Marknad, Tjänsteutveckling, Försäljning och Hållbarhet.

Marknad
Med ansvar för SOS Alarms affärsutveckling identifieras och analyseras kundernas behov och krav och enheten säkerställer även att nya tjänster, produkter och affärskoncept blir attraktiva och konkurrenskraftiga. Avdelningen identifierar och driver strategiska affärssamarbeten med syfte att skapa nya affärer och öka intäkterna.

Tjänsteutveckling
Avdelningen ansvarar för SOS Alarms gemensamma arbete med tjänsteutveckling där innovation och proaktivitet är två ledstjärnor för arbetet. Med en gemensam tjänsteportfölj stärks SOS Alarms position som navet som skapar trygghet och säkerhet i samhället.

Försäljning
Försäljningsarbetet utgår från SOS Alarms samlade tjänsteerbjudande och skapar ett utvecklat samarbete med befintliga kunder och attrahera nya. Genom ett aktivt försäljningsarbete bygger vi långsiktiga kundrelationer, förtroende och partnerskap.

Verksamhetsområde IT tillhandahåller tjänster inom förvaltning, utveckling, support och drift av företagets IT-tjänster. SOS Alarms IT-system är ett av fundamenten för en fungerande tjänst mot hjälpsökande och kunder. För SOS Alarm är IT motorn i navet som skapar trygghet och säkerhet. Arbetet syftar till att ta ledning inom innovation och utveckling för att möjliggöra en ökad kostnadseffektiv och säker affärsverksamhet som präglas av nytänkande och "best in class".

 

Koncerngemensamma funktioner

 

Finans & Business Control

Koncernfunktionen har det övergripande ansvaret för bolagets långsiktiga inriktning. Verksamheten ansvarar även för att SOS Alarm genomför affärsmässiga inköp och upphandlingar samt att vi redovisar och rapporterar det vi gör på ett korrekt sätt. 

Kommunikation

Funktionen har bland annat hand om medierelationer, samhällskontakter, varumärkesrelaterade frågor, redaktionellt innehåll i ett stort antal kanaler, medarbetarkommunikation, marknadskommunikation och events.

HR

Den koncerngemensamma funktionen Human Resources, HR, arbetar med att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR för att möjliggöra och skapa förutsättningar för att företaget ska nå sina mål.

 

Dotterbolag

 

YouCall Sverige AB

SOS Alarm bedriver verksamhet genom dotterbolaget YouCall Sverige AB. Människor, avancerad telekommunikation och djup integration i kundens IT-system är tre huvudkomponenter i YouCalls verksamhet. YouCall har en viktig roll i att komplettera SOS Alarms tjänster, inte minst avseende informationsnumret 113 13. YouCall Sverige AB är ett av e ledande kontaktcenterföretagen inom telefoni på distans och kundtjänst med kunduppdrag över hela Sverige. En viktig del i YouCalls verksamhet är rollen mot centrala myndigheter – att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag.

YouCalls grundtjänster:

  • Servicedesk – Agera telefonist på distans med full integration i kundens växel.
  • Helpdesk – Erbjuda kundtjänst åt olika kunder med hög integrationsförmåga i uppdragsgivarens processer.
  • Infodesk – Vara den personliga rösten och hjälpen i 24-timmarsmyndigheten till kommuner, statliga verk och landsting.

YouCall ägs av SOS Alarm till 70 procent samt av Piteå kommun genom Piteå Näringsfastigheter AB till 30 procent.

SOS Alarm Innovation AB

SOS Alarm Innovation AB ska stärka och accelerera SOS Alarms innovations- och utvecklingsförmåga. Målet är att utveckla nya tekniska och digitala trygghets- och säkerhetslösningar inom alla SOS Alarms verksamhetsområden, såväl inom vård- och räddningstjänster som krisberedskap, trygghet och säkerhets- och jourtjänster.

Några resultat av SOS Alarms teknik- och innovationsutveckling är 112-appen, ett nytt medicinskt beslutsstöd med AI-stöd, akutmedicinska drönartrasporter för bland annat hjärtstartare, digitala nycklar för enklare inpassering för ambulans och räddningstjänst samt en MC-app som känner av en olycka med hjälp av algoritmer och sensorer.

SOS Alarm ser stora möjligheter genom innovationsarbete, exempelvis att i framtiden kunna upptäcka sjukdom och olyckor genom sensorer som larmar. Ytterligare potential finns i SOS Alarms stora datamängd som visar hur Sverige mår i realtid. Genom AI-stöd skulle SOS Alarm snabbt kunna analysera händelser och flagga för en misstänkt terrorattack eller virusutbrott i ett område.