Finansiell information och bolagsstyrning

SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.

 

Lönsamhetskravet från ägarna är att rörelsemarginalen
i koncernen ska uppgå till minst 2 procent, samt att soliditeten i koncernen ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en
konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningar eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

Vid frågor kontakta CFO/Chef Finans & Business Control Peter Löfgren, e-post: peter.lofgren@sosalarm.se

Rapportdagar

Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2021 2022-02-15
Årsberättelsen inkl hållbarhetsredovisning 2021 2022-03-31
Delårsrapport 2022 jan-mar 2022-04-29
Delårsrapport 2022 jan-jun 2022-08-15
Delårsrapport 2022 jan-sep 2022-10-31
Bokslutskommunike 2022 2023-02-15
Årsberättelsen inkl hållbarhetsredovisning 2022 2023-03-31