Årsstämma

SOS Alarm Sverige AB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning med viss anpassning gjord med hänsyn till bolagets ägarstruktur och storlek.

I de avseenden som koden syftar till att skapa ökad insyn och offentlighet kring bolaget har vi aktivt arbetetat för att uppfylla kodens föreskrifter fullt ut.

Vid införandet av koden har även beaktats de principer och den ägarpolicy som tillämpas av bolagets ägare.

Årsstämma 2019

Tid: 15 maj 2019 kl. 10.00

Plats: SOS Alarms huvudkontor, rum Kungsholmen. Rådmansgatan 38, Stockholm 

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägares initiativrätt

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen senast den 7 mars 2019. Vid senare anmälan kan ett ärende ändock behandlas vid årsstämman förutsatt att anmälan kommit in till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efteranmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Susanna Jitoft, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller till susanna.jitoft@sosalarm.se eller per telefon 010-140 82 50 (Susanna Jitoft) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.