Stäng
Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering och readspeaker (lyssna). Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Ok
Cookie-inställningar

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.

Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.

Du kan alltid läsa hur vi använder kakorna

detaljer
Nödvändiga cookies (8)

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Namn ARRAffinity
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ARRAffinitySameSite
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ai_session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn ai_user
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 år
Typ Förstapartscookie
Namn .AspNetCore.Session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ConsentSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 mån
Typ Förstapartscookie
Namn _rspkrLoadCore
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ReadSpeakerSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 124 timmar
Typ Förstapartscookie
Statistik (4)

Dessa samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, var besökaren har kommit från, och totalt antal besök. Vi använder informationen för att förbättra prestandan och innehållet på vår hemsida, genom att få veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen och kunna skapa en bättre användarupplevelse. Om du godkänner dessa cookies kan det innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn _pk_cvar*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_id*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 13 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ref*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 6 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ses*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 min
Typ Förstapartscookie
Marknadsföring (4)

Kakor för marknadsföring gör det möjligt att ge dig en mer personlig upplevelse och spåra besök gränsöverskridande mellan webbplatser. De kan användas för att visa innehåll i sociala medier, till exempel LinkedIn, och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Det kan även innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Tredje part
Namn 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Tredje part
Namn msd365mkttr
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Första part
Namn msd365mkttrs
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Första part

Bolagsordning

Bolagsordning för SOS Alarm Sverige AB, organisationsnummer 556159-5819.

§ 1 Firma

Bolagets firma är SOS Alarm Sverige AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att sam­ordna och utöva det all­männas alarmeringsfunktioner, även som att mot ersättning tillhandahålla alarme­rings-, larm och övervakningstjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verk­samhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2.000.000) kronor och högst åtta miljoner (8.000.000) kronor. Aktierna ska vara uppdelade på två serier, serie A och serie B.

Aktier serie A må kunna utgivas till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor och aktier serie B till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor. Av det totala antalet aktier ska alltid 50% tillhöra serie A och 50% tillhöra serie B.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugotusen (20.000) och högst åttiotusen (80.000) .

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseord­föranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Sådant beslut ska fattas av styrelsen i enlighet med vad som anges i § 10 st 3. 

Ägarna av aktier serie A äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) sty­relseleda­möter. Ägarna av aktier serie B äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) sty­rel­seledamöter.

Därutöver ska samtliga ägare gemensamt utse ytterligare en (1) styrelse­ledamot som ska vara styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) re­visorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

För granskning av bolaget enligt ABL 10 kap 3 § utser bolagsstämman högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfär­das tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ska ske genom annonse­ring i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens central­kansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Beslutsregler

Beslut vid bolagsstämma är ej giltigt med mindre det bi­trätts av röstande som representerar mer än två tredje­delar av de på stämman företrädda rösterna.

Beslut på bolagsstämma om utdelning till aktieägarna är ej giltigt med mindre samtliga på stämman företrädda aktier röstat för beslutet.

Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträtts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:

a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;

b) Rätt att teckna bolagets firma;

c) Fyllnadsval av ny styrelseordförande enligt §6 st 1;

d) Fastställande av årsbudget för bolaget;

e) Förvärv eller försäljning av fast egendom;

f) Pantsättning av bolagets egendom.

Vad som anges i denna § 10 angående giltiga beslut gäller i den utsträckning Aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritetsvillkor.

§ 11 Hembud

Har aktie övergått till någon, som icke förut är aktie­ägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig an­mälan hos bo­lagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, byte eller annat därmed jämförligt fång, uppgift lämnas om det be­tingade vederla­gets art och storlek. När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen omedelbart därom vederbör­ligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av sin lösningsrätt, att skriftligen framställa lösnings­anspråk hos styrelsen inom en månad räk­nat från datum för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet om­fattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska de hembjudna aktierna, så långt kan ske, fördelas bland lösningsbe­rättigade, i förhållande till deras förutvarande aktie­innehav.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hem­bjuden aktie eller aktien ej inlöses inom en månad efter utgången av sålunda stadgad tid, äger den som gjort hem­budet att bli registrerad för aktien.

Om förvärvaren av aktien och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen påkalla skil­jeförfarande inom en (1) månad från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutet ska bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Under hembudstiden ska överlåtaren utöva rösträtten och därmed samman­hängande rättigheter för de aktier som omfattas av hembudet.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbe­loppet blev bestämt.

_________________

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 23 april 2014.