Årsstämma

SOS Alarm Sverige AB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning med viss anpassning gjord med hänsyn till bolagets ägarstruktur och storlek.

I de avseenden som koden syftar till att skapa ökad insyn och offentlighet kring bolaget har vi aktivt arbetetat för att uppfylla kodens föreskrifter fullt ut.

Mot bakgrund av bolagets storlek, bolagets ägarstruktur och hur ägarna samverkar har valberedning, revisionsutskott och ersättningsutskott inte inrättats. Vid införandet av koden har även beaktats de principer och den ägarpolicy som tillämpas av bolagets ägare.

Bolagstämma 2017

Tid: 26 april 2017 kl. 10.00

Plats: Stockholm Meeting Selection, Sturegatan 15 i Stockholm. 

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efteranmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SOS Alarm Sverige AB, att: Susanna Jitoft, Box 19546, 104 32 Stockholm, eller till susanna.jitoft@sosalarm.se eller per telefon 010-140 82 50 (Susanna Jitoft) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.