Årsstämma

SOS Alarm Sverige AB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning med viss anpassning gjord med hänsyn till bolagets ägarstruktur och storlek.

I de avseenden som koden syftar till att skapa ökad insyn och offentlighet kring bolaget har vi aktivt arbetetat för att uppfylla kodens föreskrifter fullt ut.

Vid införandet av koden har även beaktats de principer och den ägarpolicy som tillämpas av bolagets ägare.

Årsstämma 2021

Tid: 28 april 2021 kl. 10.00

Plats anges i kallelsen som publicerats i högerspalten.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är till följd av spridningen av coronaviruset inte öppen för allmänheten.

Anmälan

Riksdagsledamot ges även tillfälle att ställa frågor i samband med bolagsstämman. Anmälan om närvaro för riksdagsledamot  görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Elisabet Solberg, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller till elisabet.solberg@sosalarm.se eller per telefon 010-140 82 50 (Elisabet Solberg) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.