Årsstämma

SOS Alarm Sverige AB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning med viss anpassning gjord med hänsyn till bolagets ägarstruktur och storlek.

I de avseenden som koden syftar till att skapa ökad insyn och offentlighet kring bolaget har vi aktivt arbetetat för att uppfylla kodens föreskrifter fullt ut.

Vid införandet av koden har även beaktats de principer och den ägarpolicy som tillämpas av bolagets ägare.

Årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2022

Tid: torsdagen den 28 april 2022 klockan 10:00.

Plats: SOS Alarms lokaler, Rådmansgatan 38 i Stockholm, samt digitalt möte via Teams.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten via Teams.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Elisabet Solberg, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller till elisabet.solberg@sosalarm.se eller per telefon 073-842 84 72 (Elisabet Solberg) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.