Finansiell information och bolagsstyrning

SOS Alarm Sverige AB följer Statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.

Lönsamhetskravet från ägarna är att rörelsemarginalen i koncernen ska uppgå till minst 2 procent, samt att soliditeten i koncernen ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent. Bolagets utdelningspolicy är att utdelningen ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningar eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

Vid frågor kontakta CFO/Chef Finans & Business Control Peter Löfgren, e-post: peter.lofgren@sosalarm.se

Rapportdagar

Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-15
Årsberättelsen inkl hållbarhetsredovisning 2022 2023-03-31
Delårsrapport jan-mar 2023

2023-04-30

Delårsrapport jan-juni 2023

2023-08-15

Delårsrapport jan-sept 2023

2023-10-31

Bokslutskommuniké 2023 

2024-02-15