Finansiell information och bolagsstyrning

SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.

 

Lönsamhetskravet från ägarna är att rörelsemarginalen
i koncernen ska uppgå till minst 2 procent, samt att soliditeten i koncernen ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en
konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningar eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

Vid frågor kontakta CFO/Chef Finans & Business Control Peter Löfgren, e-post: peter.lofgren@sosalarm.se

Rapportdagar

Rapport Datum
Delårsrapport jan-mars 2019 2019-04-30
Delårsrapport jan-juni 2019 2019-08-15
Delårsrapport jan-sept 2019 2019-10-31
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-14
Årsberättelse inkl hållbarhetsredovisning 2019 2020-03-31