Organisation

Organisationen består av fyra verksamhetsområden; Alarmering & Beredskap, Säkerhet & Jour, Affär och IT.

Inom Alarmering & Beredskap finns 112-tjänsten, krisberedskapstjänster och tjänster inom räddning och vård. Under Säkerhet & Jourtjän erbjuds säkerhets- trygghets- och jourtjänster såsom larmmottagning, larmverifiering och larmförmedling. Samtliga uppdrag syftar till att producera tjänster för ett tryggare Sverige.

Drygt tre miljoner 112-samtal besvaras årligen. Hur SOS Alarm sköter sitt uppdrag, att få rätt resurs i rätt tid till den hjälpsökande, är avgörande för allmänhetens förtroende för bolaget.

Alarmering & Beredskap

SOS Alarms kärnuppdrag är vårt statliga 112-uppdrag. Verksamhetsområdet Alarmering och Beredskap erbjuder flera tjänster med staten, landsting, kommuner och myndigheter som uppdragsgivare.

Inom området hanteras förutom nödnumret 112 även informationsnumret 113 13, hantering av delar av VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), prioritering och dirigering av prehospitala resurser samt utlarmning och ledningsstöd till kommunala räddningstjänsterna. Därtill erbjuder verksamhetsområdet även tjänster inom information och krisberedskap.

Tjänsterna inom verksamhetsområdet hanteras vid 13 SOS-centraler i hela Sverige och har ca 740 medarbetare.

Säkerhet & Jour

Verksamhetsområdet Säkerhet & Jour bidrar till att möjliggöra vår mission. Våra tjänster inom säkerhet, jourverksamhet samt trygghetstjänster harmonierar därför med våra övriga samhällsuppdrag inom verksamhetsområdet Alarmering & Beredskap.

Tjänsterna består bland annat av brandlarm, personlarm, fordonslarm, samhällsjour, energijour, fastighetsjour samt, sedan 2016, trygghetslarm.

Säkerhet & Jour verkar från två SOS-centraler i Västerås och Sundsvall, och har cirka 160 medarbetare. SOS Alarms kunder inom Säkerhet & Jour är främst kommuner och kommunala bolag.

Affär

Verksamhetsområde Affär har helhetsansvaret för SOS Alarms affär och består av enheterna Marknad, Tjänsteutveckling och Försäljning.

Marknad

Med ansvar för SOS Alarms affärsutveckling identifieras och analyseras kundernas behov och krav och enheten säkerställer även att nya tjänster, produkter och affärskoncept blir attraktiva och konkurrenskraftiga. Avdelningen identifierar och driver strategiska affärssamarbeten med syfte att skapa nya affärer och öka intäkterna.

Tjänsteutveckling

Avdelningen ansvarar för SOS Alarms gemensamma arbete med tjänsteutveckling där innovation och proaktivitet är två ledstjärnor för arbetet. Med en gemensam tjänsteportfölj stärks SOS Alarms position som navet som skapar trygghet och säkerhet i samhället.

Försäljning

Försäljningsarbetet utgår från SOS Alarms samlade tjänsteerbjudande och skapar ett utvecklat samarbete med befintliga kunder och attrahera nya. Genom ett aktivt försäljningsarbete bygger vi långsiktiga kundrelationer, förtroende och partnerskap.

IT

Verksamhetsområdet tillhandahåller tjänster inom förvaltning, utveckling, support och drift av företagets IT-tjänster. SOS Alarms IT-system är ett av fundamenten för en fungerande tjänst mot hjälpsökande och kunder. För SOS Alarm är IT motorn i navet som skapar trygghet och säkerhet. Arbetet syftar till att ta ledning inom innovation och utveckling för att möjliggöra en ökad kostnadseffektiv och säker affärsverksamhet som präglas av nytänkande och "best in class".

Finans & Business Control

Koncernfunktionen har det övergripande ansvaret för bolagets långsiktiga inriktning. Verksamheten ansvarar även för att SOS Alarm genomför affärsmässiga inköp och upphandlingar samt att vi redovisar och rapporterar det vi gör på ett korrekt sätt. 

Kommunikation

Funktionen har bland annat hand om medierelationer, samhällskontakter, varumärkesrelaterade frågor, redaktionellt innehåll i ett stort antal kanaler, medarbetarkommunikation, marknadskommunikation och events.

HR

Den koncerngemensamma funktionen Human Resources, HR, arbetar med att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR för att möjliggöra och skapa förutsättningar för att företaget ska nå sina mål.

Hållbarhet & Säkerhet

Funktionen bidrar till att bibehålla och utveckla ett hållbart SOS Alarm med fokus på att vi efterlever lagar och regelverk samt vår uppförandekod avseende etik, moral, miljö och arbetsmiljö. 

SOS Alarms dotterbolag YouCall Sverige AB

SOS Alarm bedriver verksamet genom sitt dotterbolag YouCall Sverige AB. Människor, avancerad telekommunikation och djup integration i kundens IT-system är tre huvudkomponenter i YouCalls verksamhet. YouCall har en viktig roll i att komplettera SOS Alarms tjänster, inte minst avseende informationsnumret 113 13. YouCall Sverige AB är ett av e ledande kontaktcenterföretagen inom telefoni på distans och kundtjänst med kunduppdragöver hela Sverige. En viktig del i YouCalls verksamhet är rollen mot centrala myndigheter – att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag.

YouCalls grundtjänster:

  1. Servicedesk – Agera telefonist på distans med full integration i kundens egna växel.
  2. Helpdesk – Erbjuda kundtjänst åt olika kunder med hög integrationsförmåga i uppdragsgivarens processer.
  3. Infodesk – Vara den personliga rösten och hjälpen i 24-timmarsmyndigheten till kommuner, statliga verk och landsting.
  4. YouCall ägs av SOS Alarm till 70 procent samt av Piteå kommun genom Piteå Näringsfastigheter AB till 30 procent.