Finansiell information och bolagsstyrning

SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.

Lönsamhetskravet från ägarna är att rörelsemarginalen i koncernen ska uppgå till minst 2 procent, samt att soliditeten i koncernen ska uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30 procent. Bolagets utdelningspolicy är att utdelningen ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknadsförutsättningar eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

Vid frågor kontakta CFO/Chef Finans & Business Control Peter Löfgren, e-post: peter.lofgren@sosalarm.se

Rapportdagar

Rapport Datum
Delårsrapport 2022 jan-jun 2022-08-15
Delårsrapport 2022 jan-sep 2022-10-31
Bokslutskommunike 2022 2023-02-15
Årsberättelsen inkl hållbarhetsredovisning 2022 2023-03-31