Tillgänglighet för SOS Alarm

SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) är ett bolag där en del av bolagets verksamhet omfattar och avser att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, t ex att besvara nödsamtal och annan nödkommunikation till nödnummer 112, ansvara för det särskilda informationsnumret 113 13 för att kunna ge information vid allvarliga olyckor och kriser och förmedla meddelanden inom systemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Endast denna verksamhet omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. SOS Alarm bedriver en stor mängd andra verksamheter och tjänster som privat aktör och som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

SOS Alarm Sverige AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.sosalarm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till huvudsakligen förenlig med lagen, men vi är medvetna om att det finns delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sosalarm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, är du välkommen att meddela oss.

Skicka allmänna frågor till webb@sosalarm.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss här så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

SOS Alarm Sverige AB har åtgärdat ett antal av punkterna inom ramarna för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att det finns återstående punkter som behöver åtgärdas. En strukturell  brist är att innehållet som omfattas av lagen inte är tydligt avskilt från de kommersiella erbjudanden som SOS Alarm tillhandahåller.

Webbplatsen har delvisa brister på enskilda eller sektioner sidor följande områden; 

  • Användning utan synförmåga, nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende 
  • Användning utan hörsel eller nedsatt hörsel
  • Användning med nedsatt finmotorik, styrka eller annan nedsatt rörlighet 
  • Användning med kognitiv nedsättning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av redaktionella innehållet på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.