Finansiell information och bolagsstyrning

SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.

 

Lönsamhetskravet från ägarna är att rörelsemarginalen
i koncernen ska uppgå till minst 2 procent, samt att soliditeten i koncernen ska
uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en
konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningar
eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.Vid frågor kontakta CFO/Chef Finans & Business Control Karin Ancker, e-post: karin.ancker@sosalarm.se

Rapportdagar

Rapport Datum
Delårsrapport 2017 kvartal 1 2017-04-28
Delårsrapport 2017 kvartal 1-2 2017-08-16
Delårsrapport 2017 kvartal 1-3 2017-10-31
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-16
Årsberättelse inkl hållbarhetsredovisning 2017 2018-03-31