GDPR och Cookies

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter och använder dem i enlighet med villkoren nedan och från den 25 maj 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR, allmän dataskyddsförordning).

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss, till exempel i samband med att ett kundavtal skrivs eller genom att personer kontaktar oss, genom ett kontaktformulär, en anmälan på vår webbplats eller använder våra digitala kanaler.

Typ av information som vi samlar in

Om du aktivt registrerar dina uppgifter i våra tjänster och appar eller om du använder, kontaktar oss eller deltar i tävlingar via vår webbsida samtycker du till att SOS Alarm sparar dina uppgifter som exempelvis namn, personnummer, företagsnamn, postadress, telefon, e-post, geografisk position, användar-id, intresseområde och eventuellt inskickade frågor.

Rättslig grund

SOS Alarm använder de personuppgifter som du lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot dig så effektivt som möjligt enligt avtal, för att fullgöra en rättslig förpliktelse, efter en intresseavvägning, där SOS Alarms intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd, eller för att du samtyckt till behandlingen.

Hur använder vi informationen som vi har om dig?

Personuppgifter används för att: 

Tillhandahålla och fullgöra avtal och våra uppdrag, samt för att utveckla och förbättra tjänster och produkter. Dina personuppgifter kan komma att användas vid direktmarknadsföring.

Vi behandlar kunduppgifter, trafikuppgifter och i vissa fall uppgifter om geografisk position för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att tjänsten når avsedd mottagare.

Vi behandlar information om hur du interagerar med våra kommunikationskanaler (webbplats/e-mail) för att kunna anpassa våra erbjudanden och rikta information som vi tror kan vara relevant för just dig. Du har rätt att när som helst avanmäla dig från fortsatt kommunikation.

Marknadsföring kan handla om tjänster och produkter, eller råd, tips, utbildningar och event, samt innehåll och nyheter som är relevanta där vi gjort en intresseavvägning eller samtycke lämnats. Du kan alltid återkalla ditt samtycke eller avsluta din prenumeration/avregistrera dig.

När SOS Alarm hanterar geografisk position är det för att säkerställa att du kan nås av relevant information baserat på var du befinner dig. Informationen hämtas endast om du är inloggad och tillgänglig i en tjänst samt att du har platstjänster påslagen. Informationen gallras regelbundet. Denna information delas inte vidare utan hanteras specifikt för att tillhandhålla relevant information till dig som användare i respektive tjänst.

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder. Vi behandlar dina kunduppgifter och ärendeuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och ärendeuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster, produkter och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten eller produkten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker med mera, eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter och ärendeuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Vem ser din information?

Underleverantörer eller till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning
Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och utföra våra uppdrag. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten, utföra våra uppdrag eller på de villkor som vi anger det kan även vara när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (exempelvis att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion), eller när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.

Övriga mottagare

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter rörande din information

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig och ska göras på papper. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Du kan även närsomhelst återkalla ditt samtycke.

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på: dataskyddsombud@sosalarm.se

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skicka e-post till kundsupport112@sosalarm.se. Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter så kan du vända dig till IMY.

Hur länge behåller vi informationen och var sparar vi den?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som huvudsakligen finns inom den Europeiska unionen. Eventuell överföring till tredje land har legalt stöd i dataskyddsförordningen och att en adekvat skyddsnivå upprätthålls.

Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet på hemsidan, exempelvis nedladdning av information där du får ange dina kontaktuppgifter, raderas dina personuppgifter först när du själv skickar in en begäran om att vi ska radera dina personuppgifter. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Cookies (kakor)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari m.fl.) så att den inte tillåter cookies.

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen, det gör du i din webbläsares inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies här

Analysverktyg för webbstatistik

SOS Alarm använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte. Vi använder inte insamlad data i något kommersiellt syfte och vi sprider den inte heller vidare till andra parter.

Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget. Eftersom vi inte gör det begär vi inte samtycke om personuppgiftsbehandling. Om du trots detta inte vill att vi ska samla in data från din webbläsare, kan du välja bort detta.

 

Kamerabevakning i SOS Alarms lokaler

Rättslig grund och ändamål

Näringsidkare får i proaktivt- och utredande syfte bedriva kamerabevakning för att förebygga brott (avskräcka) alternativt underlätta utredningsarbete när brott skett, bedriva kamerabevakning.

Ändamålet med SOS Alarm Sverige AB:s kamerabevakning är att i första hand avskräcka personer att begå brott mot SOS Alarm Sverige AB och i andra hand underlätta utredning i det fall brott har begåtts.

Då SOS Alarm Sverige AB inte bedriver kamerabevakning på plats dit allmänheten har tillträde gör SOS Alarm Sverige AB med hänvisning till Kamerabevakningslagen bedömningen att tillstånd inte krävs för att bedriva kamerabevakning inom ramen för SOS Alarm Sverige ABs verksamhet.

Lagring/arkivering

Grundregeln är att inspelat material sparas i 2 månader, där efter spelas det med automatik över.

I den mån arkivering av någon anledning sker (brott begånget mot SOS Alarm Sverige AB, brott begånget mot annan i SOS Alarm Sverige AB:s lokaler eller av annat skäl) ska arkiverat material som innehåller film på personal och besökare i den mån det går separeras.

Material får aldrig sparas längre än vad det finns ett konkret behov för, exempelvis maximalt till den dagen SOS Alarm Sverige AB formellt överlämnat inspelat material till Polismyndighet eller tills att en internutredning är klar och materialet överlämnats till HR.

Kontaktuppgifter

SOS Alarm Sverige AB, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm

Dataskyddsombudet (DPO): dataskyddsombud@sosalarm.se

Frågor om ljudupptagning

Ljudupptagning förekommer inte.

Möjlighet att lämna in klagomål

Vid frågor som berör SOS Alarm Sverige ABs kamerabevakning kontakta Dataskyddsombudet på dataskyddsombud@sosalarm.se

Vid allmänna frågor om kamerabevakning hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på imy.se eller tfn 08-657 61 00.